Kategórie
Humanizmus

Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách

Dva krátke, ale zaujímavé názory.

Zaujímavé názory na náboženstvá majú Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. V knihe Teaching Jung, ktorú spracovali Kelly Bulkeley a Clodagh Weldonová, vydanej v roku 2011 vydavateľstvom Oxford University Press, Inc., sa na strane 35 v kapitole Misprision, ktorej autorom je David L. Miller (emeritný profesor religionistiky na Syracuskej univerzite v USA), píše:

“The popular view is that Freud was negative about religion (religion is a ‘universal obsessional neurosis’) [43] and that Jung was positive about religion (religions are ‘psychotherapeutic systems’). [44] But this is not the whole story, as I have attempted to demonstrate elsewhere. [45]”

[43] odkazuje na: Freud, Standard Edition, 21:43.
[44] odkazuje na: Jung, Collected Works, 5:553; 18:370.
[45] odkazuje na: David L. Miller, “‘Attack upon Christendom!’ The Anti-Christianism of Depth Psychology,” Thought 61.240 (1986): 56 – 67.

Sigmund Freud vníma náboženstvo ako univerzálnu obsedantnú neurózu.

„Obsedantná neuróza je neuróza, pri ktorej sa chorému proti vôli vtierajú do mysle rôzne obsahy, pociťuje nutkanie na rôzne úkony a konanie, ktoré sám považuje za nezmyselné alebo nesprávne (rátať dlaždice na ulici, opakovane sa vracať a kontrolovať zavretie okien, vody, zamknutie dverí, sebe alebo niekomu blízkemu škodiť na zdraví atď.). Vnútorný boj proti realizácii týchto vtieravých myšlienok vyvoláva napätie a úzkosť. Chorý sa podvoľuje nanajvýš nutkaniu na činy, ktoré považuje skôr za pozitívne (napr. prepiata pedantnosť) alebo neškodné (nutkavé pohyby ramenom, prstami a podobne), nie asociálne.“ (Zdroj: Slovenská verzia Wikipédie.)

„Neuróza je zastrešujúci pojem pre rôzne funkčné psychické poruchy, ktoré zahŕňajú pocity úzkosti, strachu a duševnej nerovnováhy. Na rozdiel od psychóz a porúch osobnosti nezasahujú schopnosť pacientov racionálne uvažovať, títo sú preto ľahšie ovplyvniteľní a liečiteľní. Pojem neuróza je veľmi úzko spätý s freudiánskou psychoanalytickou školou a v súčasnosti sa už skôr nepoužíva.

Podstatou neurózy je podľa psychoanalýzy nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami: tzv. Ja a Ono). Neurózy sú choroby sociálnych vzťahov a hlboko zasahujú do vzťahu neurotika k spoločnosti. O pacientoch s neurózou sa predpokladá, že v najútlejšom detstve mali dobrú starostlivosť, ale niekedy po druhom roku života, zvyčajne pred dovŕšením veku piatich alebo šiestich rokov, nastalo zhoršenie.“ (Zdroj: Slovenská verzia Wikipédie.)

Podľa Freudovej myšlienky sa môžem o náboženstve vyjadriť takto:

„Náboženstvo je univerzálna psychická porucha, ktorej podstatou je nevyriešený konflikt (rozpor medzi dvoma protichodnými tendenciami, napr. Boh a Satan). Pomocou tejto psychickej poruchy sa ľuďom proti ich vôli vtierajú do mysle rôzne obsahy (napr. náboženské texty), aby pociťovali nutkanie na rôzne úkony (napr. modliť sa, prežehnávať sa, kľačať pred oltárom).“

Carl Gustav Jung sa vyjadruje o náboženstvách ako o psychoterapeutických systémoch.

Kto má záujem lepšie pochopiť psychoterapeutické systémy, odporúčam knihu Psychoterapeutické systémy, ktorej autormi sú James O. Prochaska a John C. Norcross.

„Psychoterapia je súbor verbálnych, neverbálnych a paraverbálnych komunikačných techník užívaných psychoterapeutom k zvýšeniu duševného zdravia klienta či pacienta alebo k zlepšeniu vzťahov vo vnútri skupiny, napr. rodiny.“ (Zdroj: Česká verzia Wikipédie.)

„Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu (choroby, poruchy) psychologickými prostriedkami, s cieľom liečby. Narušenie činnosti sa môže týkať psychických procesov a osobnosti alebo somatických procesov a orgánových funkcií. Môže byť podmienené psychogénne i somatogénne. K psychologickým prostriedkom patrí slovo, mimika, mlčanie, emotivita a emočné vzťahy, učenie, manipulácia prostredím a iné.“ (Zdroj: Slovenská verzia Wikipédie.)

Podľa českej verzie k heslu psychoterapia môžem Jungovu myšlienku vyjadriť takto:

„Náboženstvo je súbor verbálnych, neverbálnych a paraverbálnych komunikačných techník užívaných kňazom k zvýšeniu závislosti ľudí na bohoslužbách alebo k zlepšeniu vzťahov vo vnútri cirkvi.“

Humanisti, ako by ste opísali náboženstvá?

Archív:

Teaching Jung
Kniha Teaching Jung.
Teaching Jung (obsah knihy)
Teaching Jung (obsah knihy).
Teaching Jung (Misprision)
Teaching Jung (Misprision).
Teaching Jung (odkazy)
Teaching Jung (odkazy).
Psychoterapeutické systémy
Psychoterapeutické systémy.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 16. 2. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *