Kategórie
Tlačové správy

Návrh vlády a KDH je nebezpečný, pretože umožní strieľať aj vlkov a rysov

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k vlád­ne­mu rie­še­niu med­ve­ďom, na kto­rom sa do­hodlo s KDH.

Vláda chce spolu s KDH riešiť situáciu s med­veďmi cez zákon o ci­vil­nej ochrane. Strana Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) si uve­do­muje, že problém s med­veďmi je reálny, no je ma­xi­mál­ne ne­adekvátne vložiť veľké šelmy medzi zeme­tra­senie, pan­dé­miu či te­ro­ristické útoky.

Riešiť medvede cez zákon o civilnej ochrane nedáva logiku – akoby sme riešili cez energetiku audio­vi­zuálny fond. Riešenie pritom existuje, a tým je zákon o po­ľov­níctve, čo je vecne, miestne aj pocitovo príslušné. Spo­lu­pra­co­vať s vládou sme pri tejto téme chceli, no naša pomoc bola odmietnutá.

V zákone sme identifikovali šesť chýb.

„Medzi problémové zvieratá, ktoré budú takto riešené, sa dostal okrem medveďa aj rys. V lese pritom skôr stretnete Madonnu alebo Elvisa Presleyeho,“ povedal poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina.

Zákon rieši tiež definíciu nakladania s vnadiskami. Píše sa v ňom, že sa nemajú vytvárať vnadiská, ktorými sa vnadia veľké šelmy, ak sa vytvoria, majú byť odstránené.

„Ak vás prichytia pri tom, ako vytvárate vnadiská, stačí povedať, že ich nerobíte s úmyslom, aby prišli veľké šelmy a ak medveď príde, čo vy s tým,“ vysvetlil.

Vágnosť návrhu spočíva aj v tom, že procesy na vy­hlá­se­nie mimo­riad­nej situácie môžu byť spustené len na základe toho, že niekto niečo začuje v kríkoch alebo v lese.

„Problémom je aj obstarávanie, lebo ak bude pre medvede vyhlásená mimo­riadna situácia, v praxi to bude znamenať, že starosta si kúpi džíp na na­há­ňa­nie medveďa bez toho, aby ho riadne obstaral,“ uviedol Alojz Hlina.

Zároveň, ak bude vyhlásená, umožní to orgánom štátnej správy a sa­mo­správy vtiahnuť do procesov aj verejnosť.

„Môže sa stať, že keď bude Huliak hrdinsky bojovať s medveďmi a stretne vás vo vašom terénnom aute, vezme vám ho, lebo ide naháňať šelmu. Legisla­tíva hovorí, že ste povinný poskytnúť súčinnosť pri riešení mimo­riadnej situácie,“ dodal poslanec s tým, že celý návrh je taký, akoby sme šli trhať fialky dynamitom.

Iná formulácia v zákone znie, že šelma môže ohroziť zdravie a život alebo spôsobiť škody. Podľa Alojza Hlinu to znamená, že keď niekde v hore medveď prevráti úľ, bude to dôvod na to, aby nastala mimo­riadna situácia.

„Len potom nastáva iný problém, a teda keď spôsobí škody napríklad vysoká zver, ako sú daniele či jelene,“ povedal s tým, že sa obáva otvorenia Pandorinej skrinky s ná­rokmi, keď bude niekto cez rôzne situácie riešiť diskri­mi­ná­ciu.

„Dajme pozor, do akých vôd sa dostaneme a čo môže byť na konci tohto príbehu,“ dodal.

Problém s medveďmi nie je problémom týchto dní či ostatných týždňov, ale nie­koľ­kých pred­chá­dza­jú­cich mesiacov, a tak sa pred­se­da posla­neckého klubu SaS Branislav Gröhling pýta, čo robili po celý čas Taraba a vláda. Najskôr chceli pred­lo­žiť ústavný zákon, no uve­do­mili si, že nemajú ústavnú väčšinu, následne vytvorili vládny návrh spo­ločne s KDH.

„Ten je ale veľmi nebezpečný, pretože okrem toho, že rieši medvede, zahŕňa aj vlkov, šakalov či ohro­ze­ného rysa,“ povedal Branislav Gröhling.

Už počas našej vlády sme riešili problém s vlkom a vďaka petícii, pod ktorú sa pod­pí­salo 100-tisíc ľudí, sa podarilo zaradiť ho medzi chránené živočíchy.

„Vlani sa ale Taraba s Kuffom rozhodli, že budú vlka zabíjať, no potom od toho odskočili. Upo­zor­ňo­vali sme, že sa k tomu určite vrátia a budú túto trofej chcieť, prešlo niekoľko mesiacov a je to tu,“ dodal na záver Branislav Gröhling s tým, že keď si chce koalícia tento zákon schváliť, nech tak urobí, ale problém ním nevyrieši.


Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.

Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *