Kategórie
Tlačové správy

V roku 2023 dobrovoľníci obnovia takmer 50 kilometrov turistických a cykloturistických trás

Už 15 rokov realizuje Nadácia Ekopolis program Živé chodníky, ktorého cieľom je obnova, oprava či údržba tu­ris­tic­kého a cyklo­tu­ris­tic­kého zna­če­nia, ako aj oddy­cho­vých a atrak­tív­nych miest pre tu­ris­tov.

Horalky od Sedity

V tomto roku sa vďaka podpore značky Horalky podarí obnoviť tu­ris­tickú in­fra­štruk­túru na 6 lo­ka­li­tách za viac ako desať­tisíc eur.

„Program Živé chodníky je pre nás cenný najmä z dvoch dôvodov. Jednak sme radi, že pomáhame udržiavať tak dobrú vec, ako je tu­ris­tické a cyklo­tu­ris­tické zna­če­nie a drobné vy­ba­ve­nie trás, vďaka ktorým slo­ven­skú prírodu a krajinu spoznávajú milióny turistov peši či na bi­cykli. A jednak má vďaka zanietenej dobro­voľ­níckej práci tento program sku­toč­ne vysokú efektivitu – dobro­voľ­níci urobia v teréne za rovnaké peniaze násobne viac, ako by urobil komerčný dodávateľ,“ uvádza Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky v Nadácii Ekopolis.

Od roku 2014 program Živé chodníky realizuje Nadácia Ekopolis s pod­po­rou značky Horalky od Sedity.

„Teší nás, že môžeme byť súčasťou skvelého programu Živé chodníky, a tým sa podieľať na ob­no­ve a oprave tu­ris­tických trás a cyklo­trás. Ceníme si program Živé chodníky najmä preto, že pomáha (cyklo)­tu­ris­tom zvy­šo­vať kvalitu času stráveného v našej krásnej prírode a vytvára tak zážitky na celý život. Sme presvedčení, že aj vďaka tomuto je (cyklo)­tu­ris­tika na Slo­ven­sku na vzostupe a rodiny sa čoraz viac roz­ho­dujú svoj voľný čas tráviť v prí­ro­de. Dá sa povedať, že Horalky majú spoločné rovnaké hodnoty, sú častým ‚parťákom‘ turistov, a zá­ro­veň sú národným pokladom, ktorý nás sprevádza takmer každý deň a spája ge­ne­rácie tak, ako aj naša krásna slovenská príroda,“ dopĺňa Tomáš Králik, marketingový manažér značky Horalky.

V roku 2023 mieri podpora do týchto 6 lokalít:

  • OZ Ferrata HZS Martinské Hole (Malá Fatra) vymení starý poškodený drevený most na za­is­te­nej tu­ris­tickej trase Ferrata HZS na Mar­tin­ských holiach za nový oceľový most a obnoví tu­ris­tické zna­če­nie na celej dĺžke trasy (4,2 km).
  • Združenie pre rozvoj horskej cyklistiky vytvorí oddychové miesto pri sta­rom peknom židovskom cin­to­ríne v Spišskej Magure a ob­no­ví zna­če­nie na 7 km cyklo­tu­ris­tickej trasy.
  • SZOPK Nízke Tatry obnoví 2 turistické prístrešky vo Vajskovskej doline a spraví nový drevený mostík cez Vajskovský potok, pretože starý most bol zničený prívalovými vodami. Zároveň obnoví turistické značenie na 7 km trás v oblasti.
  • Občianske združenie Sloboda pohybu obnoví vyhorenú kolibu vo Veľkej Fatre, ktorá bude využívaná pre nocľahy pri hre­be­ňov­kách aj ako útočisko v zlom počasí. Ide o súčasť dlho­do­bého programu obnovy kolíb a senníkov na Slo­ven­sku. Súčasťou projektu je aj obnova 12 km turistickej trasy.
  • OZ Zelená hora, Hrabušice sa zameria na opravu 12 odpočinkových lavičiek na rôznych miestach národného parku a zna­če­nie na 16 km tu­ris­tických trás v známych roklinách Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol.
  • OZ Telekia Vihorlat vylepší značenie prístupového turistického chodníka k Morskému oku vo Vihorlate a postaví 2 mostíky na trase cez potok Okna.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko. V priebehu rokov 2008 – 2022 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 170 km tu­ris­tických a cyklo­tu­ris­tických chodníkov a na nich desať­tisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Foto:

Urbár Žiar (Žiarska dolina)
Urbár Žiar (Žiarska dolina).

Autorka: Martina Hromadová (Ragalová).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *