Kategórie
Tlačové správy

Neexistuje žiadny reálny dôvod na zmenu RTVS, len ju politicky ovládnuť

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k návrhu zákona o zmene RTVS.

Sloboda a Solidarita

Parlament sa dnes vrátil k ro­ko­va­niu o novom zákone o RTVS. Strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) návrh z dielne SNS opa­ko­va­ne vecne kritizuje.

Z nášho verejnoprávneho masmédia chce totiž urobiť masmédium, ktoré bude slúžiť na pre­zen­to­va­nie vládnych názorov. Aj preto strana SaS vníma riziko absencie nestrannosti či nezávislosti novej televízie a rozhlasu.

Novelu zákona je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga možné chápať len tak, že sa z RTVS stane mas­mé­dium, ktoré bude priateľské k vláde a ne­bu­de klásť predsta­vi­te­ľom vlády kritické otázky.

„Vnímame to len ako účelový nástroj na zba­ve­nie sa súčasného ne­zá­vislého vedenia RTVS. Novelou si tak do ve­de­nia a do spra­vo­dajstva dosadí vláda svojich ľudí, politicky ho ovládne, čím hrozí, že úplne skončí jeho ve­rej­no­právne poslanie. Aj preto strana SaS za návrh na zru­še­nie RTVS dnes hlasovať nebude,“ uviedol pred­seda SaS Branislav Gröhling.

„Po pripomienkovom konaní došlo k niekoľkým zmenám, no nie je možné ich považovať za konštruktívne či logické. Nedozvedeli sme sa odpoveď na otázku, prečo musí RTVS zaniknúť a ani to, prečo ministerstvo kultúry a SNS ne­akcepto­vali vážne pri­po­mienky od odbor­ní­kov z praxe, z ministerstva financií, ako aj dobre mienené rady z rôznych orga­ni­zá­cií,“ povedal tím­líder SaS pre kultúru René Parák.

V rušení pritom nevidí žiadny zmysel, keďže nová inštitúcia má po RTVS všetko prebrať – zamestnancov, majetok, vy­sie­la­cie práva, rozpo­čet, záväzky, zmluvy.

V návrhu nijako nevyriešili financovanie STVR, ako sa má po novom volať, hoci to riešiť mali. Túto proble­ma­tiku zároveň rieši aj Pakt o slo­bo­de mas­médií, ktorý explicitne hovorí o tom, že je potrebné zaručiť, aby mohli posky­to­va­te­lia ve­rej­no­práv­nych mas­médií využívať výhody transpa­rentných a ob­jek­tív­nych postupov finan­co­va­nia, ktoré zaručujú pri­me­ra­né a sta­bilné finančné zdroje.

„Keďže to nepovažujú za dôležité, neobťažovali sa upraviť príspevok zo štát­neho rozpočtu na 0,17 % HDP, teda tak, ako to bolo do 31. de­cem­bra 2023. Zostal teda na hod­no­te 0,12 % HDP, čo je tak žalostne málo, že vysielateľ bude mať už v roku 2025 vážne problémy so za­bez­pe­čo­va­ním zákon­ných úloh,“ vysvetlil René Parák.

René Parák upozornil, že namiesto programovej rady bude zavedená tzv. etická komisia, ktorej členmi môžu byť členovia vlády, poslanci alebo ľudia z po­li­tických strán.

„Navyše, v súčasnosti zákon o RTVS zakazuje členom rady vykonávať politickú činnosť. Teraz však politici v rade budú môcť priamo ovplyvňovať chod mas­média a rozhod­nu­tia ge­ne­rál­neho ria­di­teľa. Úplne to odporuje zásade o nestran­nosti ve­rej­no­práv­neho mas­média a stáva sa tak plno­hod­not­nou štátnou tele­ví­ziou pod priamym politickým vplyvom vlády,“ uzavrel René Parák.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *