Kategórie
O politike

Ružinovské zastupiteľstvo odmietlo podporiť LGBTI komunitu

„Cítim hlboké sklamanie z prístupu starostu Martina Chrena a jeho poslancov, ktorí tento návrh zablokovali.“

Dávid Staruch, poslanec mestskej časti Bratislava-Ružinov, 27. júna 2023 na miestnom zastupiteľstve predložil uznesenie, ktorého cieľom bolo vyjadriť podporu pre LGBTI+ komunitu v Ružinove a pozvať občanov Ružinova, aby sa zúčastnili 22. júla 2023 bratislavského PRIDE-u. Obsahom uznesenia boli body, týkajúce sa rešpektovania ľudských práv, rovnosti a ne­diskri­mi­ná­cie, inklúzie, osve­to­vej činnosti a vzde­lá­va­nia, ktoré by viedli k vytvo­re­niu bezpečného a pod­por­ného prostredia, ktoré akceptuje rozmanitosť.

Uznesenie najprv neprešlo miestnym grémiom, ktorého členmi sú starosta Martin Chren a pred­se­do­via klubov; a neskôr ani miestnym zastupiteľstvom, na ktorom toto uznesenie získalo iba 2 hlasy z 23 prítomných a nebolo tak zaradené do bodu programu.

Napriek neúspešnému výsledku poslanec Dávid Staruch poďakoval za pod­po­ru ne­za­ra­de­né­mu poslancovi Petrovi Strapákovi, ako jedinému, ktorý neváhal hlasovať za návrh uznesenia.

„Cítim hlboké sklamanie z prístupu starostu Martina Chrena a jeho poslancov, ktorí tento návrh za­blo­ko­va­li. Od po­li­ti­ka, za akého sa pán Chren považuje, by som očakával de­mo­kra­tic­kú pod­po­ru pre všet­kých oby­va­te­ľov Ružinova, najmä v sú­čas­nom spo­lo­čen­skom kon­texte. Verím, že aj pod­po­ra tomuto uzneseniu mohla prispieť k po­zi­tív­ne­mu vnímaniu obo­ha­cu­jú­cej diverzity ružinovských občanov. For­mál­ne sa odtiahnuť od takejto podpory je pre mňa ne­po­cho­pi­teľ­ným roz­de­ľu­jú­cim gestom,“ povedal Staruch.

Staruchovou motiváciou predložiť predmetné uznesenie bol fakt, že zo slo­ven­ského par­la­men­tu sa dlho­dobo šíri nenávisť, ktorá už brala aj ľudské životy, ako tie Juraja a Matúša.

„Chcel som len, aby bol Ružinov ostrovom nádeje. Opravovať totiž netreba iba miestne cesty a chodníky, ale aj spo­loč­nosť, v ktorej žijeme,“ dodal Staruch.

Návrh oficiálneho vyhlásenia podpory LGBTI+ komunite a všetkých menšín žijúcich na území Ružinova

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
27. 6. 2023

Predkladatelia:
Bc. Dávid Staruch, MBA, v. r.

Spracovatelia:
Bc. Dávid Staruch, MBA, v. r.

Návrh uznesenia MZ

My, poslanci Ružinova, touto cestou vyhlasujeme náš pevný záväzok podporovať LGBTI+ komunitu a všetky menšiny žijúce na našom území. Uznávajúc dôležitosť rovnosti, inklúzie a rešpek­to­va­nia roz­ma­ni­tosti, usi­lu­je­me sa vytvoriť prostredie, ktoré víta a osla­vu­je rozdiely, ktoré robia našu komunitu živú a obo­ha­te­nú. Pripúšťame, že všetci jednotlivci, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu, genderovú identitu alebo prejav, si zaslúžia rovnaké práva a prí­le­ži­tosti v našom meste. S pev­nosťou veríme v prin­cí­py ne­diskri­mi­ná­cie, ľudských práv a so­ciál­nej spra­vod­li­vosti. Za­vä­zu­je­me sa pod­po­ro­vať a chrániť tieto hodnoty pre kaž­dé­ho občana Ružinova.

Týmto vyhlásením potvrdzujeme nasledovné:

  1. Rešpektovanie ľudských práv: Potvrdzujeme našu oddanosť zachovávaniu základných ľudských práv všetkých jednotlivcov, bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu, genderovú identitu alebo prejav. Budeme neúnavne pracovať na za­bez­pe­če­ní, aby všetci obyvatelia Ružinova mohli žiť svoj život bez strachu z diskri­mi­ná­cie, násilia alebo pred­sudkov.
  2. Rovnosť a nediskriminácia: Sľubujeme aktívne bojovať proti diskri­mi­ná­cii, pred­sudkom a zau­ja­tosti, ktorej čelia osoby LGBTI+ a všetky menšinové skupiny. Podporovať budeme iniciatívy, ktoré majú za cieľ odstrániť diskri­mi­ná­ciu vo všetkých oblastiach, vrátane zamestnania, vzdelania, bývania, zdravotnej sta­rost­li­vosti a ve­rej­ných služieb.
  3. Inkluzívne politiky: Budeme aktívne pracovať na roz­vo­ji a im­ple­men­tá­cii in­klu­zív­nych politík, ktoré sa za­obe­ra­jú špe­ci­fic­kými potrebami a oba­va­mi LGBTI+ komunity a ďalších men­ši­no­vých skupín. Bu­de­me sa snažiť vytvoriť in­klu­zív­ne prostredie, v ktorom každý môže plne par­ti­ci­po­vať na so­ciál­nom, eko­no­mic­kom a kul­túr­nom živote našej obce.
  4. Osvetová činnosť a vzdelávanie verejnosti: Uznávame dôležitosť vzdelávania a osvetovej činnosti pri bu­do­va­ní po­ro­zu­me­nia, prijatia a reš­pek­tu k roz­ma­ni­tosti. Budeme pod­po­ro­vať iniciatívy, ktoré zvyšujú povedomie a vzde­la­nosť o otázkach LGBTI+, s cieľom znížiť pred­sudky a zvýšiť em­pa­tiu v našej komunite.
  5. Bezpečné a podporné prostredie: Bu­de­me sa snažiť vytvoriť bez­peč­né a pod­por­né prostredie pre všet­kých jed­not­liv­cov v našej obci. Budeme spo­lu­pra­co­vať s občianskymi or­ga­ni­zá­cia­mi, obhajcovskými skupinami a posky­to­va­teľ­mi služieb, aby sme za­bez­pe­čili prístup k zdrojom, pod­por­ným sieťam a zdra­votnej starostlivosti prispô­so­be­nej potrebám osôb LGBTI+ a iných mar­gi­na­li­zo­va­ných komunít.
  6. Oslava rozmanitosti: Podporujeme oslavu rozmanitosti vo všetkých jej formách. Budeme podporovať udalosti, festivaly a ini­cia­tí­vy, ktoré propagujú kultúrnu, náboženskú a et­nic­kú roz­ma­ni­tosť, vytvárajúc atmosféru in­klú­zie a pri­ja­tia pre všet­kých. Týmto vyhlásením sľubujeme, že bu­de­me usilovať a spo­lu­pra­co­vať na bu­do­va­ní spo­loč­nosti, ktorá rešpek­tu­je a pri­jí­ma práva a blaho všetkých jed­not­liv­cov, bez ohľa­du na ich se­xuál­nu orien­tá­ciu, genderovú identitu alebo prejav.

Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov Ružinova, aby sa k nám pri­po­ji­li a pod­po­ri­li svojou účasťou Dúhový PRIDE Bratislava, ktorý sa bude konať 22. júla 2023.

Hlasovanie:

Hlasovanie č. 4 MZ Ružinov (27. 6. 2023)
Hlasovanie č. 4 MZ Ružinov (27. 6. 2023).

Poslanec Dávid Staruch pôsobí ako dátový inžinier v zahra­nič­nej spo­loč­nosti, vy­štu­do­val infor­ma­ti­ku, neskôr získal post­gra­duálny titul MBA, je bý­va­lým zakla­da­jú­cim členom SaS a ZA ĽUDÍ, mo­men­tálne členom PS. V ko­mu­nál­nych voľbách 2022 kan­di­do­val za koa­lí­ciu Team Bratislava – PS – SaS, kde získal kreslo poslanca Miestneho zastu­pi­teľ­stva mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *