Kategórie
Tlačové správy

Ježiš Kristus v sieti

Zaregistroval sa v sociálnej sieti.

Kristus s rybármi
Kristus s rybármi.

O Ježišovi sa traduje, že vedel narábať so sieťou. Nečudo, veď príbehy o ňom hovoria, že sa rozumel rybárstvu alebo mal blízkych spolupracovníkov, ktorí boli rybármi.

Známa kresťanská beletria, Biblia, viackrát spomína v Novom zákone, v evanjeliách, jeho vzťah k sieťam. Niekoľko Ježišových učeníkov boli rybári.

V evanjeliu podľa Marka (Mk 1, 17) sa obrátil na svojich učeníkov s požiadavkou:

„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

„Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: ‚Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.‘ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako išiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.“

V evanjeliu podľa Matúša (Mt 12, 38) je príbeh o tom, že raz zákonníci a farizeji žiadali od Ježiša nejaké znamenie, zázrak, ako potvrdenie, že má božské vlastnosti. On im odvetil:

„Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“

Zmienka o rybách je aj v príbehu o prvom rozmnožení chleba (Mt 14, 13).

„Keď to Ježiš počul, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: ‚Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.‘ Ale Ježiš im povedal: ‚Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!‘ Oni mu vraveli: ‚Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.‘ On povedal: ‚Prineste mi ich sem!‘ Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov, okrem žien a detí.“

Lukáš vo svojom evanjeliu zdôraznil povolanie rybárov, a ich výnimočné schopnosti narábať so sieťou (Lk 5, 1).

„Keď raz stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystýpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: ‚Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!‘ Šimon mu odpovedal: ‚Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.‘ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali.“

Ježiš bol ohľadom rybárstva aktívny aj po smrti. Ján vo svojom evanjeliu opisuje príbeh o tom, ako sa Ježiš zjavil po smrti v Galilei (Jn 21, 1).

„Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: ‚Idem loviť ryby.‘ Povedali mu: ‚Pôjdeme aj my s tebou.‘ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď už sa rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: ‚Deti, máte niečo na jedenie?‘ Odpovedali mu: ‚Nemáme.‘ On im povedal: ‚Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.‘ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: ‚To je Pán.‘ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: ‚Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!‘ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: ‚Poďte jesť!‘ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: ‚Kto si?‘, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.“

Ježiš sa vyznal aj v ekonómii, či lepšie povedané v daňovej problematike. Matúš ho opisuje ako skúseného finančníka v príbehu o chrámovej dani (Mt 17, 24). V tom príbehu sa opäť spomína ryba.

„Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: ‚Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?‘ On vravel: ‚Platí.‘ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: ‚Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?‘ On odpovedal: ‚Od cudzích.‘ A Ježiš mu povedal: ‚Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

Chcem týmto úvodom vysvetliť, že Ježiš mal kedysi veľmi kladný vzťah k sieťam. Dodám, že kedysi k sieťam rybárskym. Dokonca kresťania sa odvolávajú na jeho rybárske schopnosti aj so známym symbolom ryby Ichthys (po grécky Ἰχθύς, veľkými písmenami ΙΧΘΥΣ alebo aj ΙΧΘΥC). Je možné sa stretnúť i s prepisom Ichthus, ktorý je v gréčtine výrazom pre „rybu“. Je to symbol, ktorý bol hojne používaný ranými kresťanmi ako tajné heslo v dobách, kedy boli prenasledovaní. Tento symbol je tiež známy pod prezývkou „Ježišova ryba“ či „znamenie ryby“.

Ranokresťanský symbol ichthys vytesaný do mramoru v ruinách v Efeze v Turecku
Ranokresťanský symbol ichthys vytesaný do mramoru v ruinách v Efeze v Turecku. Foto: Wikipédia.
Ranokresťanský symbol ichthys vytesaný do mramoru v ruinách v Efeze v Turecku

Význam toho symbolu vnímajú kresťania ako kryptogram.

Ichthys (ΙΧΘΥΣ, grécky ryba) sa dá čítať ako slovo zložené z prvých písmen slovného spojenia: Ježiš Kristus, Boží syn, Spasiteľ. V origináli Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.

  • Ióta (i) je prvé písmeno v Iésús, grécky Ježiš
  • Chí (ch) je prvé písmeno v Christós, grécky „Kristus“ a tiež „pomazaný“
  • Théta (th) je prvé písmeno v Theú t. j. Θεοῦ, to znamená „Boží“, genitív od Θεóς, Theós – „Boh“
  • Ypsilon (u) je prvé písmeno v huiós t. j. Υἱός, grécky „syn“
  • Sigma (s) je prvé písmeno v sótér t. j. Σωτήρ, grécky „Spasiteľ“

Takže, ako mal Ježiš kedysi kladný vzťah k sieťam, má ich dodnes. Len k iným sieťam, k modernejším, doslova k sociálnym sieťam. Pretože aj Ježiš ide s dobou, a modernizoval sa. Dalo sa čakať, že ako skúsený rybár vie narábať aj s modernými sieťami, známymi ako sociálne siete.

Nedávno som vymenoval niekoľko známych sociálnych sietí v článku Skutočná evolúcia.

To som ešte nevedel, že svojský zmysel pre humor má aj Ježiš, teda niekto, kto sa zaregistroval s takým profilom na známej sociálnej sieti Facebook, kde o sebe poskytol takúto informáciu:

“This page exists to offer glory and praise to the savior of the universe, Jesus Christ!!”

„Táto stránka vznikla, aby sa šírila sláva a chvála spasiteľa sveta, Ježiša Krista!

Jesus Christ Savior

Najvýstižnejšie však hovorí samotná stránka Facebook:

„Ježiš Kristus – verejne známa osobnosť.“

Jesus Christ Savior

Nemožno mu ani uprieť istú pokrokovosť, pretože za tých pár tisíc rokov sa naučil aj po anglicky. Veď pozrite, ako vyzerá jeho konverzácia.

Jesus Christ Savior

“Journey of Moses is an amazing Biblical Facebook game that follows the life of Moses. There are more than 800,000 people playing this game and loving it! To check it out, click on the image below.”

„Putovanie Mojžiša je úžasná biblická facebooková hra, ktorá sleduje život Mojžiša. Existuje viac ako 800 000 ľudí, ktorí hrajú túto hru a milujú ju! Pozrite sa na ňu, kliknite na obrázok nižšie.“

Nemám čo viac dodať. Len toľko, že kto neverí, nech si to overí v jeho profile v sociálnej sieti Facebook pod názvom: Jesus Christ Savior.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 3. 10. 2011.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *