Kategórie
Humanizmus Osobné

Pri sčítaní ľudu uvediem položku „bez náboženského vyznania“

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Prečo o tom hovorím?

Ide mi o správne vyplnenie jednej dôležitej otázky zo sčítacieho formulára. Týka sa vzťahu občanov k náboženským organizáciám. Pri sčítaní sa totiž skúma aj tzv. náboženské vyznanie. V zákone je náboženské vyznanie definované ako vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu. Čiže štát cez štatistický úrad sa nezaujíma, či občan verí alebo neverí v nejakého osobného boha (teizmus). Štát skúma, či obyvateľ má reálny a kladný vzťah k niektorej cirkvi alebo náboženskej organizácii. Teda, či sa občan aktívne zúčastňuje napríklad na bohoslužbách, či aspoň občas navštívi kostol, pretože od takýchto získaných údajov od obyvateľov Slovenskej republiky bude vedieť štát lepšie financovať klérus (od biskupov až po rádových kňazov).

Navrhujem čestné a férové riešenie. Ak by som aj bol teistom, ale nemal by som výrazný vzťah k cirkvi, tak by som uviedol, že som „bez náboženského vyznania“, pretože zo zákona je zrejmé, že vyznaním sa rozumie aktívny vzťah občana k náboženskej organizácii. Nie to, že je niekto budhista, evanjelik, katolík alebo moslim.

Nakoľko nemám žiaden vzťah k náboženským spolkom, tak je jasné, že uvediem „bez náboženského vyznania“.

Rovnako odporúčam, aby ľudia, ktorí si myslia, že keď boli kedysi v detstve pokrstení, tak majú uviesť príslušnú náboženskú obec, aby tiež uviedli, že sú „bez náboženského vyznania“. Lebo tak uvedú pravdivo podľa definície zo zákona, že v skutočnosti nemajú vzťah k cirkvi, aj keď osobne veria v boha.

Jedno je mať osobnú vieru, a druhé je deklarovať vzťah k cirkvi!

Zbierka zákonov Slovenskej republiky, ročník 2020

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky 44/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa§ 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len„zákon“) ustanovuje:

§ 1

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú tieto:

v) náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu

Náboženské vyznanie

 • bez náboženského vyznania
 • s náboženským vyznaním:
  • Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike (rímskokatolícke)
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (luteránske)
  • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke)
  • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)
  • Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne)
  • Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
  • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
  • Kresťanské zbory na Slovensku
  • Apoštolská cirkev na Slovensku
  • Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike (baptistické)
  • Cirkev bratská v Slovenskej republike
  • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
  • Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
  • Cirkev československá husitská na Slovensku
  • Starokatolícka cirkev na Slovensku (starokatolícke)
  • Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
  • Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike (mormónske)
  • Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
  • budhizmus
  • islam
  • hinduizmus
  • iné

Vzor sčítacieho formulára:

SODB 2021

A čo vy? Čo uvediete? Ktoré vyznanie?


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *