Kategórie
Tlačové správy

Alarmujúcu situáciu vo VšZP treba urgentne riešiť

Navrhujeme konkrétne kroky.

Tlačová správa Rady pre záchranu zdra­vot­níctva (RZZ) strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) ku kon­krét­nym opatreniam na zlep­šenie finančnej situácie Všeo­becnej zdra­votnej poisťovne (VšZP).

Všeobecná zdravotná poisťovňa nie je v dobrej finančnej kondícii. Vinníkom je jej vedenie, ale aj mi­nis­ter­stvo zdra­vot­níctva. VšZP je v alar­mu­jú­cej situácii aj napriek tomu, že dostala od štátu 350 miliónov eur na zvý­še­nie jej základného imania. Tieto peniaze už stihla minúť. RZZ strany Sloboda a So­li­da­ri­ta preto navrhla kon­krét­ne krátko­dobé opatrenia na zlep­še­nie situácie.

Kandidát SASKY na ministra zdra­vot­níctva a člen RZZ Tomáš Szalay ocenil, že rezort zdra­vot­níctva zaviazal vedenie poisťovne prijať konkrétne kroky na ozdravenie jej finančnej situácie.

„Odporúčame rezortu, aby prijal voči vedeniu konkrétne kroky, ak by do me­sia­ca jej opatrenia na zlep­še­nie situácie ne­im­ple­men­to­va­la. Oce­ňu­je­me aj to, že si rezort vyžiadal od do­zor­nej rady hĺbkový audit zmlúv s pos­ky­to­va­teľmi zdra­vot­nej sta­rostli­vosti, no zá­ro­veň mu od­po­rú­ča­me, aby vopred kon­tro­lo­val všetky zmluvy,“ povedal Tomáš Szalay.

Odporúčaní má rada viac.

„Odporúčame vedeniu VšZP, aby trpezlivo rokovalo s nie­kto­rý­mi pos­ky­to­va­teľ­mi zdra­votnej sta­rostli­vosti o na­vý­še­ných zmluvách, a tiež aby obnovilo pra­vi­del­né uve­rej­ňo­va­nie svojho hos­po­dá­re­nia. Naše od­po­rú­ča­nie smeruje aj na mi­nis­ter­stvo financií, aby zvýšilo platbu za po­is­ten­cov štátu na úroveň 4,5 percenta prie­mer­nej mzdy z roku 2021,“ uviedol Tomáš Szalay.

Podľa neho musí vedenie Vše­obec­nej zdra­vot­nej poisťovne tiež výrazne zredu­ko­vať marke­tingové náklady a hľadať zdroje aj vo vnú­tor­nom chode.

„Poisťovňa má veľkú sieť viac ako 70 pobočiek, nedávno dokonca otvorila re­no­vo­va­nú, tzv. vlaj­kovú loď v dra­hom ná­kup­nom centre, čo je v jej prí­pa­de ne­zod­po­ved­ný prístup. Po­is­ten­ci za nor­mál­nych okolností pobočku ne­navští­via, všetko sa dá robiť lacnejšie cez tele­fón alebo inter­net,“ povedala tím­líderka SASKY pre zdra­vot­níctvo Janka Bittó Cigániková s tým, že práve zlá finančná situácia, jej výrazné pre­fe­ro­va­nie štátnych ne­moc­níc či boj proti súkrom­ní­kom pri­pra­vi­li pa­cien­tov o mo­der­nú liečbu závažných ochorení.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *