Kategórie
Tlačové správy

Počet sčítaných na Slovensku prekročil 5 000 000 obyvateľov

Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska.

SODB 2021

3. 5. 2021 sa spustilo na Slovensku asistované sčítanie, ktoré potrvá do 13. 6. 2021, teda šesť týždňov. Po treťom týždni asistovaného sčítania Štatistický úrad Slovenskej republiky, ZMOS a Únia miest Slovenska vydávajú spoločnú tlačovú správu s vyjadreniami, ktorých cieľom je apelovať na obce, aby maximálne využili posledné týždne asistovaného sčítania.

Kde sa môže obyvateľ sčítať a koľko asistentov pomôže

K 24. 5. 2021 je na území Slovenskej republiky zriadených 3 162 kontaktných miest. Obyvatelia Slovenska majú k dispozícii pomoc od 3 802 stacionárnych asistentov a k obyvateľovi domov je pripravených prísť 5 021 mobilných asistentov. Zoznam a adresy kontaktných miest nájdu obyvatelia okrem svojho mesta a obce aj na stránke www.scitanie.sk. Číslo call centra na nahlasovanie mobilnej asistencie je 02/20924919.

Tretí týždeň počet sčítaných obyvateľov prekročil 5 miliónov

V treťom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5,02 milióna obyvateľov, pričom sa asistovane sčítalo takmer 180-tisíc obyvateľov.

Tretí týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Asistované sčítanie najlepšie pokračuje v krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide najmä o Prešovský a Košický kraj. V Prešovskom kraji sa asistovane zatiaľ sčítalo 49,9-tis. obyvateľov, čo predstavuje takmer tretinu z celkového počtu asistovane sčítaných na Slovensku, v Košickom kraji sa asistovane sčítalo len o niečo menej, 45,1-tis. obyvateľov.

Asistované sčítanie sa oproti minulému týždňu uspokojivo rozbehlo aj v Banskobystrickom kraji (27-tisíc obyvateľov) a postupne nabieha aj v kraji Nitrianskom, v počte 18,5-tis. asistovane sčítaných.

Hoci asistované sčítanie prebieha uspokojivo, stále evidujeme obce, ktoré nedosahujú v sčítaní obyvateľov ani 50 %. Ide o 7 obcí. Obec Muľa v Banskobystrickom kraji, obce Podhorany a Krajná Bystrá v Prešovskom kraji, obce Rudňany, Boliarov a Žehra v Košickom kraji a mestská časť Košice-Lunik IX. Vyzývame samosprávu v týchto obciach, aby maximalizovala svoje úsilie a motivovala obyvateľov, aby sa sčítali. Takýto nízky podiel sčítaných má dosah na kvalitu zozbieraných údajov za danú obec.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR:

„Rozdiely medzi krajmi stále pretrvávajú. Asistované sčítanie prebieha uspokojivo, ale stále máme obce, ktoré nedosahujú ani 50 % sčítaných obyvateľov. Treba si uvedomiť, že takýto výsledok výrazne ovplyvní kvalitu zozbieraných údajov s osobitným dosahom na údaje o náboženstve, národnosti alebo materinskom jazyku. Obec a jej obyvatelia môžu prísť nielen o finančné zdroje z podielových daní, ale napr. aj o financie určené práve na rozvoj národnostných menšín, ak sa v danej obci nachádzajú. Preto vyzývame samosprávu aj obyvateľov v týchto obciach, aby využili ešte zostávajúci čas asistovaného sčítania. Na asistovanom sčítaní pracuje takmer 9 000 vyškolených a certifikovaných asistentov. Obyvatelia majú k dispozícii vyše 3 000 kontaktných miest. Domnievame sa, že táto podpora je dostatočná na to, aby obyvatelia aj samospráva mali vytvorené podmienky na realizáciu asistovaného sčítania.“

Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS:

„Pridávame sa k výzve Štatistického úradu Slovenskej republiky a apelujeme na predstaviteľov miest a obcí, aby v maximálnej možnej miere pracovali na asistovanom sčítaní. Financovanie každej jednej samosprávy je priamo naviazané na výsledky sčítania jej obyvateľov, očakávame preto, že mestá a obce urobia maximum pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Vyzývame primátorov a starostov, aby naďalej intenzívne komunikovali s občanmi o tom, kde sa nachádzajú kontaktné miesta, kedy majú prevádzkové hodiny a kde je možné si v každej obci objednať mobilného asistenta.

Asistované sčítanie sa skončí 13. 6. 2021, čo je o necelé tri týždne, následne už nebude žiadna možnosť obyvateľov sčítať. Najmä v mestách a obciach, kde je aktuálne vyššie percento nesčítaných, sa tieto samosprávy môžu vplyvom zníženia počtu obyvateľov dostať v blízkej budúcnosti do nepríjemnej finančnej situácie spôsobenej výrazným poklesom ich vlastných finančných prostriedkov.“

Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka ÚMS:

„Členské mestá Únie miest Slovenska venujú téme sčítania obyvateľstva neustálu pozornosť. Obyvateľov oslovujú priamou komunikáciou do schránok či v obchodných centrách, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo obyvateľov, alebo oslovujú rodičov prostredníctvom škôl a systému Edupage. Napriek týmto snahám je stále časť obyvateľov, ktorí si svoje povinnosti neuvedomujú alebo ich ignorujú. Je dôležité, aby si aj obyvatelia uvedomili, že zákonná povinnosť sčítať sa je ich individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii. Samosprávy robia, čo môžu, všetci sú si vedomí možných vplyvov na rozpočty samospráv a je dôležité, aby si to uvedomili aj občania. Nikto zo samosprávy sa nechce stretnúť so svojimi obyvateľmi pri prerokovávaní priestupkov za nesplnenie zákonných povinností a udeľovaní pokút. Preto prosíme obyvateľov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a sčítali sa formou, aká je pre nich najjednoduchšia. Všetci sú pripravení byť nápomocní každému, kto pomoc potrebuje.“

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní. Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto nielen vo svojej obci, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na obec jeho trvalého pobytu, alebo si môžu objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, alebo zavolať o požiadavku priamo na obec.

Doplňujúce informácie:

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa bude realizovať asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec alebo na číslo call centra 02/20924919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *