Kategórie
Humanizmus Osobné

Ktorí demokratickí humanisti?

Komunista Karol Ondriaš sa zasa utrhol z reťaze.

Na blogu uverejnil článok Demo­kracia ako novo­dobé šia­len­stvo a základ Mo­troc­tva našej de­mo­kra­tickej doby! V ňom píše:

„Nás komunistov z KS-21.St udivuje, ako všetci de­mo­kra­tickí hu­ma­nis­ti opakujú do roz­tr­ha­nia teľa, že ten, kto ne­uznáva súčasnú demo­kraciu je vyvrheľ ľudskej spo­loč­nosti na našej planéte, lebo pod­po­ruje to­ta­litné režimy. Že každého také­hoto vyvrheľa treba pre­vy­cho­vať, a keď sa to nedá, tak jedno­ducho izolovať alebo zlikvidovať, aby nenakazil vyvolenú elitu hu­ma­nis­tov a de­mo­kra­tov.“

Po prvé, neadekvátne používa slovo „vyvolený“. Tuším, že toto slovo si osvojil od sio­nistov.

Po druhé, humanisti nemajú pocit, že sú elitou. Naopak, vo svete sa boria s mno­hými ťažkosťami. Mnohí humanisti čelia pre­na­sle­do­va­niu zo strany teistov, napríklad kresťanov a moslimov. Na­prí­klad Ráif Badawí. Dávam do po­zor­nosti článok Traja hu­ma­nis­tickí mu­če­ní­ci z Bangladéša.

Po tretie, klame, že hu­ma­nis­ti opakujú do roz­tr­ha­nia „teľa“ to, na čo sa sťažuje.

Poznámka:

On naozaj nenapísal tela, ale „teľa“!!! Sic! Zrejme zámerne.

Ale musím uznať, že hu­ma­nisti si myslia, že kto ne­pod­po­ru­je demo­kraciu, zrejme fandí to­ta­lit­nému režimu. Na­prí­klad taký Kotleba nemá v láske demo­kraciu. Naj­radšej by vytvoril stavovský štát. Demo­kracia je mu vhodná akurát na to, aby sa zvi­di­teľ­nil, aby sa mohol dostať k moci. Pri­po­mí­nam, že cez de­mo­kra­ciu sa dostal k moci aj Hitler, ktorý vzápätí zlikvi­do­val demo­kraciu. Zrejme Karol Ondriaš by tiež naj­radšej zlikvi­do­val demo­kraciu, a nastolil totalitný režim.

Karol Ondriaš v úvode trepe nezmysly, ale to len preto, lebo máme Zákon Národnej rady Slo­venskej re­pub­li­ky o ne­mo­rál­nosti a proti­právnosti ko­mu­nis­tic­kého systému. On sa na staré kolená nechce dostať do vä­ze­nia. Pritom by sa mohol na vä­ze­nie tešiť, pre­to­že ko­mu­nisti do vä­ze­nia poslali ko­mu­nistu Gustáva Husáka, ktorý sa neskôr stal pre­zi­den­tom Česko­slovenskej so­cia­lis­tickej re­pub­li­ky. Ondriaš by si mohol z Husáka zobrať príklad.

„Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je na­pí­sa­né v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko vy­mys­lené pre po­te­še­nie chi­cho­ta­júcich sa do­má­cich zvie­ra­tiek Se­gre­go­va­né­ho Vy­vo­le­ného Ham­bur­gera a ostatných ne­doč­kav­cov.“

Nakoľko spomína, teda sťažuje sa na de­mo­kra­tic­kých hu­ma­nis­tov, zrejme pod „do­má­ci­mi zvie­rat­kami Se­gre­go­va­ného Vy­vo­le­né­ho Ham­bur­gera“ myslí práve na nich. Sic! Karol Ondriaš ne­ovláda slovenský spisovný jazyk. Nemám mu to až tak za zlé, pre­to­že na Slo­vensku je veľa nedoukov. Akurát, že on je bývalý vedecký pra­cov­ník, čím robí hanbu vedcom, jeho kolegom.

Komunista Karol Ondriaš vie akurát strčiť hlavu do piesku. Nevie nič o hu­ma­nis­toch, preto si dovolil ich hanebne urážať.

21. júna demokratickí humanisti na celom svete oslavujú Svetový deň humanistov. Komunista Karol Ondriaš im pripravil poriadny „darček“.

Ďakujem, neprosím!!!

Komunista Karol Ondriaš nie je demokrat, ani humanista, preto tak veľmi ne­ná­vi­dí de­mo­kra­ciu a aj hu­ma­nis­tov.

Archív:

Karol Ondriaš

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *