Kategórie
O politike

Referendum 2023

Uskutoční sa v sobotu 21. januára 2023.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vydala rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobila tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022.

Referendová otázka:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: ‚ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.‘;

– v čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b) predčasným skončením volebného obdobia,‘.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v čl. 82 ods. 5 sa za slová ‚volebného obdobia‘ vkladá čiarka a slová ‚predčasným skončením volebného obdobia‘;

– v čl. 84 ods. 3 sa za slová ‚s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4‘ vkladá čiarka a tieto slová: ‚na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)‘;

– v čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.‘;

– v čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: ‚vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.‘;

– čl. 98 odsek 2 znie:
Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.‘“

Zdroj: Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky, č. 362/2022 Z. z.


Pripravil: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Referendum 2023”

Núkajú sa možnosti:

Určite áno, a budem hlasovať ÁNO. | Určite áno, a budem hlasovať NIE. | Asi áno, asi sa zúčastním referenda. | Asi nie, asi sa nezúčastním referenda. | Určite sa nezúčastním referenda.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *