Kategórie
Humanistická pomoc

Každá tretia rodina je ohrozená chudobou

Svet ponúka mnoho krásnych destinácií, ktoré sa vyberáme navštíviť. Naj­krajšia desti­nácia zo všet­kých je však bližšie, než si bežne uve­do­mu­jeme… Nie je ňou nič iné, než domov, no nie každý si túto desti­náciu môže dovoliť.

Ich vysnívaná destinácia je domov
Ich vysnívaná destinácia je domov.

Na Slovensku je v súčasnosti každá tretia rodina ohrozená chudobou. Rapídne vzrástol počet rodín v núdzi, ktorým hrozí strata strechy nad hlavou.

„Chudoba začína byť veľkým problémom. Už v sú­čas­nosti máme pod hra­nicou chudoby viac ako 21 % slo­ven­ských domác­ností, ktoré majú príjem do 500 eur,“ hovorí Martin Halás, analytik Inšti­tútu pre výskum so­ciál­no-eko­no­mic­kých rizík.

Najväčším problémom chudoby je, že keď do nej rodina spadne, nevie sa z tejto pasce dostať a zotrvá v nej.

Podľa údajov Svetovej banky sa do chu­doby môže pre­pad­núť až 450-tisíc Slo­vá­kov. Zhor­šu­júca sa eko­no­mická situácia, rastúce ceny energií – obdobie neistôt sa dotýka nespo­četne veľa rodín na Slo­ven­sku, ktorým hrozí, že túto zimu prežijú o hlade a v chlade. Úsmev ako dar v sú­čas­nosti pomáha vyspo­ria­dať sa s rôznymi situ­á­ciami 323 rodinám.

„Každý deň však dostávame žiadosti o pomoc od rodín, ktorým z dôvodu aktuálnej situácie hrozí, že prídu o strechu nad hlavou. Odtiaľ je už len krôčik k bez­do­mo­vectvu rodiny, kedy spravidla do­chá­dza k odo­bra­tiu detí a ich umiestneniu do Centra pre deti a rodiny. Cesta späť býva zdĺhavá, a čím dlhšia, o to menej možná. V sú­čas­nosti, žiaľ len ťažko hľadáme finančné a ľudské zdroje na to, aby sme pomohli všetkým rodinám, ktoré sa na nás obracajú s prosbou o pomoc,“ hovorí Štefan Adamjak, výkonný ria­di­teľ Úsmev ako dar.

Počet rodín ohrozených chudobou bude rásť

Halás z Inštitútu pre výskum so­ciál­no-eko­no­mic­kých rizík taktiež upo­zor­ňuje na to, že ak sa budú neúmerne zvy­šovať ceny energií, potravín alebo hypoték, a ne­za­mestna­nosť ohro­ze­ných chudobou bude rásť, tak v bu­dú­com roku bude viac ako 84 % do­mác­ností, teda 4,5 milióna Slovákov, ktorí majú mesačný príjem do tisíc eur. V zmysle po­my­sel­ného Semaforu chudoby má podľa IVRA červenú každá slo­ven­ská do­mác­nosť do 500 eur mesačne.

Úzkosť a strach sa za ostatné roky stali bežnou súčasťou našich slovníkov. Ľudia pociťujú strach o rodinu a blízkych, či strach a neistotu z eko­no­mickej i spo­lo­čen­skej situácie. Potvrdzuje to aj psy­cho­lo­gička Úsmevu ako dar Monika Guľášová, ktorá pracuje s týmito rodinami na vý­chod­nom Slovensku.

„Riziko straty bývania ohrozuje potrebu istoty a bez­pečia ako aj uspo­ko­jo­vanie základných potrieb členov rodiny. V ro­di­čoch rezonuje pocit viny z ne­schop­nosti postarať sa o svojich blízkych. V deťoch hanba. Na oboch stranách je prítomný ohromný strach zo straty blízkych, straty identity – ve­do­mia kam a ku komu patrím.“

Bezdomovectvo hrozí tisíckam rodín, dostupné nájomné bývanie môže pomôcť

Už dnes žije na Slovensku takmer 6 000 detí mimo vlastnej rodiny. Vážnou príčinou vyňatia dieťaťa z rodiny je strata bývania. V dôsledku pan­dé­mie, eko­no­mic­kej krízy a inflácie dnes hrozí, že o strechu nad hlavou prídu tisícky rodín.

„Dnes sú slovenské rodiny už v takej situácii, že treba konať. Máme tu odskúšané riešenia, ktoré stačí len vziať a apli­ko­vať vo väčšom meradle. Náš projekt dostupného nájomného bývania reálne dokázal, že vieme pomôcť ohro­ze­ným rodinám a do­konca za zlomok nákladov, ktoré štát vynakladá na každé z detí umiestnené v Centrách pre deti a rodiny. Už aj preto treba robiť všetko pre to, aby sme rodinám pomohli a udržali ich spolu,“ dopĺňa Radoslav Dráb, manažér so­ciál­neho bývania pre rodinu a deti, Úsmev ako dar.

Občianske združenie Úsmev ako dar 20. septembra 2023 slávnostne otvorilo ďalšie dostupné sociálne nájomné bývanie v Košiciach na Pereši, v ktorom nájdu domov 4 rodiny s 12 deťmi.

Slávnostné otvorenie 4 nájomných bytov v Košiciach
Slávnostné otvorenie 4 nájomných bytov v Ko­ši­ciach (20. 9. 2023).

„Je našou povinnosťou myslieť na tých naj­zra­ni­teľ­nej­ších, medzi ktorých patria práve rodiny s deťmi, pričom ne­ho­vo­ríme o aso­ciá­loch, ale o ľuďoch, ktorí pra­cujú a snažia sa žiť riadne a zod­po­vedne. Preto vytvá­rame také pod­mienky na so­ciálne bývanie v meste, aby sme dokázali pomôcť čo naj­väčšiemu počtu rodín. Každý rok pre­naj­meme v prie­mere 100 bytov, z toho približne tretiu tvoria štar­to­vacie a kom­pen­začné byty a zá­ro­veň sme za uply­nulé 4 roky zre­kon­štru­o­vali desiatky hybridných bytov, ktoré sú určené práve pre ohro­zené skupiny oby­va­teľ­stva,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Aké to je nemať vlastný bezpečný domov si vyskúšal aj Jakub Lužina, herec, moderátor, komik a otec.

„Neviem si ani len predstaviť, že by som mal spať v aute s celou rodinou. Neistota takého momentu musí byť pre rodiča veľmi ťažká. Keď ma oslovil Štefan s prosbou o pomoc pri kam­pani, bol som úplne za­ra­zený z čísel, o kto­rých hovoril. Moja rodina je celý môj svet a mrzí ma, keď vidím, koľko ľudí čelí reálnej hrozbe, že o ňu prídu. Samo­zrejme, že po­mô­žem aj na­bu­dúce.“

Rodiny s deťmi na Slovensku potrebujú adresnejšiu pomoc štátu, naše zbierky pomáhajú, no nestačia

Rodina sa počíta
Rodina sa počíta.

Úsmev ako dar spúšťa preto novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta „Destinácia domov“. Úsmev dlho­dobo spája darcov s tými, ktorí pomoc naj­viac potre­bujú. Zapojiť do zbierky sa môže kto­koľ­vek v akej­koľ­vek sume. Všetky finančné dary sú distri­bu­o­vané tak, aby boli využité čo naj­adres­nejšie a naj­zmyslu­plnejšie.

Rodiny v núdzi môžeme podporiť vo fi­nan­čnej zbierke na www.ro­di­na­sa­po­cita.sk. Ukážme spo­ločne, že si všímame problémy rodín v núdzi a po­môžme im v ich ťažkej situácii.

Úsmev ako dar už 32 rokov vykonáva terénnu so­ciál­nu prácu, po­sil­ňuje systé­movú svoj­pomoc širokých rodín, pri­pra­vuje a spre­vádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny, či domy na pol­ceste pre mladých bez ro­din­ného zázemia. Poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osob­nos­tného rozvoja. Sieťuje kom­pe­ten­tných odbor­níkov a po­dieľa sa na tvorbe le­gis­la­tív­nych noriem. Plno­hod­notné a har­mo­nické detstvo v kruhu rodiny je ne­zastu­pi­teľnou hod­no­tou ako pre každé dieťa, tak pre celú spo­loč­nosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostred­kovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spo­loč­nosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlho­dobo prinášali.

Úsmev ako dar

Autorka: Zuzana Jančová, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *