Kategórie
Tlačové správy

Inovačnej spolupráci v regiónoch pomôže dotácia vyše 1 milión eur

Podporujeme investície a inovácie v regiónoch.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na podporu rozvoja investičného prostredia v Slovenskej republike, implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a na prepájanie domácich aj zahraničných partnerov. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predložiť do 12. októbra 2021.

„Ak chceme pomôcť ekonomike v regiónoch, aby v nich ľudia mali zodpovedajúce príležitosti realizovať sa, a aby si mohli nájsť dobrú prácu, musíme viac investovať do inovačného potenciálu regiónov. Cieľom tejto výzvy je podporiť domácu aj zahraničnú spoluprácu v oblasti verejného, akademického a súkromného sektora, ktorej výsledkom bude vznik inovatívnych riešení pre regióny,“ povedala ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Hlavným zámerom výzvy je podporiť projekty pôsobiace predovšetkým v oblastiach:

  • Experimentálny vývoj a inovácie – napr. oprávnené sú vývojové a/alebo testovacie a inovatívne projekty (príjemcovia ich môžu realizovať sami alebo v spolupráci s domácim alebo zahraničným partnerským podnikom)
  • Priemysel pre 21. storočie – napríklad oprávnené sú inteligentné inovácie obsahujúce úroveň inovácie TRL 3 – 6
  • Inteligentné inovácie – napr. inteligentné inovácie obsahujúce úroveň inovácie TRL 3 – 6
  • Sociálne inovácie – napríklad sú inovácie spoločenské a predstavujú nové, v porovnaní s dostupnými alternatívami účinnejšie, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov (napríklad vytváranie nových produktov a služieb, zavádzanie technológií, vytváranie nových spoločenských procesov a organizačných štruktúr atď.)
  • Práca 4.0 – napríklad celoživotné vzdelávanie, povolania blízkej budúcnosti, technológie
  • Akceleračné a študijné programy – napríklad formou tréningových, študijných a mentoringových pobytov alebo spoluprácou viacerých akceleračných programov na Slovensku
  • Projekty na tvorbu investičnej platformy v Slovenskej republike a ich prepojenie v podobe spolupráce oprávnených žiadateľov so zahraničnými subjektami alebo partnermi – napríklad projekty inovačných zoskupení s cieľom podnecovať a realizovať inovačné činnosti formou výmeny poznatkov alebo spolupráce medzi podnikmi a ostatnými organizačnými zoskupeniami

Podporené budú predovšetkým inovatívne aktivity ako:

  • výber akcelerátorov v Slovenskej republike, ktoré zabezpečia podporu inovatívnych riešení
  • inovačné projekty, ktorých úroveň inovácie dosahuje stupeň TRL 3 – 6 a vzájomne prepoja subjekty výskumného prostredia a aplikačnej praxe
  • projekty zamerané na realizáciu lokálnych iniciatív a projektov zameraných na implementáciu Agendy 2030

Všetky aktivity súvisia s prepájaním s partnerom (výroba, služby a priemysel) ako aj so zahraničnými subjektami alebo partnermi, ktoré sú dôležité pri výbere projektov.

O uvedenú výzvu sa môžu uchádzať oprávnení žiadatelia – mikro, malé a stredné podniky pôsobiace na slovenskom trhu minimálne 1 rok, občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, základné, stredné aj vysoké školy, rozpočtové organizácie, právnické osoby, prípadne fyzické osoby – podnikatelia ako aj právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu. Bližšia špecifikácia sa nachádza vo výzve a v jej prílohách.

Na jeden projekt je možné získať podporu od 30-tisíc do 100-tisíc eur. Čerpanie prostriedkov pre oprávnený projekt je maximálne tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, realizácia projektu môže prebiehať do 31. 3. 2022 a kapitálové výdavky je možné financovať do konca roka 2022.

Výzvu aj dokumentáciu nájdete na odkaze www.mirri.gov.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *