Kategórie
Tlačové správy

Home Credit má novú hovorkyňu

Komunikáciu už vedie Kateřina Dobešová.

Home Credit

Bratislava – Novou hovorkyňou a vedúcou internej a externej ko­mu­ni­ká­cie spo­loč­nosti Home Credit sa od novembra stala Kateřina Dobešová. Zod­po­ved­ná bude jednak za styk a ko­mu­ni­ká­ciu s mas­mé­diami, ako aj za rozvoj a vedenie internej i externej ko­mu­ni­kácie firmy na Slo­ven­sku a v Česku.

Kateřina Dobešová
Kateřina Dobešová.

Kateřina Dobešová má dlhoročné skúsenosti s prácou tlačovej hovorkyne, ko­mu­ni­ká­cie s mas­mé­diami aj so širokou ve­rej­nos­ťou. Do Home Creditu nastupuje z radnice mestskej časti Brno-stred, kde mala od roku 2016 na starosti kontakt s novinármi a výrazne sa podieľala aj na internej komunikácii a sta­rostli­vosti o za­mestnan­cov. V pred­chá­dza­jú­com zamestnaní, ktorým bola Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, pôsobila v rovnakej pozícii. V skorších zamestnaniach sa venovala prevažne marketingu.

„Teším sa, že prichádzam do spoločnosti, ktorá je tech­no­lo­gic­kým lídrom vo svojom segmente a zakladá si na pro­zá­kaz­níc­kom prístupe. Okrem inovácií, ďalšej digi­ta­li­zácii a skva­lit­ňo­vaní služieb budeme spolu s odborníkmi z Home Creditu pracovať na nových produktoch, v rámci ktorých sa naj­novšie chceme viac zamerať aj na živnostníkov a pod­ni­ka­teľov. Našou prioritou bude taktiež pokra­čo­vanie v úspešnom budovaní značky Home Credit, ako trans­pa­ren­tného a férového partnera pre súčasných i budúcich klientov,“ približuje svoje kroky v novom pôsobisku Kateřina Dobešová.

Predošlý hovorca Home Creditu Michal Fila prijal ponuku vo vedení Českej televízie, kde v mi­nu­losti niekoľko rokov pôsobil.


Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *