Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil výsledky sčítania v podobe tabuliek a geopriestorových údajov

Štatistický úrad SR kontinuálne pokračuje v spracovaní a šírení údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021.

SODB 2021

Dnes, 5. decembra 2022, uverejňujeme informácie o formách/spôsoboch šírenia výsledkov sčítania v podobe multidimenzionálnych tabuliek a geopriestorových údajov.

Elektronické šírenie výsledkov SODB 2021

Pred rokom, v decembri 2021, v roku sčítania, boli verejnosti sprístupnené prvé základné výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov. V súlade s harmonogramom diseminácie údajov zo SODB 2021 boli počas roka 2022 postupne uverejnené základné výsledky za domy a byty, základné výsledky za obyvateľov, rozšírené výsledky o domoch a bytoch, a rozšírené výsledky o obyvateľoch. Výsledky zo SODB 2021 sú uverejnené v modernej online podobe, v prehľadnej štruktúre, s možnosťou interaktívnej tvorby vlastných výstupov.

Výsledky sčítania vo forme geopriestorových údajov

Uverejnené výsledky sčítania dnešným dňom nadobudli aj geopriestorový rozmer. Štatistický úrad SR údaje za domy, byty a obyvateľov vizualizoval aj formou interaktívnych tematických máp, ktoré podporujú možnosti priestorových analýz a pomáhajú odkrývať priestorové súvislosti a zákonitosti.

Výsledky sčítania v podobe geopriestorových údajov sú spracované v ArcGIS softvéri, a používateľom umožňujú interaktívnu prácu s mapami do úrovne obcí SR, niektoré údaje sú až do úrovne častí obcí a základných sídelných jednotiek. Vybrané údaje sú spracované tiež do gridovej siete 1 km × 1 km.

Jednotlivé tematické mapy sú pre lepšiu prehľadnosť a rýchlejšiu prácu s dátami zaradené do hlavných kategórií. Pri geopriestorových výstupoch za Byty sú mapy prezentujúce charakteristiky bytov a vybavenosť bytov; pri Domoch sú mapové výstupy s údajmi za charakteristiky domov, výstavbu, rekonštrukciu, inžinierske siete; a geopriestorové údaje za Obyvateľov v podobe máp prezentujú: rozmiestnenie obyvateľstva, demografické charakteristiky, ekonomické a vzdelanostné charakteristiky, etno-kultúrne charakteristiky a dochádzku.

Práca s výsledkami SODB 2021

Všetky výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sú uverejnené na webovej stránke SODB 2021.

Základné výsledky sčítania domov a bytov a základné výsledky sčítania obyvateľov sú uverejnené v podobe základných tabuliek a dashboardov. Rozšírené výsledky sčítania domov, bytov a obyvateľov sú uverejnené v podobe multidimenzionálnych tabuliek a prácu s nimi uľahčuje analytický nástroj SAS Visual Analytics (SAS Viya). Zároveň sú vybrané údaje prezentované formou tematických máp v časti geopriestorové údaje prostredníctvom ArcGIS softvéru.

Pre rôzne cieľové skupiny plánuje Štatistický úrad SR realizovať osobitné formy školení so zámerom spopularizovať obrovský potenciál dát zo sčítania, a zároveň zefektívniť prácu užívateľov s jeho výsledkami.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *