Kategórie
Tlačové správy

Matúš Šutaj-Eštók by po atentáte na premiéra nemal rezignovať na post ministra vnútra

Myslí si 57,1 % oslovených.

Reprezentatívny prieskum agentúry SCIO na vzorke tisíc respon­den­tov, CAWI metódou, rea­li­zo­va­ný v dňoch 17. – 20. mája 2024 však ďalej ukázal, že podstatne vyššia miera očakávania rezignácie až 63 % oslovených je u ria­di­te­ľa ochranky (riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplo­ma­tických misií). Naopak, len 39,8 % oslovených má toto očakávanie u pre­zi­denta polície, čo je ešte menej ako v prí­pade ministra vnútra (pozri priložený graf).

„Celý prieskum vo veľkej miere ukazuje, aká rozdelená je slovenská spoločnosť a aké rozdielne je vnímanie tragickej udalosti minulého týždňa priaznivcami opozície a koalície s drobnou výnimkou, ktorou je práve vyvodenie zodpovednosti voči riaditeľovi ochranky,“ uviedol na margo prieskumu bývalý politik, dnes spo­lu­zakla­da­teľ agentúry SCIO a jej hlavný analytik Martin Klus.

Práve extrémna polarizácia spoločnosti sa jasne prejavuje napríklad na otázke, kto je podľa respondentov najviac zodpovedný za po­la­ri­zá­ciu spoločnosti, ktorá vyústila do aten­tátu na pre­miéra. Z nej je zrejmé vzájomné obvi­ňo­va­nie sa opozície a koalície, ktoré pomerne presne kopíruje aj preferencie občanov voči jednotlivým politickým stranám.

„Nechali sme respondentov obodovať najväčšiu a najmenšiu mieru zodpovednosti za spoločenskú radikalizáciu vedúcu k hanebnému aktu, ktorý sa odohral minulý týždeň v Handlovej a jednoznačne z neho vyplýva, že voliči koalície obviňujú opozíciu a naopak.“

„Dôležitú zodpovednosť však časť verejnosti pripisuje aj masmédiám (najvyššou a druhou naj­vyššou známkou zodpo­ved­nosti ich označilo 44,1 % respondentov), alternatívnym prípadne konšpiračným mas­mé­diám (36,6 %) a so­ciál­nym sieťam (26,5 %), pričom aj tu je zrejmé rozdelenie spoločnosti na fa­nú­ši­kov opozície a koalície,“ doplnil Klus.

Reprezentatívny prieskum agentúry SCIO
Reprezentatívny prieskum agentúry SCIO (17 – 20. 5. 2024).

Agentúra SCIO

Agentúra SCIO je členom ESOMAR – Európskeho združenie pre mar­ke­tin­gový výskum a výskum verejnej mienky a signa­tá­rom jeho prehlá­senia o dodržia­vaní usta­no­ve­nia Medzi­ná­rod­ného kódexu praktík mar­ke­tin­go­vých a so­ciál­nych výskumov.

Autor: Agentúra SCIO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *