Kategórie
Tlačové správy

BILLA sa stala hlavným partnerom najvyššej slovenskej futbalovej ligy

Spoločnosť BILLA naďalej pokračuje v pod­pore slo­ven­ského športu, pričom svoju pozornosť už upriamuje aj na pro­fe­sio­nálny futbal.

Od sezóny 2023/2024 sa BILLA stáva hlavným part­nerom Niké ligy, naj­vyššej fut­ba­lovej súťaže na Slo­ven­sku. Sieť super­mar­ketov tak roz­ši­ruje spolu­prácu s Úniou ligových klubov, riadiacou or­ga­ni­zá­ciou naj­vyššej futbalovej ligy, s ktorou od roku 2020 realizuje úspešný detský projekt Futbal v meste.

Prehĺbenie spolupráce spoločnosti BILLA a Únie ligových klubov je pri­ro­dze­ným vyústením dlho­ročnej spolu­práce posta­ve­nej na pro­jek­tovom part­ner­stve. Po šty­roch roč­ní­koch spo­loč­ného pro­jektu Futbal v meste, kde BILLA figuruje ako ge­ne­rálny partner, sa teraz sieť super­mar­ketov stáva aj hlavným part­nerom naj­vyššej slo­ven­skej fut­ba­lovej súťaže.

„Na to, že sme novým hlavným partnerom naj­vyššej fut­ba­lovej ligy, sme veľmi hrdí. Podpora vrcho­lo­vého športu je pre nás v BILLA dô­le­žitá, pre­tože predsta­vuje vzor zdra­vého a aktív­neho ži­vot­ného štýlu, ku kto­rému sa sna­ží­me inšpi­ro­vať našich zá­kaz­níkov. Sme radi, že môžeme stáť pri naj­po­pu­lár­nejšom športe, pre ktorý bude naša spolu­práca určite prínosom,“ povedal Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA.

Sezóna 2023/2024 Niké ligy sa začína už o nie­koľ­ko dní – 28. júla, a po­trvá do konca mája 2024. Titul v nej bude obhajovať Slovan Bratislava. Nové part­ner­stvo s BILLA vníma po­zi­tívne aj Únia ligových klubov, ktorá je riadiacou or­ga­ni­zá­ciou dva­nástich pro­fe­sio­nálnych fut­ba­lových tímov na Slo­ven­sku.

„Po zmene titulárneho partnera roz­ši­ru­jeme pred nad­chá­dza­júcou sezónou svoje rady aj o hlavného partnera, ktorým je BILLA. Ne­i­deme do no­vého, ne­poz­na­ného. S BILLA spolu­pra­cu­jeme už nie­koľko rokov a výsledkom našej práce je krásny a zmyslu­plný projekt Futbal v meste. Dnes sa naša spolu­práca po­vý­šila na úro­veň hlavného partnerstva. To svedčí o oboj­strannej spo­koj­nosti aj o tom, že naše spo­loč­né hod­noty sa pre­pá­jajú. My aj BILLA máme šport v krvi a obom nám záleží na zdra­vom ži­vot­nom štýle. Tento odkaz chceme posúvať aj smerom k mladšej ge­ne­rácii, a to aj prostred­níc­tvom spo­mí­na­ného pro­jektu Futbal v meste,“ uviedol Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.

Začalo to detským futbalom

Spoločnosť BILLA a Únia ligových klubov nadviazali spolu­prácu ešte v roku 2020, keď zor­ga­ni­zo­vali prvý ročník pro­jektu Futbal v meste. V ňom objavujú futbalové talenty do 11 rokov, motivujú deti k pohybu a vracajú futbal do ulíc slo­ven­ských miest. Zapájajú sa doň desiatky klubov a školských tímov chlapcov i dievčat, pričom pestrý sprie­vodný program vždy láka na jed­not­livé turnaje aj množstvo návštevníkov. O víťazovi aktuálneho, štvrtého ročníka sa roz­hodne vo finále 24. augusta v Bra­tis­lave, kde sa stretne 16 naj­lepších detských družstiev z celého Slovenska.

Ambasádorom Futbalu v meste je svetová futbalová super­hviezda a vzor pre mladé futbalové talenty Marek Hamšík. Okrem jeho pôsobenia vo Futbale v meste teraz BILLA nad­vä­zuje s úspešným futbalistom aj širšiu spolu­prácu v oblasti podpory zdravého životného štýlu.

„Futbal je šport, ktorý nás spája na dlhé roky, a aj vďaka nemu si vytvárame silné väzby. Som rád, že taký­mito projektmi a spolu­prácami v oblasti zdravého životného štýlu pod­po­ru­jeme novú ge­ne­ráciu fut­ba­listov,“ hovorí Marek Hamšík.

Foto:

Zľava: Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA; Marek Hamšík a Ivan Kozák, prezident ÚLK
Zľava: Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA; Marek Hamšík a Ivan Kozák, prezident ÚLK. Zdroj: BILLA.
Zľava: Dávid Hubač, vedúci predajne BILLA; Marek Kravjar, BILLA; Marek Hamšík; Jana Gregorovičová, BILLA; Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ ÚLK
Zľava: Dávid Hubač, vedúci predajne BILLA; Marek Kravjar, BILLA; Marek Hamšík; Jana Gregorovičová, BILLA; Tomáš Staňo, finančný riaditeľ BILLA a Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ ÚLK. Zdroj: BILLA.

Video:


Autorka: Ing. Kvetoslava Kirchnerová.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *