Kategórie
Tlačové správy

Novým štátnym tajomníkom MIRRI SR pre informatizáciu sa stal Martin Bezek

Jeho prioritami sú podpora euro­fon­do­vých IT pro­jek­tov, plnenie míľnikov Plánu obnovy a zlep­šo­va­nie elektro­nických služieb štátu.

Odborník na plánovanie a riadenie kvality systémov infor­mač­ných tech­no­lógií prichádza do ve­de­nia štátneho IT z inter­ného prostredia ministerstva.

Vláda na návrh ministra investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Petra Balíka vy­me­no­va­la nového štátneho tajomníka pre oblasť in­for­ma­ti­zá­cie. Stal sa ním Martin Bezek, doterajší riaditeľ odboru vedenia in­for­mač­ných tech­no­lógií verejnej správy Ministerstva investícií, re­gio­nál­neho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR).

„Do štátneho IT a di­gi­ta­li­zá­cie pri­ná­ša­me novú dynamiku. Štátny tajomník pre in­for­ma­ti­zá­ciu Martin Bezek je, ako som avizoval, expert z interného prostredia ministerstva. Je dokonale zorientovaný v procesoch a plánoch v in­for­ma­ti­zá­cii štátu. Má moju dôveru, že ako skúsený odborník urobí maxi­mum pre naplne­nie cieľov nášho rezortu obsiahnutých v pro­gra­mo­vom vyhlásení vlády,“ uviedol minister investícií a in­for­ma­ti­zá­cie Peter Balík.

Cieľom Martina Bezeka je podporovať eurofondové IT projekty a plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Sústredí sa na projekty, ktoré rozšíria, skvalitnia a zjednodušia elektronické služby štátu pre občanov, verejnú správu aj podnikateľov, pričom za dôležitú považuje digitalizáciu prioritných životných situácií.

„Pre zlepšenie e-Governmentu na Slovensku je kľúčové doručiť už rozbehnuté IT projekty. Mojím cieľom je hlavne zvýšiť spokojnosť občanov s elektronickými službami štátu, a to vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať agilné riadenie projektov a pro­duk­tový ma­naž­ment,“ povedal Martin Bezek.

Martin Bezek pracuje na MIRRI SR od roku 2017. Do funkcie štátneho tajomníka prišiel z pozície riaditeľa odboru stratégie a vedenia in­for­mač­ných tech­no­ló­gií verejnej správy. Na ministerstve viedol tímy zod­po­ved­né za stratégiu štátneho IT, financovanie, monitorovanie a hodnotenie informačných systémov a ďalšie oblasti. V minulosti pôsobil na úrade Bra­tislavského samo­správneho kraja, kde pracoval šesť rokov ako projektový manažér v tíme zodpovednom za regionálnu stratégiu a proces plánovania, tvorbu projektových zámerov a koordinovanie aktérov regionálneho rozvoja. Martin Bezek v roku 2012 absolvoval ekonomiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *