Kategórie
Humanizmus

Humanisti Slovenska – spolok racionalistov, skeptikov a svetských humanistov

Svetský humanizmus je etický, nenáboženský a materialistický svetonázor, ktorého základným princípom je ľudská bytosť, ktorá sama má právo a zodpovednosť dávať zmysel svojmu životu i životu okolo seba vo väzbe na ostatných ľudí, spoločnosť a prostredie.

Snahou svetského humanizmu je budovať ľudskú spoločnosť založenú na humanistických hodnotách, na triezvom uvažovaní a slobodnom bádaní prostredníctvom ľudských schopností neakceptujúc žiadny nadprirodzený pohľad na realitu.

Svetský humanizmus sa opiera o racionálne myslenie, vedu, zameriava sa na rozvoj spoločnosti v celku, ako i každej ľudskej bytosti zvlášť. Svetskí humanisti presadzujú využívanie vedeckej metódy na rozpoznávanie faktu a fikcie a tvorivé využitie vedy a moderných technológií. Svetskí (sekulárni) humanisti podporujú rozvoj a rozširovanie ľudských slobôd v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prijatou Valným zhromaždením OSN a s ďalšími jej doplnkami.

Svetský humanizmus znamená:

– ŽIŤ ŽIVOT DÔSTOJNE A ZODPOVEDNE TU A TERAZ, humanista neuznáva existenciu „druhého sveta“, t. j. nevyhnutnosť stotožniť sa so zodpovednosťou za vlastný život, žiť ho plnohodnotne, rešpektovať spolunažívanie s ostatnými – pre jednotlivca;

– REŠPEKT, SÚCIT, PRAKTICKÚ POMOC INÝM, potrebu v prípade nevyhnutnosti postarať sa o ostatných, správať sa k nim tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám – pre medziľudské vzťahy;

– VYZNÁVAŤ POZITÍVNE IDEÁLY, PODPOROVAŤ OTVORENÚ SPOLOČNOSŤ, v ktorej sú akceptované rozdiely v názoroch a životných štýloch, zaistenie všeobecných ľudských práv pre všetkých, pomoc ľuďom, aby mali rovnaké možnosti a rovnakú zodpovednosť na všetkých úrovniach v rámci spoločnosti – pre ľudskú spoločnosť;

– UVEDOMENIE SI, ŽE BUDÚCNOSŤ ĽUDSTVA A PRÍRODY MÁME PLNE V RUKÁCH, rešpektovanie hodnoty a nezávislosti všetkých foriem života, to, že jednotlivci a národy musia byť viac zodpovedné k veciam, ktoré prinášajú hodnoty súčasnej i budúcim generáciám, nevyhnutnosť zaistiť každému bezpečnosť, poukázať na zmysel kontrolovaného rastu populácie, nevyhnutnosť zabezpečiť ekonomický a sociálny rast – pre celý svet.

Svetský humanizmus má dlhú históriu. Ďalej sa rozvíja, obohacuje o najnovšie poznatky všetkých vedných odborov, usiluje sa o otvorenú občiansku spoločnosť na základe demokracie, slobody svedomia, myslenia, svetonázoru. HUMANISTI SLOVENSKA chcú propagovať tieto myšlienky, podporovať občiansku obradnosť, vyjadrovať sa k dianiu v spoločnosti a pripravovať stanoviská, návrhy koncepčných materiálov v súlade s cieľmi svojho občianskeho združenia a predkladať ich rôznym subjektom vrátane orgánov verejnej správy a zariadeniam výchovno-vzdelávacej a kultúrnej oblasti. Budeme pôsobiť proti diskriminácii nenábožensky založených ľudí, morálne podporovať občanov bez náboženského vyznania. Chceme rozvíjať spoluprácu s medzinárodnými a nadnárodnými organizáciami podobného zamerania.

Základné ciele HUMANISTOV SLOVENSKA:

  • budovanie spoločnosti, ktorá aktívne presadzuje hodnoty humanizmu, vedy, kritického myslenia a demokratické princípy vo všetkých oblastiach spoločnosti;
  • cieľavedomá, systematická realizácia ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy SR;
  • myšlienkový pluralizmus, tolerancia, vzájomný rešpekt medzi občanmi s rôznym nazeraním na spoločnosť, človeka a prírodu, vrátane rozvíjania dialógu medzi svetskými humanistami a nábožensky založenými ľuďmi, presadzovanie osobnej slobody a osobnej zodpovednosti človeka;
  • všestranná odluka cirkví od štátu a skutočná rovnoprávnosť slobodomyseľných občanov všetkých smerov s nábožensky založenými občanmi;
  • moderné ponímanie rodiny, zrovnoprávnenie všetkých skupín občanov vo všetkých oblastiach osobného, pracovného a spoločenského života, vrátane vytvárania vhodných podmienok na realizáciu vlastného spôsobu života. Patrí sem zrovnoprávnenie mužov a žien, osôb s inou sexuálnou orientáciou, menšinových skupín a odstránenie všetkých foriem diskriminácie, ako aj podpora plánovaného rodičovstva;
  • presadzovanie racionálneho, vedeckého a skeptického svetonázoru, podpora vedy, nenáboženského a neideologického pohľadu na svet.

Právna forma: združenie.

IČO: 42184428.

Dátum vzniku: 3. 12. 2008.

5 odpovedí na “Humanisti Slovenska – spolok racionalistov, skeptikov a svetských humanistov”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *