Kategórie
Tlačové správy

Digitálna transformácia v znamení udržateľnosti

Na slovenský trh vstupuje nový fintech posky­to­va­teľ.

Furbify

Počítače z druhej ruky, ktoré prešli dôkladnou re­no­vá­ciou, začínajú byť v kurze. Navyše s menšou eko­lo­gickou stopou a za vý­hodnú cenu vážne kon­ku­rujú novým počí­ta­čom.

Kolárovo – Spoločnosť Furbify, ktorá sa zaoberá renováciou notebookov z druhej ruky, spúšťa začiatkom apríla službu BNPL (Buy Now, Pay Later) s od­lo­že­nou platbou, vďaka ktorej môžu zákazníci získať vybraný počítač okamžite. Vďaka službe ponúkanej spo­loč­nosťou Furbify a jej fintech partnerom, spo­loč­nosťou Instacash, dostupnej ako prvej na trhu s po­u­ži­tými note­bookmi, je cieľom umožniť, aby si note­book mohol za zlo­mok ceny kúpiť čím väčší počet spotre­bi­te­ľov. Neskrývaným cieľom spoločnosti Furbify pri spustení tejto služby je stať sa vážnym kon­ku­ren­tom predaja nových note­bookov – za­ria­de­nia z druhej ruky ponúka v rov­na­kej kvalite ako nové výrobky, ale za nižšiu cenu. Okrem toho majú použité nástroje aj menšiu ekologickú stopu.

Renovované počítače
Renovované počítače.

Slovenská spoločnosť Furbify, popredný poskytovateľ na trhu použitých IT nástrojov v regióne strednej a vý­chod­nej Európy, nadviazala spolu­prácu s fintech spoločnosťou pre di­gi­tálne platobné riešenia InstaCash s cieľom sprístupniť svoje produkty na okam­žitý nákup a na splátky. Po Ma­ďarsku bude nová služba začiatkom apríla spustená aj na Slo­ven­sku.

Zľava: Ákos Keszeli a Tamás Angyal (The founders of Furbify)
Zľava: Ákos Keszeli a Tamás Angyal (zakla­da­te­lia spo­ločnosti Furbify).

Podľa zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Furbify Ákosa Keszeliho je „táto spo­lu­práca ďalším vedomým krokom v našej stratégii rozvoja, aby sme zákazníkom ešte viac pomohli získať prístup k no­te­bookom a iným IT zariadeniam, ktoré sú pre nás dôležité. Dúfame, že riešenie BNPL prispeje k ešte väčšiemu rozšíreniu re­no­vo­va­ných počítačových zariadení, čím sa môže dosiahnuť digitálna trans­for­mácia udržateľným spôsobom“.

S riešením InstaCash si môžete od spo­loč­nosti Furbify vziať notebook v hod­note 500 eur už za 250 eur

Služba, ktorá je k dispozícii maloobchodným zákazníkom, umožňuje kúpiť notebook v hod­note 500 eur len za 250 eur pomocou niekoľkých kliknutí na webe Furbify. Zvyšok kúpnej ceny je možné zaplatiť v piatich splátkach s 0% úrokom, čo na základe uve­de­ného príkladu predstavuje 50 eur mesačne.

Riešenie s odloženou platbou (BNPL: buy now, pay later) predstavuje pre­do­všetkým pohodlie pre na­ku­pu­jú­cich. Nemusíte mať celú sumu na kúpu požadovaného aktíva, ale môžete si ho kúpiť za zlomok ceny – bez akých­koľ­vek úrokov alebo neskorších dodatočných poplatkov. Toto platobné riešenie, ktoré sa čoraz viac presadzuje aj v iných krajinách a v regiónoch, je obľúbené, pre­tože mnohým ľuďom umožňuje prístup napríklad k pra­cov­ným pomôckam tým, že pri kúpe zaplatia len polovicu ceny výrobku.

„Nie je potrebné sťahovať mobilnú aplikáciu, nie je potrebné otvárať si samo­statný účet, nie je potrebné žiadať o kre­ditnú kartu, ne­presme­ru­jeme zákazníka z webovej stránky daného internetového obchodu na inú stránku a nie je potrebné poskytovať obrovské množstvo údajov,“ vyzdvihuje výhody BNPL Géza Bruzsa, šéf spoločnosti Instacash.

Ako sme na tom na Slovensku?

Odhaduje sa, že slovenský trh BNPL má relatívne nízku pe­ne­trá­ciu na úrovni 1 – 2 %. Súvisí to aj so za­ostá­va­júcim e-obchodom na Slo­ven­sku v po­rov­naní so zvyškom regiónu. Jedným z hlavných dôvodov je používanie hotovosti a vy­soké využívanie spôsobu doručenia na do­bierku (27 % všetkých výdavkov v elektro­nickom obchode sa uskutočňuje týmto spôsobom). To je jeden z dô­vo­dov, prečo hráči v oblasti elektro­nického obchodu a od­bor­níci na trh BNPL považujú Slovensko za kra­jinu s význam­ným trhovým potenciálom. Podľa spoločnosti Instacash je zavedenie BNPL pre inter­ne­tové obchody a e-shopy na Slo­ven­sku prínosom, pretože ho možno imple­men­tovať s nízkymi nákladmi a zá­ro­veň obsahuje množstvo funkcií, ktoré priamo podporujú predaj a zvy­šujú tržby.

Šéf Furbify k službe, ktorá je na slovenskom IT trhu uvedená ako prvá, po­ve­dal: „Je to atraktívna služba pre zá­kaz­níkov a nie sú v nej žiadne triky. V prí­pade každej splátkovej transakcie sa neplatia žiadne poplatky ani úroky. Proces podania žiadosti je 100% di­gi­tálny, ne­vy­ža­dujú sa žiadne doku­menty a trvá 7 minút.“

Spoločnosti Instacash a Furbify plánujú v bu­dúcnosti zaviesť službu BNPL v nie­koľ­kých krajinách regiónu, po Slo­ven­sku bude nasledovať Česko.


O spoločnosti Furbify

Spoločnosť bola založená v roku 2007 a zaoberá sa reno­vá­ciou a pre­da­jom počítačových zariadení prémiovej kvality, pre­do­všetkým firemných note­bookov a osobných počítačov. Poslaním spoločnosti je podporovať po­u­ží­va­nie reno­vo­va­ných IT produktov a po­má­hať tak šíriť model obehového hospodárstva. Spoločnosť bola založená a ria­dená zo slo­ven­ského mesta Kolárovo. V sú­časnosti renovuje a pre­dáva viac ako 50 000 zariadení ročne a stala sa jedným z naj­väčších hráčov v oblasti elektro­nického obchodu v Maďarsku. Hlavným trhom spoločnosti Furbify je popri Slovensku Maďarsko, ale má silné zastú­pe­nie aj vo Fran­cúzsku a Ne­mecku, ako aj v Česku, Špa­niel­sku, Taliansku a Indii.

O Instacash

Instacash je jednou z popredných fintech spoločností v regióne a prie­kop­ní­kom v oblasti white-label BNPL. Vyvíjajú a posky­tujú digitálne úverové riešenia pre banky a v sú­čas­nosti prostredníctvom svojej digitálnej úverovej plat­formy posky­tujú služby 5 000 klientom mesačne. Od roku 2023 sú ich klientmi obchodníci, ako aj posky­to­va­te­lia služieb. Pre nich bolo vyvinuté riešenie, vďaka ktorému môžu obchodníci/posky­to­va­te­lia služieb posky­to­vať svojim zákazníkom prispô­so­bi­teľné možnosti splátok, vhodné pre po­nuku ich brandu.

Správu dodala Martina Baumann.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *