Kategórie
Tlačové správy

Využitie geotermálnej energie v Košiciach je o krok bližšie k realite

Zmluvu o podpore z Fondu na spravodlivú trans­for­má­ciu uzavrieme v naj­bližších dňoch.

Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe napreduje. Ministerstvo investícií, regio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo výzvu na ná­rodný projekt Využitie geo­ter­málnej energie v Ko­šickej kotline.

Výzva v objeme 56,1 miliónov z Fondu na spravodlivú trans­for­máciu je určená pre prijímateľa, ktorý projekt dlho­dobo pripravuje – MH Teplárenský holding, a.s. (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, a.s., ktorý je vlastníkom geo­ter­mál­nych vrtov. Po komu­ni­kácii s pri­jí­ma­teľom a partnerom MIRRI SR očakáva, že v naj­bližších dňoch predložia na základe vyhlá­senej výzvy žiadosť na posú­denie, čo otvorí cestu k ďalšiemu kroku, ktorým je podpis zmluvy a za­čia­tok realizácie ešte v tomto roku. Projekt od roku 2026 zabezpečí eko­lo­gické a stabilné vyku­ro­va­nie pre štvrtinu košických domácností a môže dosiahnuť zníženie emisií CO2 až o 50 000 ton ročne.

„Projekt geotermálneho vrtu pri Ďurkove, ktorý do Košíc pri­ne­sie eko­lo­gické teplo, rýchlo napreduje. Týmto projektom sa zaoberám už dva roky a som rád, že v auguste vláda aj komisia pri mo­ni­to­ro­va­com výbore schválili osvedčenie o význam­nej inves­tícii a teraz sa výsledky našej nie­koľ­ko­roč­nej práce stávajú realitou. Po pod­pise zmluvy s pri­jí­ma­teľ­mi euro­fondo­vej pod­pory je jeho rea­li­zácia čoraz bližšie,“ uviedol minister investícií Peter Balík.

Zdôraznil, že MIRRI SR pripravuje projekt na pod­poru využitia geo­ter­mál­neho poten­ciálu v Ko­šickom kraji už takmer dva roky v spo­lu­práci s ďal­šími partnermi.

Na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je z Fondu na spra­vod­livú trans­for­má­ciu pre úze­mie Košického kraja vyčle­ne­ných 56,1 milióna eur. Celkové náklady projektu sa odha­dujú na tak­mer 88 miliónov eur.

„Projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska od dovozu fosílnych palív a ich vyu­ží­va­nia v teplá­ren­stve. Pod­po­ruje využí­vanie obno­vi­teľ­ných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte energetickej aj kli­ma­tickej krízy. Využí­vanie domácich alter­na­tív­nych zdrojov energie je okrem našej ener­ge­tickej sebe­stač­nosti veľmi dôle­žité aj pre odbe­ra­teľov, domác­nosti, ktorým garantuje stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla,“ dodal minister Balík.

Vďaka geotermálnemu zdroju, ktorý má po­ten­ciál byť naj­väčším na Slovensku, by mohol celkový podiel obno­vi­teľ­nej energie na výrobe tepla pre Košice dosiahnuť 42 % a pokryť spotrebu tepla pre 171 000 odbe­ra­teľov. Projekt pritom vytvára do budúcnosti základné pred­po­klady pre to, aby polovica celkovej výroby tepla pre druhé naj­väčšie mesto Slovenska po­chá­dzala z geo­ter­mál­nej energie. Úplným vylú­čením spa­ľo­va­nia uhlia a zní­že­ním spotreby zemného plynu v teplárni sa môže dosiahnuť zní­že­nie emisií CO2 až o 50 000 ton ročne. Pro­jekt počíta aj s následným vyu­ži­tím zvyš­ko­vého tepla na poľ­no­hos­po­dárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-ki­lo­met­rovej trasy teplo­vodu, od lo­ka­lity pri obci Ďurkov až do Košíc.

Z Fondu na spravodlivú transformáciu sa pod­porí výstavba geo­ter­mál­neho stre­diska a 15-ki­lo­met­ro­vého ho­rú­co­vod­ného napá­jača. Spustenie dodávky geo­ter­mál­neho tepla do systému centrál­neho záso­bo­vania teplom v Ko­ši­ciach v objeme 65 GWh ročne sa očakáva od za­čiatku roka 2026. V roku 2030 by mala stúpnuť až na 175 GWh s po­ten­ciál­nym výhľadom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035.

Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou Programu Slovensko a slúži na pomoc trans­for­mu­júcim sa regiónom pri pre­chode k ze­lenšej eko­no­mike. Z cel­ko­vej sumy 441 miliónov eur ide takmer 159 miliónov do opráv­ne­ných okresov v rámci Ko­šic­kého kraja, viac ako 56 miliónov do opráv­ne­ných okresov v Bansko­bys­tric­kom kraji a tak­mer 226 miliónov na hornú Nitru.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *