Kategórie
Tlačové správy

Ostro odsudzujeme výroky Orbána

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k slovám ma­ďar­ského pre­miéra Viktora Orbána o tom, že Slo­ven­sko je odtrhnuté územie.

SASKA ostro odsudzuje výroky ma­ďar­ského pre­miéra Viktora Orbána, ktorými označil vo svojom ve­rej­nom vystú­pení Slo­ven­sko za „odtrhnuté územie“.

„Je neprijateľné, aby náš južný sused akým­koľ­vek spô­so­bom spo­chyb­ňo­val su­ve­re­nitu a územnú celistvosť Slo­ven­skej re­pub­liky. Slová Viktora Orbána sú ešte vážnejšie, keďže Rusko už druhý rok vedie ag­re­sív­nu vojnu na Ukra­jine. Orbánov výrok totiž znie ako odkaz Slovákom, že odtrhnuté územie si môžu Maďari kedy­koľ­vek zobrať, a to do­kon­ca s do­dat­kom, že Viktor Orbán je pria­te­ľom Vladimíra Putina. Takáto ré­to­rika je sku­toč­ne cez čiaru,“ uviedol pred­seda SASKY Richard Sulík.

Podľa tímlídra SASKY pre zahraničné veci Juraja Drobu je správne, že si mi­nis­ter­stvo za­hra­nič­ných vecí pred­vo­lalo ma­ďar­ského veľ­vys­lanca.

„Dobré susedské vzťahy sú základným pred­po­kla­dom pre pros­pe­ritu regiónu aj celej Európy. Orbánove výroky sú zby­toč­né a dom­nie­vam sa, že svojou ré­to­ri­kou sa snaží zakrývať su­te­rén, do kto­rého dostal Maďarsko svojou po­li­ti­kou – eko­no­micky aj medzi­ná­rodne. Spo­chyb­ňovať právo na exis­ten­ciu svojho suseda ne­patrí do úst slušného politika v 21. sto­ročí,“ doplnil Juraj Droba.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kač­né od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *