Kategórie
O politike

Zrážka s islamom

Môžete veriť na kamene, ale nehádžte ich po mne.

Sme svedkami zrážky medzi mentalitou stredoveku a druhou, ktorá je typická pre 21. storočie.

Wafa Sultanová
Wafa Sultanová.

Wafa Sultanová: Zrážka, ktorej sme svedkami, nie je zrážkou náboženstiev alebo civilizácií. Je to zrážka medzi dvoma protikladmi, medzi dvomi érami. Je to zrážka medzi mentalitou stredoveku a druhou, ktorá je typická pre 21. storočie. Je to zrážka medzi kultúrnosťou a zaostalosťou, medzi civilizovaným a primitívnym, medzi barbarstvom a racionalitou. Je to zrážka medzi slobodou a útlakom, medzi demokraciou a diktatúrou. Je to zrážka na jednej strane ľudských práv, a ich porušovania na druhej strane. Je to zrážka medzi tými, ktorí pristupujú k ženám ako k zvieratám a tými, ktorí k nim pristupujú ako k ľudským bytostiam. Čo dnes vidíme, to nie je zrážka civilizácií. Civilizácie sa nezrážajú, civilizácie navzájom súťažia…

Moderátor: Z vašich slov vyrozumievam, že to, čo sa dnes vo svete deje, považujete za zrážku medzi kultúrou Západu a zaostalosťou a nevedomosťou moslimov. Je to tak?

Wafa Sultanová: Áno, práve to mám na mysli.

Moderátor: Kto to prišiel s koncepciou zrážky civilizácií? Nebol to Samuel Huntington? Usáma bin Ládin to nebol. Rád by som si s vami pohovoril o tejto téme, ak si nemyslíte…

Wafa Sultanová: Tento výraz začali používať moslimovia. A boli to moslimovia, kto začali zrážku civilizácií. Prorok islamu povedal: „Dostal som príkaz bojovať s ľuďmi do tých čias, kým neuveria v Alaha a jeho Posla.“

Moslimovia naštartovali túto zrážku a začali tento boj vtedy, keď rozdelili ľudí na moslimov a nemoslimov, a začali volať do boja proti tým druhým do tých čias, kým títo neuveria to, v čo oni veria.

Aby naštartovali túto vojnu, museli preveriť svoje islamské knihy a kurikulá, ktoré sú plné volaní po takfire (exkomunikácii) a boja proti neveriacim. Môj kolega povedal, že nikdy neuráža vieru iných ľudí.

No ktorá civilizácia/kultúra na tejto zemi mu dovoľuje dávať iným ľuďom mená, ktoré si títo nevybrali sami? Raz ich volá Ahl al-Dhimma, inokedy im dáva meno „ľudia Knihy“; stáva sa, že ich prirovnáva k opiciam alebo sviniam a kresťanmi nazýva tých, „čo vyvolávajú Alahov hnev“. Kto vám povedal, že sú to „ľudia Knihy“?

Nie sú to ľudia Knihy, sú to ľudia mnohých kníh. Všetky užitočné vedecké knihy, ktoré dnes používate, sú ich knihy, sú plody ich slobodného a tvorivého myslenia.

Čo vám dáva právo nazývať ich „tými, ktorí vyvolávajú Alahov hnev“ alebo „tými, ktorí zišli z pravej cesty“? Ako môžete prísť sem a tvrdiť, že vaše náboženstvo vám prikazuje zdržať sa urážania viery druhých?

Nie som kresťanka, ani moslimka, ani židovka. Som sekulárna ľudská bytosť. Neverím v nič nadprirodzené, no rešpektujem právo iných veriť v nadprirodzeno.

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Ste kacírka?

Wafa Sultanová: Vravte si, čo chcete. Opakujem, že som sekulárna ľudská bytosť, ktorá neverí na nič nadprirodzené.

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Ak ste heretička, niet ďalšieho dôvodu karhať vás, pretože už ste rúhaním urazili islam, Proroka a korán…

Wafa Sultanová: To sú osobné záležitosti, ktoré sa vás netýkajú…

Wafa Sultanová: Bratia, môžete veriť kameňom, dokiaľ ich nehádžete po mne. Môžete vzývať, koho chcete, ale viera druhých sa vás netýka; do toho vás nič, či veria, že mesiáš je boh, syn Márie, alebo či Satan je boh, syn Márie. Nechajte ľudí, nech majú svoju vieru…

Wafa Sultanová: Židia prekonali tragédiu (holokaustu) a prinútili svet, aby ich rešpektoval, a to na základe ich vedomostí, nie ich teroru, lež ich diela; nie ich kriku a vresku.

Za väčšinu objavov a vedeckých úspechov 19. a 20. storočia vďačí ľudstvo židovským vedcom. 15 miliónov ľudí, roztrúsených po svete, sa zjednotilo a vydobylo si svoje práva prácou a vedomosťami.

Nevideli sme jediného Žida, ktorý by sa vyhodil do povetria v nemeckej reštaurácii. Nevideli sme jediného Žida zničiť nejaký kostol. Nevideli sme jediného Žida protestovať zabíjaním ľudí.

Moslimovia premenili tri sochy Budhu na trosky. Nevideli sme jediného budhistu, čo by zapálil nejakú mešitu, zabil moslima, alebo podpálil veľvyslanectvo. Len moslimovia bránia svoju vieru podpaľovaním kostolov, zabíjaním ľudí a rúcaním veľvyslanectiev.

Táto cesta nepovedie k nijakým výsledkom. Moslimovia si najprv musia položiť otázku, čo môžu urobiť pre ľudstvo; až potom môžu žiadať, aby ich ľudstvo rešpektovalo.


Toto je prepis úryvku z diskusie Wafy Sultanovej z 21. februára 2006 v Los Angeles s Faisalom al-Qassemom a Ibrahimom Al-Khoulim o teórii Samuela P. Huntingtona o zrážke civilizácií (Clash of Civilizations), ktorú odvysielala televízna stanica Al-Džazíra. Preklad a šírenie zabezpečila organizácia MEMRI.

Redakčná poznámka: Podľa New York Times tento program videlo a počulo alebo čítalo na internete najmenej milión ľudí. S 260 000 komentármi je to najdiskutovanejšie video na YouTube.

Začína to celkom pekne – a tak sa to zvrhne! Najprv pravdy, potom polopravdy, potom klamstvá a nakoniec nehanebné klamstvá. Ako je to s tým postupným vyfarbovaním? Je pravda: Kto by nebol proti ukameňovaniu žien? Koho z nás by nenadchla žena, ktorá je sekulárna bytosť? Ale je len polopravda, že islam napadol Západ, prípadne kresťanstvo. Kresťania a moslimovia sa navzájom napadli mnoho ráz, a končievalo to rozlične. Je polopravda, že väčšinu objavov 19. a 20. storočia urobili Židia. Nie je pravda, že Židia si vydobyli svetové uznanie len svojou prácou a svojimi vedomosťami (a čo peniaze?). Je lož, že sa nedopustili a nedopúšťajú teroru: len kliknite vo Wikipédii na výrazy Menachem Begin (terorista) a Irgun (teroristická organizácia). No a je nehanebná lož, že nezabíjajú nevinných: deväť zastrelených tureckých námorníkov na lodi, ktorá nedávno mala priviezť pomoc do Gazy, je obžaloba. Zlá islamu? Iste, existujú. No zlá židovstva ich vyvažujú. Jednostrannosť a zaujatosť Wafy Sultanovej korešponduje s jej históriou: Útek v dospelosti zo Sýrie do USA, a tam kariéra novinárky, ktorá najmä po udalostiach z 11. septembra 2001 silne odsudzuje moslimov a islam, čo jej vynieslo pozvanie Svetového židovského kongresu do Jeruzalema. Veľmi dobre si rozumie s holandským pravicovým extrémistom Geertom Wildersom. Preberáme informáciu Al-Džazíry o jej názoroch a nezdržíme sa komentára: sú nebezpečné.

Foto: © Eric Grigorian (Polaris) (Time).


The Jerusalem Post

‚You can believe in stones, but don’t throw them at me‘

The clash we are witnessing is between a Middle Ages mentality and another that belongs to the 21st century.

By JERUSALEM POST STAFF
Published: MARCH 5, 2006 23:08

Wafa Sultan: The clash we are witnessing around the world is not a clash of religions, or a clash of civilizations. It is a clash between two opposites, between two eras. It is a clash between a mentality that belongs to the Middle Ages and another mentality that belongs to the 21st century. It is a clash between civilization and backwardness, between the civilized and the primitive, between barbarity and rationality. It is a clash between freedom and oppression, between democracy and dictatorship. It is a clash between human rights, on the one hand, and the violation of these rights, on other hand. It is a clash between those who treat women like beasts, and those who treat them like human beings. What we see today is not a clash of civilizations. Civilizations do not clash, but compete…

Host: I understand from your words that what is happening today is a clash between the culture of the West, and the backwardness and ignorance of the Muslims?

Wafa Sultan: Yes, that is what I mean…

Host: Who came up with the concept of a clash of civilizations? Was it not Samuel Huntington? It was not Bin Laden. I would like to discuss this issue, if you don’t mind…

Wafa Sultan: The Muslims are the ones who began using this expression. The Muslims are the ones who began the clash of civilizations. The Prophet of Islam said: “I was ordered to fight the people until they believe in Allah and His Messenger.“ When the Muslims divided the people into Muslims and non-Muslims, and called to fight the others until they believed in what they themselves believe, they started this clash, and began this war. In order to start this war, they must reexamine their Islamic books and curricula, which are full of calls for takfir [excommunication] and fighting the infidels. My colleague has said that he never offends other people’s beliefs. What civilization on the face of this earth allows him to call other people by names that they did not choose for themselves? Once, he calls them Ahl al-Dhimma, another time he calls them the „People of the Book,“ and yet another time he compares them to apes and pigs, or he calls the Christians „those who incur Allah’s wrath.” Who told you that they are “People of the Book”? They are not the People of the Book, they are people of many books. All the useful scientific books that you have today are theirs, the fruit of their free and creative thinking. What gives you the right to call them “those who incur Allah’s wrath,” or “those who have gone astray,” and then come here and say that your religion commands you to refrain from offending the beliefs of others? I am not a Christian, a Muslim, or a Jew. I am a secular human being. I do not believe in the supernatural, but I respect others‘ right to believe in it.

Dr. Ibrahim Al-Khouli: Are you a heretic?

Wafa Sultan: You can say whatever you like. I am a secular human being who does not believe in the supernatural…

Dr. Ibrahim Al-Khouli: If you are a heretic, there is no point in rebuking you, since you have blasphemed against Islam, the Prophet, and the Koran…

Wafa Sultan: These are personal matters that do not concern you…

Wafa Sultan: Brother, you can believe in stones, as long as you don’t throw them at me. You are free to worship whoever you want, but other people’s beliefs are not your concern, whether they believe that the Messiah is God, son of Mary, or that Satan is God, son of Mary. Let people have their beliefs…

Wafa Sultan: The Jews have come from the tragedy (of the Holocaust), and forced the world to respect them, with their knowledge, not with their terror, with their work, not their crying and yelling. Humanity owes most of the discoveries and science of the 19th and 20th centuries to Jewish scientists. 15 million people, scattered throughout the world, united and won their rights through work and knowledge. We have not seen a single Jew blow himself up in a German restaurant. We have not seen a single Jew destroy a church. We have not seen a single Jew protest by killing people. The Muslims have turned three Buddha statues into rubble. We have not seen a single Buddhist burn down a mosque, kill a Muslim, or burn down an embassy. Only the Muslims defend their beliefs by burning down churches, killing people, and destroying embassies. This path will not yield any results. The Muslims must ask themselves what they can do for humankind, before they demand that humankind respect them.

Excerpted from a February 21 interview aired on Al-Jazeera TV, translated and disseminated by MEMRI.

Masmediálny výskumný ústav pre Stredný východ (The Middle East Media Research Institute) – MEMRI skúma, čo sa deje na Strednom východe, a to sledovaním tlače aj televízie, webových stránok, náboženských kázní a školských kníh. MEMRI premosťuje jazykovú priepasť medzi Západom a Stredným východom; obstaráva aktuálne preklady z arabčiny, farsi, urdu, paštu, dari, hindi a turečtiny; vyhotovuje originálne analýzy politických, ideologických, intelektuálnych, sociálnych, kultúrnych a náboženských trendov na Strednom východe. Ústav MEMRI bol založený v roku 1998, aby informoval o politike USA na Strednom východe. Je to nezávislá, nestranícka a nezisková organizácia podľa § 501(c)3. Hlavné sídlo má vo Washingtone, D.C., a pobočky v Londýne, Ríme, Jeruzaleme, Bagdade, Šanghaji a Tokiu. Výsledky výskumu MEMRI sa publikujú vo viacerých jazykoch: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina, taliančina, poľština, ruština, čínština, japončina a hebrejčina.

Zdroj: The Jerusalem Post a MEMRI.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *