Kategórie
Tlačové správy

Kresťania v krajoch Slovenskej republiky

Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 3 733 783 obyvateľov (68,5 %).

SODB 2021

Medzi kresťanské cirkvi podľa SODB 2021 zaraďujeme Rímskokatolícku cirkev, Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, Gréckokatolícku cirkev, Reformovanú kresťanskú cirkev, Pravoslávnu cirkev, Evanjelickú cirkev metodistickú, Kresťanské zbory, Apoštolskú cirkev, Bratskú jednotu baptistov, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratskú, Starokatolícku cirkev, Cirkev československú husitskú, Novoapoštolskú cirkev a ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi.

Bratislavský kraj

V Bratislavskom kraji sa ku kresťanom hlási 358 850 obyvateľov (49,9 % zo všetkých obyvateľov v kraji), čo predstavuje najnižší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Medzi kresťanmi prevládajú ženy (201 111 obyvateľov; 56,0 %) nad mužmi (157 739 obyvateľov; 44,0 %). Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najvyšší rozdiel medzi mužmi a ženami hlásiacimi sa k niektorej z kresťanských cirkví. Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 306 703 veriacich, tvoriac 42,6 % obyvateľov kraja a 85,5 % zo všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 29 615, čo predstavuje 4,1 % obyvateľov kraja a 8,3 % zo všetkých kresťanov v kraji. Tretia najpočetnejšia kresťanská cirkev v kraji je Gréckokatolícka s počtom veriacich 7 933, čo tvorí 1,1 % obyvateľov kraja a 2,2 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Pri vekových skupinách prevládajú v Bratislavskom kraji kresťania v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov; 61,6 %; 221 020 obyvateľov). V predproduktívnej vekovej skupine (0 – 14 rokov) sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 57 608 obyvateľov Bratislavského kraja, čo predstavuje 16,1 % zo všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je najvyšší zo všetkých krajov Slovenskej republiky (22,4 %; 80 222 obyvateľov). Bratislavský kraj je jediným krajom Slovenskej republiky, kde viac kresťanov žije v mestách ako na vidieku. V mestách Bratislavského kraja má trvalý pobyt 265 784 kresťanov, t. j. 74,1 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Trnavský kraj

Z celkového počtu 566 088 obyvateľov Trnavského kraja sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 386 051 obyvateľov (68,2 %), z ktorých je 207 484 žien (53,8 %) a 178 567 mužov (46,3 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 347 359 veriacich, tvoriac 61,4 % obyvateľov kraja a 90,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 19 302, čo predstavuje 3,4 % obyvateľov kraja a 5,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 9 662, čo predstavuje 1,7 % obyvateľov kraja a 2, % všetkých kresťanov v kraji.

Z hľadiska vekových skupín majú najväčšie zastúpenie obyvatelia v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov; 65,2 %; 251 631 obyvateľov). Pri porovnaní podielu kresťanov Trnavského kraja v predproduktívnom (0 – 14 rokov) a poproduktívnom veku (65 a viac rokov) prevládajú kresťania v poproduktívnom veku (20,9 %; 80 763 obyvateľov) nad kresťanmi v predproduktívnom veku (13,9 %; 53 657 obyvateľov). V celom Trnavskom kraji žije viac kresťanov vo vidieckych sídlach ako v mestských. Na vidieku tu žije 226 767 kresťanov (57,8 %).

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji žije 577 464 obyvateľov, z ktorých sa ku kresťanom hlási 385 353 (66,7 %). Zo všetkých kresťanov Trenčianskeho kraja je 207 461 žien (53,8 %) a 177 892 mužov (46,2 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 335 222 veriacich, tvoriac 58,0 % obyvateľov kraja a 87,0 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 41 278, čo predstavuje 7,2 % obyvateľov kraja a 10,7 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Gréckokatolícka s počtom 2 979 veriacich, čo predstavuje 0,5 % obyvateľov kraja a 0,8 % všetkých kresťanov v kraji.

Rovnako ako vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, aj v Trenčianskom kraji prevládajú kresťania v produktívnom veku (15 – 64 rokov; 64,1 %; 246 843 obyvateľov). Podiel kresťanov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je 13,6 % (52 355 obyvateľov) a v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 22,4 % (86 155 obyvateľov), čo je spolu s Bratislavským krajom najvyšší podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine. Z hľadiska mestských a vidieckych sídiel žije viac kresťanov v Trenčianskom kraji na vidieku (52,9 %; 203 900 obyvateľov).

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji žije 467 502 obyvateľov hlásiacich sa k jednej z kresťanských cirkví (69,0 % zo všetkých obyvateľov v kraji), z ktorých je 252 632 žien (54,0 %) a 214 870 mužov (46,0 %).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 413 458 veriacich, tvoriac 61,0 % obyvateľov kraja a 88,4 % zo všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 24 210, čo predstavuje 3,6 % obyvateľov kraja a 5,2 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 17 825, čo predstavuje 2,6 % obyvateľov kraja a 3,8 % všetkých kresťanov v kraji. Najzastúpenejšou vekovou skupinou obyvateľov hlásiacich sa k jednej z kresťanských cirkví sú obyvatelia v produktívnom veku (15 – 64 rokov; 65,3 %; 305 042 obyvateľov). Kresťania v predproduktívnej vekovej skupine (0 – 14 rokov) predstavujú podiel 12,7 % (59 299 obyvateľov), čo je najnižší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Podiel kresťanov patriacich do poproduktívnej vekovej skupiny (65 a viac rokov) je 22,1 % (103 161 obyvateľov). V Nitrianskom kraji je najvyšší podiel kresťanov žijúcich vo vidieckych sídlach zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Na vidieku tu žije 281 570 kresťanov (60,2 %).

Žilinský kraj

Z celkového počtu 520 057 kresťanov (75,2 % zo všetkých obyvateľov v kraji) je 275 011 žien (52,9 %) a 245 046 mužov (47,1 %).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 454 957 veriacich, tvoriac 65,8 % obyvateľov kraja a 87,5 % zo všetkých kresťanov v kraji. V Žilinskom kraji je najvyšší podiel obyvateľov hlásiacich sa k Rímskokatolíckej cirkvi zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 54 399, čo predstavuje 7,9 % obyvateľov kraja a 15,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 3 890, čo predstavuje 0,6 % obyvateľov kraja a 1,8 % všetkých kresťanov v kraji.

Podiel kresťanov v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) je 66,2 % (344 419 obyvateľov), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Z obyvateľov patriacich do predproduktívnej vekovej skupiny (0 – 14 rokov) sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 82 520 obyvateľov, čo predstavuje 15,9 % všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je 17,9 % (93 118 obyvateľov). Z hľadiska mestských a vidieckych sídiel prevládajú v Žilinskom kraji kresťania žijúci na vidieku, kde žije 304 229 kresťanov (58,5 %).

Banskobystrický kraj

Počet obyvateľov Banskobystrického kraja je 625 601, z ktorých sa 397 494 hlási k niektorej z kresťanských cirkví (63,5 %). Z týchto 397 494 kresťanov je 216 358 žien (54,4 %) a 181 136 mužov (45,6 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 314 326 veriacich, tvoriac viac ako polovicu (50,2 %) obyvateľov kraja a 79,1 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 59 482, čo predstavuje 9,5 % obyvateľov kraja a 15,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. Banskobystrický kraj je krajom s najväčším počtom aj podielom evanjelikov spomedzi všetkých krajov. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 9 151, čo predstavuje 1,5 % obyvateľov kraja a 2,3 % všetkých kresťanov v kraji. Z hľadiska vekových skupín tvoria najvyšší podiel kresťanov obyvatelia v produktívnom veku (15 – 64 rokov; 64,6 %; 256 855 obyvateľov). Kresťanov v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) je v Banskobystrickom kraji 54 578 (13,7 %) a v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) 86 061 (21,7 %).

Aj v Banskobystrickom kraji žije viac kresťanov na vidieku ako v mestách. Vo vidieckych sídlach tu žije 219 710 kresťanov (55,3 %).

Prešovský kraj

V Prešovskom kraji sa k niektorej z kresťanských cirkví hlási 674 338 obyvateľov, čo predstavuje 83,4 % zo všetkých obyvateľov v kraji. Ide o najvyšší podiel kresťanov zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Pri porovnaní mužov a žien hlásiacich sa k niektorej z kresťanských cirkví prevládajú v Prešovskom kraji ženy nad mužmi. Ku kresťanstvu sa hlási 349 580 žien (51,8 %) a 324 758 mužov (48,2 %). Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 487 966 veriacich, tvoriac 60,3 % obyvateľov kraja a 72,4 % všetkých kresťanov v kraji. Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 114 401, čo predstavuje 14,1 % obyvateľov kraja a 17,0 % zo všetkých kresťanov v kraji. V Prešovskom kraji má trvalý pobyt viac ako polovica zo všetkých gréckokatolíkov na Slovensku. Treťou najpočetnejšou cirkvou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania s počtom veriacich 35 597, čo predstavuje 4,4 % obyvateľov kraja a 5,3 % všetkých kresťanov v kraji. Pri vekových skupinách prevládajú pri kresťanoch obyvatelia patriaci do produktívnej vekovej skupiny (15 – 64 rokov), ktorí tvoria 66,0 % zo všetkých kresťanov v Prešovskom kraji (444 904 obyvateľov). Z predproduktívnej vekovej skupiny (0 – 14 rokov) sa ku kresťanom hlási 122 908 obyvateľov (18,2 %), čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenskej republiky. Na druhej strane podiel kresťanov v poproduktívnej vekovej skupine (65 a viac rokov) je v Prešovskom kraji iba 15,8 % (106 526), čo je najnižší podiel zo všetkých krajov.

Aj v Prešovskom kraji prevládajú kresťania na vidieku nad kresťanmi v mestách. Vo vidieckych sídlach žije 58,9 % zo všetkých kresťanov Prešovského kraja (396 928 obyvateľov).

Košický kraj

Z celkového počtu 544 138 kresťanov Košického kraja (69,6 % z celkového počtu obyvateľov v kraji) je 290 581 žien (53,4 %) a 253 557 mužov (46,6 %).

Najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Rímskokatolícka cirkev s počtom 378 520 veriacich, tvoriac 48,4 % obyvateľov kraja a 69,6 % všetkých kresťanov v kraji.

Druhou najpočetnejšou kresťanskou cirkvou v kraji je Gréckokatolícka cirkev s počtom veriacich 74 240, čo predstavuje 9,5 % obyvateľov kraja a 13,6 % zo všetkých kresťanov v kraji.

Treťou najpočetnejšou cirkvou je Reformovaná kresťanská cirkev s počtom veriacich 37 731, čo predstavuje 4,8 % obyvateľov kraja a 6,9 % všetkých kresťanov v kraji. Podiel kresťanov v produktívnej vekovej skupine (15 – 64 rokov) je najvyšší a predstavuje 65,98 % zo všetkých kresťanov v kraji (99 252 obyvateľov). Z predproduktívnej vekovej skupiny sa k jednej z kresťanských cirkví hlási 90 817 obyvateľov (16,7 %) a z poproduktívnej vekovej skupiny 99 252 obyvateľov (18,2 %). V Košickom kraji je rozdiel medzi kresťanmi v mestách a na vidieku najmenší. Na vidieku tu žije 282 143 kresťanov (51,9 %) a v mestách 261 995 kresťanov (48,2 %).


Autor: Štatistický úrad SR.

Jedna odpoveď na “Kresťania v krajoch Slovenskej republiky”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *