Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Humanizmus ako svetonázor

Humanizmus je predstava dobrého a správneho života bez od­vo­lá­va­nia sa na boha alebo iné nad­pri­ro­dzené inštancie. Zrieknuť sa boha ako ľuďmi vytvo­re­ného symbolu útechy, lásky a nádeje zosil­ňuje inten­zitu pre­ží­va­nia života tu a teraz. Zásadný význam nado­budnú vzťahy medzi ľuďmi a ich spo­lo­čen­ské štruk­túry.

Humanizmus je kriticko-emancipačné nazeranie na svet. Pokrok pova­žu­jeme za možný a ne­vyhnutný, a to ako v oblasti spo­lo­čen­ských povin­ností (konať so zre­te­ľom na pred­met, meniť sa v dôsledku von­kaj­ších vplyvov), tak aj v oblasti osobného spôsobu života (zreteľ na sub­jekt, jeho pre­men­li­vosť). O zmysle života treba disku­to­vať a od prí­padu k prí­padu ho nanovo defi­no­vať.

Základnou obsahovou tézou moderného humanizmu sú ľudské práva, vymanené z pod­ručia impe­ria­lis­tic­kej politiky. Pre­sa­dzo­vať ich bombami – to si pro­ti­rečí. Treba ich presadzovať, zdôrazňovať, osobne „stelesňovať“, a najmä tými usta­no­viz­ňami usku­toč­ňo­vať, ktoré majú celo­sve­tové poslanie, takže nezastávajú nijaké osobné záujmy.

Humanizmus nie je to isté ako pacifizmus. Nacionálny socia­lizmus by sa nebol dal poraziť bez masívnej vojenskej sily. Z toho však ne­vyplý­vajú nijaké logické dôsledky pre prí­tom­nosť. Dejiny ako politický argu­ment sú len hľadaním oprávnenia.

Dobrý život v celej plnosti prežívame len v krátkych obdobiach šťastia. V ostatnom čase sa musíme usilovať pre­ko­ná­vať napätia a dilemy. O hu­ma­nizme treba premýšľať v poj­mo­vých dvojiciach proti­kladov, vyjadru­jú­cich tieto napätia. Huma­nizmus nikdy nie je len to jedno, vždy sú to viaceré veci: osobné pocho­penie zmyslu a po­li­tická vyspelosť, veda a zod­po­ved­nosť, seba­ur­čenie a prí­sluš­nosť ku ko­lek­tívu, radosť zo ži­vota a seba­ovlá­danie, cit a rozum. Huma­nizmus sa často pre­ja­vuje ako politické svedomie, ale ani tento pojem neobstojí osa­mo­tene: lebo svedomie, napríklad ako pocit viny, môže podľa situácie slúžiť teroru alebo huma­ni­zácii.

Ako pokračovanie historických období humanizmu a osvie­tenstva je moderný huma­nizmus anga­žo­va­ním sa za oslo­bo­denie človeka z jeho ním samým zaprí­či­nenej nedospe­losti a za spätné vydo­bytie životných oblastí obsa­de­ných teo­ló­giou. Snažíme sa pochopiť, ktoré ľudské potreby uspo­ko­juje nábo­žen­stvo a pre­mýš­ľame, čo z toho je v našich silách; tak si orga­ni­zu­jeme dobrý život ako našu cestu do bu­dúc­nosti.

Každá generácia, dokonca každý jednotlivec, si musí pre seba na­novo de­fi­no­vať, čo v da­ných pod­mien­kach zna­mená huma­nizmus. Iste je huma­nizmus stá­ročné duchovné a so­ciálne hnutie. Má však svoje oso­bitné obsahy, ktoré sa nedajú bez všet­kého pre­ná­šať hoci­kde; spo­meň­me si len na skú­se­nosť nezmy­sel­ných a ab­sur­dných uda­lostí, ktoré sa dnes spra­cú­vajú inakšie ako pri skon­čení 2. sve­to­vej vojny.

Humanizmus je teória humánnej životnej praxe; sú na seba nero­zlučne odká­zané. Čo nie je súčiastkou vlastnej skú­se­nosti, o tom sa nedá racio­nálne disku­to­vať. Oso­bitne to platí pre pe­da­go­gicko-di­dak­tické vzťahy, napríklad pre hu­ma­nis­tické zásadné pojmy ako seba­ur­čenie, hod­no­tenie vlastného života, dôvera v život, to­le­ran­cia a dia­lóg.


Autor: Peter Schulz-Hageleit.

Prof. Dr. Peter Schulz-Hageleit učí na Ústave od­bor­nej di­dak­tiky dejín a so­ciál­nych vied Tech­nickej uni­ver­zity v Ber­líne. Je pre­zi­den­tom Huma­nis­tickej aka­dé­mie v Ber­líne a pred­se­dom Vedeckej rady pre ob­čian­sku výchovu (Lebenskunde), ktorú zalo­žili ber­línski huma­nisti ako od­bor­ný doplnok svojej výučby huma­nizmu na ško­lách.

Prameň: Peter Schulz-Hageleit, „Humanismus als Welt-Anschauung“, Diesseits č. 49, s. 3, 1999.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 13 v stredu 12. januára 2000.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *