Kategórie
Tlačové správy

Bezpečný domov, právne poradenstvo aj terapie pre obete domáceho násilia podporíme sumou 3,2 milióna eur

Z nórskych grantov a rozpočtu získalo v druhej výzve podporu 6 projektov.

Pomáhame obetiam domáceho násilia. Jedným z negatívnych dopadov koronakrízy je nárast prípadov násilia, ku ktorému dochádza v rodinách. V rámci podpory služieb pre obete sa rozdelí takmer 3,2 milióna eur z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. V druhej výzve programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), uspelo s projektmi pomoci šesť mimovládnych organizácií.

„Dvojročný boj s koronou a protipandemické opatrenia, ktoré výrazne zasiahli do životov každého z nás, majú vážne spoločenské dopady v mnohých oblastiach. Dlhé mesiace, kedy ľudia pracovali z domu, deti nechodili do školy, spolu so stresom a obavami, ktoré pandémia priniesla, majú za následok tiež nárast domáceho násilia. Je načase, aby sa tomuto, neraz podceňovanému javu, venovala konečne náležitá pozornosť. Preto dlhodobo podporujeme projekty organizácií, ktoré pomáhajú obetiam,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Do, v poradí už druhej výzvy z programu Domáce a rodovo podmienené násilie, prišlo 10 žiadostí o podporu a záujemcovia mohli žiadať o grant od 200-tisíc do 600-tisíc eur.

Vo výzve vyhlásenej od mája do septembra minulého roka uspeli občianske združenia Fenestra, ALEJ poradenské centrum, Žena v tiesni, Poradenské centrum Nádej a neziskové organizácie Centrum Slniečko a LUNA. Cieľom výzvy bolo podporiť intervenčné tímy, ktoré na lokálnej úrovni poskytujú služby pre obete domáceho a rodového násilia, vrátane detských obetí násilia.

Podporu mohli získať napríklad tieto aktivity:
– prevádzka, údržba a opravy existujúcich poradenských centier a bezpečných ženských domov
– lokálne vzdelávanie a kampane venované zvyšovaniu povedomia o domácom a rodovo podmienenom násilí
– spolupráca v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na lokálnej úrovni
– podpora zariadení a služieb pre deti obete alebo svedkov násilia v bezpečných ženských domoch alebo poradenských centrách

Prehľad úspešných žiadateľov o grant:

Fenestra (občianske združenie)
Grant: 486 622 eur
Názov projektu: Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!

Projekt sa zameriava na zlepšenie služieb poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce domáce násilie v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Zároveň vďaka nemu vzniknú pobočky týchto centier v okresoch Rožňava, Gelnica a Sobrance.

ALEJ poradenské centrum (občianske združenie)
Grant: 499 702 eur
Názov projektu: Spolu s nami – Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Vďaka projektu sa rozšíria služby pre ženy a deti, ktoré sú v dôsledku násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením. Okrem toho sa projekt samostatne venuje informačným technológiám ako nástroju násilia, vrátane sexuálneho.

OZ Žena v tiesni (občianske združenie)
Grant: 535 400 eur
Názov projektu: Bezpečná cesta z násilia

Organizátor projektu chce priniesť komplexnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie vo vzťahu. Svoje aktivity plánuje v Žilinskom kraji, konkrétne v Martine a jeho okolí a tiež vo viacerých okresoch Prešovského kraja.

Poradenské centrum Nádej (občianske združenie)
Grant: 457 212 eur
Názov projektu: Za dverami domova

Jedným z cieľov projektu je zvýšenie rozsahu právneho poradenstva pre obete domáceho a partnerského násilia. V spolupráci s partnerom projektu, Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie chce Poradenské centrum Nádej zachytiť čo najväčšie množstvo prípadov, ktoré by pravdepodobne nevyhľadali pomoc.

Centrum Slniečko (nezisková organizácia)
Grant: 599 258 eur
Názov projektu: Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia

Zámerom je posilnenie a skvalitnenie poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome v Nitre a jeho rozšírenie o nových 15 miest. Pre ženy a deti v Nitrianskom kraji, ktoré unikajú pred domácim násilím tak bude v zariadení spolu 32 miest. Zlepšia sa tiež služby, aktivity a terapie, ktoré zariadenie poskytuje. Súčasťou projektu je tiež informačná kampaň v Nitrianskom kraji pre verejnosť a aj vzdelávacia kampaň zacielená na odborníkov.

LUNA (nezisková organizácia)
Grant: 600 000 eur
Názov projektu: LUNA n.o. – bezpečný ženský domov v Trenčíne

Vďaka grantu sa zaistí pokračovanie a rozvoj bezpečného ženského domu a poradenského centra, ktorý v Trenčíne spravuje nezisková organizácia LUNA. V pláne je aj vybudovanie terapeutickej záhrady a obstaranie automobilu pre potreby klientiek zariadenia.

Na program Domáce a rodovo podmienené násilie je vyčlenených takmer 10,6 milióna eur. Z tejto sumy tvoria 9 miliónov eur zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu a 1 588 235 eur je zo štátneho rozpočtu SR. Prostriedky sú určené na projekty, ktoré predchádzajú domácemu násiliu, venujú sa ochrane a pomoci jeho obetiam, podporujú rovnosť žien a mužov. V doterajších dvoch výzvach sa medzi 15 projektov rozdelili granty spolu vo výške 4,7 milióna eur. Rozhodnutie o schválení úspešných projektov z tretej 2-miliónovej výzvy sa očakáva v najbližších týždňoch.

Podrobnosti o programe a doteraz vyhlásených výzvach nájdete na stránke Granty EHP a Nórska.


Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *