Kategórie
Knihy

Biblia očami vedy

Autor knihy: I. A. Kryveľov.

Biblia očami vedy (autor knihy: I. A. Kryveľov)

Z ruského originálu Biblija: istoriko-kritičeskij analiz, ktorý vydal Politizdat, Moskva 1982, preložil Juraj Zelman.

Obsah

 • Úvod

  Obsah a štruktúra biblie
  „Kniha kníh“?
  Dva možné prístupy k vedeckému skúmaniu biblických kníh

 • 1. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Starý zákon
  Prístupy kresťanskej a židovskej cirkvi k histórii Starého zákona a ich neúspech
  Prorocké a poučné knihy. Kanonizácia a úpravy Starého zákona
  Nútené ústupky

 • 2. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Nový zákon
  Problémy datovania novozákonných kníh
  Najstaršia kniha Nového zákona – Apokalypsa
  Listy apoštolské
  Skutky apoštolské a evanjeliá. Kanonizácia Nového zákona

 • 3. kapitola

  Biblické predstavy o bohu a vesmíre
  Monoteizmus, alebo polyteizmus?
  Ľudský obraz a podoba boha
  Nebo, zem, peklo
  Stvorenie sveta a človeka

 • 4. kapitola

  Biblia a historické dianie
  Judaistická koncepcia dejín
  Kresťanská koncepcia dejín
  Biblia a aktuálne spoločenské problémy

 • 5. kapitola

  Historické a fantastické prvky v biblických knihách
  História a mýtus
  Historické a fantastické prvky v Starom zákone
  Historické a fantastické prvky v Novom zákone
  Pokusy o „zladenie“ histórie a mýtov

 • 6. kapitola

  Morálne ponaučenie biblie
  Desať prikázaní. Nezabiješ!
  Nepokradneš, nepožiadaš, nezosmilníš!
  Etika Kázne na hore
  Existuje biblická morálka?

 • 7. kapitola

  Dešifrovanie zmyslu božského zjavenia
  Alegorická metóda a iné neverbálne metódy exegézy
  Problémy s „ťažkými miestami“ biblie. Postoje neprekonateľného konzervativizmu
  Nedobrovoľné tápanie po tŕnistých cestách modernizácie

 • 8. kapitola

  Ultraľavicová frakcia modernistickej exegézy
  Cirkevná ľavica
  Boj o bibliu zbavenú mýtov
  „Kacír“ Hans Küng o biblii
  Reakcia cirkvi na ultraľavicový výklad biblie


Redakčné poznámky

Skratky citovaných biblických kníh *

Am – Kniha proroka Amosa;
* Poznámka prekladateľa

Pôvodne sa v knihe používa názov Kanán, vo webovej úprave je Kanaán (napríklad na strane 24 v knihe; odkaz na 1. kapitolu).

V 3. kapitole bolo slovo nemluvňatá zamenené slovom batoľatá vo vete:

„Nerobí nič iné, len trestá; trestá za malicherné priestupky s tisícnásobnou prísnosťou, trestá nevinné nemluvňatá za hriechy ich rodičov, trestá nevinných obyvateľov krajiny za priestupky ich vládcov a znižuje sa dokonca k tomu, že sa krvavo mstí na mierumilovných teľcoch, jahňatách, ovciach a voloch, aby potrestal bezvýznamné hriešky ich majiteľov.“

Vo 4. kapitole je v slove „vládnúcich“ (v knihe na strane 123) vynechaný dĺžeň na u vo vete:

„Biblické texty zapisovali kňazi, chrámoví pisári a proroci, ktorí obyčajne slúžili záujmom vládnúcich sociálnych tried a skupín. Nemožno sa teda diviť, že vo väčšine prípadov sú tieto texty konzervatívno-spiatočnícke pre každú danú historickú etapu, že vyjadrujú záujmy vládnucej triedy a ostatných vládcov tohto sveta.“

V knihe sa v 5. kapitole pod poznámkou č. 22 uvádza nepresný názov „Geschichte der jüdischen Volkes im zeitalter Jesus Christus“. Správne je „Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi“.

A pod poznámkou č. 42 sa v knihe na strane 167 uvádza nesprávne meno autora, ako aj názov publikácie. Správne znie: Elliott, J. K.: Christianity’s First History Book.

V 5. kapitole sa píše:

„Celkový prehľad názorov súčasnej historickej biblistiky na otázku odchodu Židov z Egypta nájdeme v článku Roberta Luystera, asistenta na univerzite v Connecticut (USA).“

Vo webovej úprave je: v Connecticute.

V 5. kapitole bolo slovo viníci nahradené slovom vinníci:

„V Knihe Jozue sa uvádza, že božie príkazy sa vcelku plnili, a aj keď sa občas vyskytli priestupky – často len prílišný humanizmus –, viníci boli hneď potrestaní.“

V 5. kapitole bolo slovo nemluvňa nahradené slovom batoľa:

„Biografické údaje o Ježišovi sú veľmi sporné… podľa Matúša rodičia zachránia nemluvňa…“

Knihu vydala Pravda, tlačový kombinát KSS, NAKLADATEĽSTVO PRAVDA, nositeľ Radu práce, ako svoju 3016. publikáciu, II. vydanie, Bratislava 1986.

Translation © PhDr. Juraj Zelman, CSc., 1984
Copyright © Politizdat, 1982

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *