Kategórie
Tlačové správy

Vicepremiérka Remišová rokovala s ministrami o nastavení eurofondov v programovom období 2021 – 2027

Ministri predstavili svoje investičné priority, ktoré chcú financovať z eurofondov. Vicepremiérka Veronika Remišová stretnutiami s ministrom dopravy Andrejom Doležalom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím ukončila sériu rokovaní s vedeniami rezortov, na ktorých hovorili o plánoch na využívanie eurofondov v novom programovom období 2021 – 2027.

„Do nastavenia čerpania eurofondov po novom, aby bolo jednoduché, rýchle a efektívne, musia byť zapojení všetci rozhodujúci aktéri,“ zdôraznila po maratóne stretnutí s ministrami vicepremiérka Remišová, ktorej rezort zodpovedá za koordináciu eurofondov.

„Koncom uplynulého roka sme návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa budú čerpať eurofondy v rokoch 2021 – 2027, pripravili v spolupráci so všetkými rezortmi a následne sme ju podrobili veľkej Národnej konzultácii. Do tvorby tohto strategického eurofondového plánu sa svojimi pripomienkami zapojili stovky zástupcov samospráv, podnikateľských subjektov, odborných organizácii, akademickej obce, mimovládok… A teraz, tento týždeň, sme o zadefinovaných investičných prioritách hovorili s ministrami,“ pokračuje ministerka.

Minister zdravotníctva Krajči považuje za prioritu vybudovanie vedecko-výskumnej infraštruktúry v oblasti zdravotnej starostlivosti s potenciálom výstavby vedecko-výskumnej inovatívnej nemocnice. Hovorili tiež o podpore zdravotníckeho personálu, centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj projektoch v oblasti duševného zdravia.

„S pánom ministrom Doležalom sme rokovali o podpore cestnej a železničnej dopravy, ale aj o prioritách v oblasti energetickej efektívnosti budov či podpory cestovného ruchu. Venovali sme sa tiež potrebe vyčerpať každé jedno euro z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020,“ upresnila ministerka Remišová.

Predmetom rokovaní podpredsedníčky vlády s vedením jednotlivých rezortov bol návrh priorít Partnerskej dohody a Operačného programu Slovensko, ktoré sú hlavnými strategickými dokumentmi na čerpanie eurofondov pre budúce desaťročie. Slovensko dostane na programové obdobie 2021 – 2027 zo zdrojov Európskej únie v oblasti kohéznej politiky takmer 13 miliárd eur.

„Z týchto zdrojov sa budú stavať nové nemocnice, budovať nové cesty, modernizovať verejná doprava, obnovovať pamiatky, skrátka, zlepšovať život ľudí na Slovensku. S ministrami sme sa zhodli, je potrebné v čo najväčšej možnej miere zladiť využívanie eurofondov na základe Partnerskej dohody s ďalším nástrojom – Plánom na podporu obnovy a odolnosti,“ uviedla ministerka Remišová.

Plán obnovy má členským štátom EÚ pomôcť čo najrýchlejšie dostať sa z krízy spôsobenej pandémiou a pripraviť ich ekonomiky pre budúce výzvy. Z balíka 5,8 miliardy eur určených pre Slovensko sa budú financovať reformy a inovačné investície.

Podpredsedníčka vlády ministrom zdôraznila, aby ich rezorty čo najrýchlejšie splnili tzv. základné podmienky pre využívanie eurofondov (ex ante kondicionality). Ide o strategické dokumenty ako napr. Účinný rámec na riadenie rizika katastrof, Aktualizované plánovanie odpadového hospodárstva, Strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch. Splnenie 20 základných podmienok je nevyhnutné na to, aby Slovensko mohlo čerpať eurofondy v novom programovom období.

„Z rokovaní s ministrami mám veľmi dobrý pocit. Ujasnili sme si, do ktorých oblastí treba investovať a kam chceme Slovensko posunúť. Našou úlohou je nastaviť podmienky čerpania eurofondov tak, aby každé euro bolo využité maximálne zmysluplne v prospech všetkých obyvateľov Slovenska,“ dodala ministerka Remišová.

Prioritné témy rezortov, ako ich na rokovaniach predstavili jednotliví ministri

Minister dopravy Andrej Doležal: dobudovanie diaľnic a výstavba rýchlostných ciest, modernizácia ciest 1. triedy, modernizácia hlavných železničných koridorov a uzlov, ako aj regionálnych tratí, podpora mestskej verejnej dopravy a cyklodopravy, obnova budov s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti, podpora cestovného ruchu

Minister zdravotníctva Marek Krajčí: dobudovanie siete zariadení poskytujúcich dlhodobú ústavnú zdravotnú starostlivosť, rekonštrukcia a budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, investície do lepšej dostupnosti ambulantnej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie, vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve

Minister školstva Branislav Gröhling: budovanie materských škôl, rozširovanie kapacít ZŠ v lokalitách s dvojzmennou prevádzkou, bezbariérové školy, zvyšovanie kvality vzdelávania, veda a výskum, podpora športu v regiónoch

Minister životného prostredia Ján Budaj: najmä opatrenia súvisiace so zmenou klímy, vodné hospodárstvo, budovanie zelenej, protipovodňové opatrenia, budovanie vodovodov, kanalizácií, opatrenia smerujúce k ochrane rastlinných a živočíšnych druhov, recyklácia odpadov, podpora domáceho a komunitného kompostovania

Minister hospodárstva Richard Sulík: lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov, podpora rozvoja regionálnej energetiky, podpora malého a stredného podnikania, projekty Seals of Exccelence, rozvoj inovačných technológií

Ministerka kultúry Natália Milanová: obnova národných kultúrnych pamiatok kultúrnej infraštruktúry (múzeá, divadlá, kaštiele a pod.), podpora európskeho hlavného mesta kultúry

Minister vnútra Roman Mikulec: vybudovane nových špecializovaných záchranných modulov, posilnenie technických, logistických a riadiacich kapacít záchranných zložiek, budovanie a modernizácia systémov včasného varovania

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak: zamestnanosť, podpora účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní, budovanie komunitných centier, zariadení sociálnych služieb rodinného typu a zariadení krízovej intervencie, podpora osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, aktívne starnutie, pomoc obetiam násilia

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková: komplexné riešenia pre marginalizované rómskej komunity, právna pomoc pri vysporiadaní vlastníctva k pozemkom, zabezpečenie prístupu k základnej infraštruktúre (pitná a úžitková voda, kanalizácia, ČOV), podpora svojpomocnej výstavby bytov, aktivizácia mladých Rómov vo vzdelávaní a na trhu práce

Po vyhodnotení pripomienok, ktoré mali k návrhu priorít Partnerskej dohody sociálno–ekonomickí partneri a účastníci Národnej konzultácie bude potrebné dosiahnuť politickú dohodu na národnej úrovni k návrhu rozdelenia finančných prostriedkov na obdobie 2021 – 2027. V priebehu toto roka bude Partnerská dohoda predložená na rokovanie vlády SR spolu so záverečným stanoviskom MŽP SR k vplyvom strategického dokumentu na životné prostredie. Predloženie dohody na rokovanie vlády ako aj jej predloženie Európskej komisii závisí od schválenia potrebnej legislatívy EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *