Kategórie
O politike

DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

Apelujeme na ministerku školstva, aby učebnicu stiahla zo škôl.

Liberálni extrémisti priamo zaútočili na občianske združenie DAV DVA, O.Z., a to tým najšpinavším spôsobom – zaradili ho medzi tzv. ľavicových extrémistov, a to bez dôkazov, bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Konkrétne ide o text Pavla Struhára, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí (Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Učebnica pre pedagógov stredných škôl), kapitola 3.3.2 Radikálne a extrémistické občianske združenia:

„Na ľavicovej scéne, na rozdiel od tej pravicovej, výraznejšie nepôsobí žiadne registrované radikálne alebo extrémne ľavicové občianske združenie. Je to spôsobené najmä rôznym charakterom nestraníckeho ľavicového a pravicového extrémizmu na Slovensku. Mimostranícka radikálna či extrémistická ľavicová scéna je totiž v porovnaní s pravicovou alternatívou častejšie tvorená intelektuálmi, ktorí sa neangažujú formou verejných akcií, ale skôr vedú rôzne diskusné kluby alebo sa venujú publikačnej činnosti (napr. Humanisti.sk, DAV DVA).“

STRUHÁR, P.; MORAVČÍK, I.; BUŠŠA, M.: Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí. Učebnica pre pedagógov stredných škôl. Trenčín: Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN 978-80-8075-768-7, s. 68 – 69; realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov – mládež v centre pozornosti (D200/2017/13).


Poznámka:

„Výraznejšie nepôsobí“, čo logicky znamená, že pôsobia iba menej výrazne; pozri záver citácie.

Autorom je Mgr. Pavol Struhár, PhD., tajomník katedry, manažér kvality na Trenčianskej univerzite, ktorý absolútne neprofesionálne a bez akýchkoľvek dôkazov, či citácií zaradil DAV DVA, O.Z., ktoré tvorí rovnomenný kultúrno-politický časopis, do ktorého dodnes píšu uznávaní vysokoškolskí pedagógovia (Hohoš, Sťahel, Manda, Fábry, Blaha), vedci (Ondriaš, Ondrovič, Luljak, Burgan), ale aj talentovaní umelci a spisovatelia (Kotradyová, Majerník, Valovičová, Nemčeková) za údajne „radikálne a extrémistické občianske združenie“, čím menovaných autorov (minimálne zaradením medzi extrémistov) uráža, ohovára a ohrozuje ich dobré meno. Pozri bližšie zoznam spolupracovníkov, členov a podporovateľov o. z. DAV DVA.

Aby toho nebolo málo, na uvedenú príručku dostali autori dotáciu 10 000 €.

(Zdroj.)

Z verejných peňazí – 10 000 € na lživé a manipulatívne príručky!!!

Ak DAV DVA nazývajú extrémistami len preto, že usiluje o naplnenie sociálnych, ľudských a občianskych práv, má právo sa brániť! Ak to však vyšlo s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, ide vyslovene o spôsob perzekúcie slobodných ľudí s vlastným názorom. Ba dokonca, ak má byť táto manipulačná príručka učebnou pomôckou, je to aj proti našim právam, nakoľko sú o nás oficiálne šírené lži! Na strane 18 rovnomennej príručky sa Struhár odvoláva na právny štát. Nuž, čl. 26 (1) Ústavy SR jasne hovorí:

„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v zákone č. 140/1961 Zb. Trestnom zákone, v znení neskorších predpisov. Paragraf 373 (1) Trestného zákona (Zákon č. 300/2005 Z. z. – Ohováranie):

„Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

DAV DVA na svojich stránkach pritom jasne deklaruje potrebu názorovej plurality, dialógu a diskusie o súčasnom spoločenskom zriadení, a taktiež dlhodobo (článkami, konferenciami, prednáškami, prehláseniami) apeluje (Stanovy, čl. 3) na realizáciu občianskych, sociálnych a ekonomických práv, ktoré neoliberalizmus (minimálny štát) popiera. Treba tiež pripomenúť, že medzi autorov a čitateľov DAV2 patria nielen nezávislí aktivisti, podporovatelia pronárodných a prosocialistických strán, ale aj voliči strán SMER – SD a SNS, takže je otázne, či si je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ktoré opätovne vedie človek z pravicovej strany MOST – HÍD, Gábor Gál; predtým Lucia Žitňanská zo strany MOST – HÍD) vedomé, že podporou podobných propagandistických materiálov očierňuje aj podporovateľov svojich koaličných partnerov.

Preto apelujeme na ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., aby uvedenú učebnicu stiahla zo škôl.

Socialistické, ale aj vlastenecké presvedčenie je legitímnym postojom na politickom spektre, či sa to ultraliberálom páči alebo nie. Je skutočne neprijateľné nazývať extrémistami všetkých, ktorí bojujú v prospech vlastenectva a sociálnych výdobytkov civilizácie a ktorí nesúhlasia s liberálnym fanatizmom, nepoklonkujú sa vojenským zločineckým organizáciám, ktoré majú na svedomí milióny mŕtvych (ba dokonca zahraničných Slovákov vo Vojvodine), či si dovoľujú kritizovať neoliberalizmus, ktorý je aplikovaný na globálnej úrovni.

DAV DVA nadväzuje na pokrokové tradície DAV-u z čias prvej ČSR, ktorý tvorili pokrokoví umelci Daniel Okáli, Ján Rob Poničan, Laco Novomeský, Andrej Siracký a Vlado Clementis. Prisúdenie organizácie DAV DVA medzi extrémistické organizácie teda poukazuje na základnú absenciu faktov a údajov z činnosti prvorepublikového DAV-u. Alebo naslovovzatí „odborníci“ chcú za radikálov a extrémistov nazývať aj takých umelcov, či vedcov, akými nesporne boli Laco Novomeský, či vedec Andrej Siracký? Prečo vlastne zaplietli DAV do takýchto nekalých praktík? Že by kvôli Košútom, či neohrozenému vystupovaniu členov DAV-u proti hladu, biede a nezamestnanosti? Alebo je dôvod hlásenie sa organizácie k všetkému pokrokovému z minulosti, čo liberáli, kvázi demokrati a cenzori nemôžu ani trochu cítiť?

DAV DVA je priamo-demokraticky fungujúce občianske združenie usilujúce sa o propagáciu a naplnenie sociálnych (občianskych, ľudských a ekonomických) práv pracujúcich ľudí. Nikto nemá preto právo členov a podporovateľov DAV DVA nazývať extrémistami. Propaguje totiž ekonomickú demokraciu, lokálnu ekonomiku, družstevníctvo, odbory, posilňovanie národnej ekonomiky, bojuje proti vojne a rusofóbii, proti svojvôli niektorých liberálnych opozičných politikov, novinárov a treťosektorových aktivistov. Na tom nie je nič extrémistické. Je to legitímny občiansky postoj.

DAV DVA nie je viazaný na žiadnu politickú stranu – podporuje dobré myšlienky, či ich propaguje SMER – SD, KSS, VZDOR – strana práce, Jednota, či ktokoľvek. DAV-u DVA ide skutočne o naplnenie sociálnych práv obyvateľov a zastrešujeme ich na mediálnej, kultúrnej a intelektuálnej úrovni.

Citácia zo stanov, čl. 3:

„Členovia o. z. DAV DVA jasne deklarujú, že svojou aktivitou bojujú za naplnenie občianskych, ľudských, sociálnych a ekonomických práv tak, ako ich deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 10. 12. 1948, ako rezolúciu 217 A (III).“

Uvádzame konkrétne citácie čl. 22, 23 a 25.

„Každý človek má ako člen spoločnosti právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby národným úsilím aj medzinárodnou súčinnosťou a v súlade s organizáciou a s prostriedkami príslušného štátu mu boli zaručené hospodárske, sociálne a kultúrne práva nevyhnutné pre jeho dôstojnosť a slobodný rozvoj jeho osobnosti.“

„(1) Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a vhodné pracovné podmienky, ako aj na ochranu proti nezamestnanosti.
(2) Každý má bez akejkoľvek diskriminácie nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.
(3) Každý kto pracuje má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samotnému a jeho rodine životnú úroveň zodpovedajúcu ľudskej dôstojnosti, doplnenú v prípade potreby inými prostriedkami sociálneho zabezpečenia.
(4) Na ochranu svojich záujmov má každý právo zakladať odborové organizácie a pristupovať k nim.“

„(1) Každý má právo na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt vrátane potravy, šatstva, bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych opatrení; má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali okolnosťami nezávislými od jeho vôle.
(2) Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. Všetky deti, či už sú zrodené v manželstve či mimo neho, majú rovnakú sociálnu ochranu.“

Súčasný globálny neoliberálny systém založený na predstave minimálneho štátu usiluje o popretie týchto práv v prospech generovania zisku a trhovej anarchie, čím sa stáva protiprávnym. Globálny neoliberálny model nadradil nad ľudskú dôstojnosť a hodnoty humanizmu nezmyselné generovanie zisku, ekonomický rast, nadprodukciu a s nimi spojené pľundrovanie prírody, ktoré vedie k trvalej neudržateľnosti prežitia civilizácie.

Preto DAV DVA nemôže byť nikdy v budúcnosti označený za organizáciu, ktorá by smerovala k potláčaniu ľudských práv, naopak v mene sociálneho pokroku bojuje za ich naplnenie, nakoľko v súčasnom svete sú tieto práva garantované iba na papieri.

K situácii sa 9. mája 2018 vyjadril aj člen o. z. DAV DVA, historik, Mgr. Ivan Lulják:

„DAV DVA, KSS, VZDOR – strana práce, svetskí humanisti, boli označení odborníkmi za akýchsi extrémistov a radikálov. Bolo by to zaujímavé prirovnanie, keby odborníci z Trenčianskej univerzity mali vedomosť o tom, kto vlastne radikál a extrémista je. Spoločnosť DAV DVA nadväzuje na pokrokové tradície DAV-u z čias prvej ČSR, ktorý tvorili pokrokoví umelci Daniel Okáli, Ján Rob Poničan, Laco Novomeský, Andrej Siracký a Vlado Clementis. Prisúdenie organizácie DAV DVA medzi extrémistické organizácie teda poukazuje na základnú absenciu faktov a údajov z činnosti prvorepublikového DAV-u. Alebo naslovovzatí „odborníci“ chcú za radikálov a extrémistov nazývať aj takých umelcov, či vedcov, akými nesporne boli Laco Novomeský, či vedec Andrej Siracký? Prečo vlastne zaplietli DAV do takýchto nekalých praktík? Že by kvôli Košútom, či neohrozenému vystupovaniu členov DAV-u proti hladu, biede a nezamestnanosti? Alebo je dôvod hlásenie sa organizácie k všetkému pokrokovému z minulosti, čo liberáli a kvázi demokrati a cenzori nemôžu ani trochu cítiť? Útok na DAV DVA, Socialistický front, KSS, VZDOR – stranu práce a Front ľavicovej mládeže je útokom na slobodu slova, útokom na slobodné zmýšľanie, útokom na demokraciu. Je ukážkou stupňovanej agresie voči všetkému, čo i len trochu nesúhlasne vystupuje proti oficiálnej línii načrtnutej našimi masmédiami. Ukážkou nenávisti pod pláštikom slušnosti voči ideovým odporcom. Oficiálne masmédia začínajú dehonestovať každého, kto si dovolí vysloviť svoj názor a je jedno, či je to Milan Žitný, Peter Tóth, Gustáv Murín, Artur Bekmatov, DAV DVA, Ďateľ, Hlavné správy, Na palete, či iné zdroje zastupujúce v pluralite názorov oficiálne masmédia, ktoré sa dali cestou deštrukcie a cestou cenzúry. Madam Kernovej, Hanzelovej, pánu Vagovičovi a všetkým tým pravým nefalšovaným investigatívcom treba ozrejmiť jeden základný fakt, že pojem konšpirátor tak pejoratívne využívaný proti druhému názoru, nie je ani nový, ani originálny. Konšpirátormi boli nazývaní aj sociálnodemokratickí, či komunistickí novinári fašistickým periodikom Volkischer Beobachter, hoc priamo novinári fašistického denníka sa zaoberali konšpiráciou a falšovaním faktov. Súčasní novinári ako keby nevedeli akceptovať druhý názor a v samom základe popierali to voltairovské: ‚Nesúhlasím s vami, ale urobím všetko pre to, aby ste slobodne mohli vysloviť svoj názor.‘ V mene akéhosi inkvizičného ťaženia proti všetkému pokrokovému sa využíva smrť mladých ľudí, snaha o objektivizáciu spravodajstva verejnoprávnej televízie, kde kádrovníčka Hanzelová sa snaží určovať, kto všetko má právo a nemá právo vystúpiť vo verejnoprávnej televízii. Nenávistná kampaň dospela až tak ďaleko, že masmediálnym lynčom sú štvaní všetci čestní ľudia, ktorí sa snažia tejto fašizujúcej iniciatíve jednotlivcov postaviť. Som presvedčený (a to poznám ostré sociálne blogy Jána Kuciaka), že nebohý novinár by s týmto nikdy nesúhlasil, aby jeho meno bolo zneužité v akomsi pochybnom boji pretláčajúcim jeden jediný názor, nikdy by nesúhlasil so špinavými praktikami likvidujúcimi svojich odporcov, a je jedno, či je to Rezník, Bekmatov, Tóth, Murín alebo DAV DVA, či ďateľ.sk. Nesúhlasil by, aby masmediálne prostitútky robili akési proskribované zoznamy radikálov, či extrémistov, hoc samotní tvorcovia týchto zoznamov nehorázny extrémizmus v uliciach podporujú. V mene DAV-u DVA i KSS sa rozhodne staviam proti tomu, aby niekto vytváral neobjektívne zoznamy, ktoré v spoločnosti majú vyvolať ďalší vzostup agresivity a nenávisti…“

Zvukový záznam: Slobodný vysielač (Ľavicové spektrum z 8. 5. 2018).

Archív:

Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí
Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí.
Žiadosti o poskytnutie dotácie schválené na podporu v roku 2017
Žiadosti o poskytnutie dotácie schválené na podporu v roku 2017.
Ivan Lulják
Ivan Lulják.

DAV/ (čítaj DAV DVA) je kultúrno-politická revue ľavého spektra, kultúrno-politická a spoločenská revue nekapitalistickej ľavice, ktorej úlohou je rehabilitácia autenticky ľavicových a socialistických myšlienok do slovenskej spoločnosti 21. storočia, zároveň poskytuje priestor pre diskusiu a výmenu názorov v autenticky ľavom spektre.

Zdroj: DavDva.sk.

Článok bol pôvodne uverejnený 12. 5. 2018.

3 odpovede na “DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *