Kategórie
Tlačové správy

Ministerka Remišová ohlásila vyše 40 miliónov eur na modernizáciu základných škôl v Bratislavskom kraji

Nový SMART koncept otvorí školy pre voľnočasové aktivity verejnosti.

Na kvalite školstva a vzdelávania nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na rozširovanie kapacít a modernizáciu základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. V rámci iniciatívy REACT-EU je na to z regionálneho programu IROP vyčlenených vyše 40 miliónov eur.

„Bratislavský kraj má dlhodobo problémy s kapacitami svojich základných škôl. Citeľné je to najmä v hlavnom meste, ale aj priľahlých obciach, kde rapídne stúpa počet nových obyvateľov. Deti musia veľakrát dochádzať do školy ďalej od svojho bydliska tam, kde ešte bolo voľné miesto. Spôsobuje to ťažkosti školákom, ich rodičom, súvisí s tým nárast individuálnej automobilovej dopravy a v neposlednom rade je to tiež veľký problém pre obce a mestské časti hlavného mesta, ktoré sú zriaďovateľmi škôl a už dnes sú na pokraji svojich možností. Preto prichádzame základným školám aj rodinám na pomoc s najnovšou výzvou z regionálneho programu,“ povedala ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort riadi Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Vyčlenený balík v roku 2021 je vyše 31 miliónov eur, rozpočet výzvy bude navýšený o ďalších 9 miliónov eur v budúcom roku. Na podporu ZŠ tak pôjde spolu 40 miliónov eur.

V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýbajú tisícky miest pre školákov a stovky tried. Spolu je v kraji 166 základných škôl, ktoré majú vyše 2 700 tried a navštevuje ich takmer 60 000 detí.

V novej výzve sa základné školy z Bratislavského kraja môžu uchádzať o podporu na zvyšovanie kapacít, zlepšenie stavu budov alebo vybavenie či úpravu areálov. Hlavným cieľom je pomôcť riešiť nedostatok miest v základných školách a predchádzať tak vyučovaniu na dve smeny. Na jeden projekt majú školy šancu získať až 3 milióny eur. Podmienkou je investovať do podpory tzv. SMART škôl, teda vytvárania škôl ako centier vzdelávania, kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre celú komunitu.

Z vyhlásenej výzvy sa podporia tieto aktivity:

– výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov

– výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ

– výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky

– zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu ich kapacít

Okrem rozširovania kapacít smerujú európske zdroje aj do budovania odborných učební a ďalšieho vybavenia, ako sú kuchyne, jedálne, telocvične a vonkajšie športoviská.

„Podporíme úsporné energetické a ďalšie zelené opatrenia, ako sú zateplenie, tienenie, zelené strechy či využívanie alternatívnych zdrojov energie,“ doplnila vicepremiérka.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy. Zriaďovatelia, ktorí sa chcú uchádzať o podporu, musia v projekte rozvíjať koncept SMART školy, ktorá slúži nielen žiakom, ale celej komunite.

„Nejde nám teda len o rozširovanie tried, ale o celkovú modernizáciu základných škôl a zmenu prístupu k ich využitiu. Aby slúžili miestnym obyvateľom aj mimo vyučovania, aby ľudia mohli napríklad využívať školské areály a ihriská na voľnočasové aktivity či kultúrne akcie,“ upresnila Remišová.

Koncept SMART školy zatraktívni výučbu nielen pre žiakov, ale tiež pre učiteľov, ktorí v moderných školách nájdu inšpiratívnejšie prostredie a lepšie podmienky pre svoju prácu.

„Zatraktívniť učiteľské povolanie je ďalšia výzva, pred ktorou stojíme. Aktuálne v Bratislavskom kraji chýba na základných školách vyše 200 pedagógov,“ dodala Remišová.

SMART škola je:

zelená – vytvára podmienky pre environmentálnu výchovu, vo svojej infraštruktúre zahŕňa zelené opatrenia a vytvára podmienky pre ekologickú dopravu žiakov a zamestnancov školy

digitálna – podporuje využívanie digitálnych technológii a digitálneho obsahu vo výučbe, cez digitalizáciu podporuje u žiakov kritické myslenie a prácu s informáciami

inkluzívna – slúži ako centrum vzdelávania pre všetkých, teda aj pre deti s poruchami učenia, správania, či inými znevýhodneniami a špeciálne vzdelávacie akcie venuje i seniorom

aktívna, otvorená a partnerská – je založená na princípe vzdelávania ako nadväzujúcej služby od materských škôl, cez základné, stredné až po vysoké

Informácie o výzve aj všetky dokumenty nájdete na adrese:

SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA – Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Príloha:

Pomáhame školám v Bratislavskom kraji (PDF dokument, 1,9 MB)

Jedna odpoveď na “Ministerka Remišová ohlásila vyše 40 miliónov eur na modernizáciu základných škôl v Bratislavskom kraji”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *