Kategórie
Tlačové správy

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

IROP v súčasnosti pozostáva z 8 prioritných osí a veľkého počtu špe­ci­fic­kých cieľov pre pod­poru infra­štruktúrnych projektov, najmä samo­správ, v rôznych oblastiach.

Tri roky úspechov pre lepšie Slovensko (MIRRI SR)

Na realizácii IROP sa zúčastňuje 17 sprostred­ko­va­teľských orgánov. Ide o 7 VÚC (okrem Bansko­bystrického samo­správneho kraja), 8 mestských funkčných oblastí (UMR), Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo kultúry SR. 7 VÚC a 8 UMR je formálne začlenených pod riadiacim orgánom.

Ide o robustný program s naj­ná­roč­nej­šou ria­dia­cou štruktúrou v histórii SR v oblasti eurofondov.

Detailný prehľad o prioritných osiach, špe­ci­fic­kých cieľoch a prísluš­ných orgánoch, ktoré za nich zodpovedajú, sa nachádza v prílohe č. 1.

IROP do 20. 3. 2020 bol poznačený nízkou výkonnosťou, dekomitmentmi a čerpaním najmä pre fi­nančné nástroje (na za­tep­ľo­va­nie ŠFRB bolo vyplatených viac ako 150 mil. € – zdroj EÚ). Finančná alokácia IROP sa presúvala na finančné nástroje s umelým vykázaním čerpania voči EK pre zabránenie dekomitmentu, ktorý v roku 2019 dosiahol 38 mil. €.

Pokrok od marca 2020 a finančné výsledky IROP

Porovnanie vývoja kľúčových finančných výsledkov IROP medzi 2 obdobiami im­ple­men­tá­cie:

Porovnanie vývoja kľúčových finančných výsledkov IROP medzi 2 obdobiami implementácie
Porovnanie vývoja kľúčových finančných výsledkov IROP medzi 2 obdobiami implementácie.

Od marca 2020 sa výrazne zvýšila výkonnosť IROP aj napriek skutočnosti, že program bol posilnený o alokáciu REACT-EU o 235 mil. €.

Celkové zmeny sa dajú charakterizovať z pohľadu finančnej výkonnosti (zdroj EÚ) nasledovne:

 • Zazmluvnenie od 20. 3. 2020 sa zvýšilo o 48,92 % (z 59,29 % na 108,21 % z alokácie IROP).
 • Čerpanie od 20. 3. 2020 sa zvýšilo o 35,40 % (z 18,08 % na 53,48 % z alokácie IROP).
 • Rozbehnutie financovania Miestnych akčných skupín (MAS) v prioritnej osi 5 IROP. Kým do marca 2020 bolo čerpanie výlučne za pre­vádz­kové ná­kla­dy za 7,8 mil. €, tak ku 5. 5. 2023 bolo netto čerpanie 24,7 mil. €.

Opatrenia zavedené od marca 2020 a ich dopady

Opatrenia IROP od marca 2020

V rámci IROP bol zavedený veľký počet nápravných opatrení. V prvom kroku sa zaviedlo 40 opatrení (v každej oblasti) na zjed­no­du­še­nie pro­ce­sov a zní­že­nie byro­kracie.

Následne sa prijal veľký počet opatrení v jed­not­li­vých oblastiach. Išlo o tieto:

Riadenie IROP

 • Zavedenie systému sledovania naplnenia kaskády kľúčových cieľov a ich kľúčových výsledkov. Od 1. 7. 2021 sa zaviedol systém kľúčových uka­zo­va­te­ľov výkonnosti (tzv. KPI) na úrovni jed­not­li­vých procesov na pod­po­ru urýchlenia čerpania IROP.
 • Priebežná analýza strategických (nad 5 mil. €), spiacich a ohrozených projektov, a aktívna ko­mu­ni­ká­cia so SO pre IROP a s pri­jí­ma­teľ­mi.
 • Vykonanie finančnej inventúry IROP koncom roka 2020 v spolu­práci so sprostred­ko­va­teľ­skými orgánmi.
 • Identifikovanie rizikovej alokácie, ktorá sa pravde­po­dob­ne nevyčerpá.
 • Presun nevyužitej alokácie na proticovid opatrenia vytvorením nového opatrenia 2.1.4 v objeme 114 mil. € (zdroj EÚ).
 • Vypracovanie mechanizmu využívania jednotkového nákladu FAST-CARE (100 € × 26 týždňov × odídenec s platným dočasným útočiskom) pre zníženie dopadov utečeneckej krízy v dôsledku vojny Rusko-Ukrajina v objeme 244 mil. € a jeho presadenie na úrovni EK. Ide o revíziu IROP 13.0 (nová prioritná os 9), pričom 127 mil. € sa vyčlenilo pre obce (1 463 projektov). Ide o uni­kát­ne riešenie na úrovni EÚ.
 • Vyčlenenie alokácie celkovo 50 mil. € (zdroj EÚ) a vy­pra­co­va­nie národných projektov na nákup vakcín proti COVID-19, ktoré boli obstarané Európskou komisiou.
 • Vyčlenenie osobitnej alokácie pre podporu rozvoja dopravnej, sociálnej, vzdelávacej a zdra­vot­nej infra­štruk­túry cez návratnú formu pomoci (výhodné úvery) prostredníctvom SIH v objeme 115,9 mil. € (zdroj EÚ).
 • Vytvorenie osobitného mechanizmu na kompenzáciu rastu cien stavebných materiálov a surovín od 3. 8. 2023. IROP bol prvým programom, ktorý zaviedol tento mechanizmus s názvom „dodatočný príspevok“, teda tzv. SUR+. Poskytuje sa podpora pre projekty schválené po 20. 3. 2020 a projekty schválené pred týmto obdobím pre vybrané výzvy (napr. vodovody a kanalizácie do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) ako súčasť medzinárodných záväzkov SR. Zdrojom financovania je 66 mil. €, ktoré EK uhradila v 7. a 8. účtovnom roku za výdavky deklarované na EK z programu IROP. EK uhradila namiesto 85% podielu za EÚ až 100 % deklarovaných výdavkov. Podpora sa poskytuje do výšky 20 % na hlavné aktivity projektu. Išlo o proticovidové opatrenie.
 • Organizačné zmeny a posilnenie administratívnych kapacít súvisiacich s urýchlením kontroly verejných obstarávaní.
Počet ukončených kontrol VO od 1. 3. 2020 do 12. 5. 20233 679
Hodnota PHZ skontrolovaných VO po podpise zmluvy od 1. 3. 2020 do 12. 5. 20231 124 072 676 € (bez DPH)

Tvorba výziev a riadiacej dokumentácie

 • Vytvorenie výziev na zostatkovú alokáciu IROP podľa finančnej inventúry na základe princípu partnerstva (spoločne s VÚC a UMR).
 • Zrušenie umelých finančných limitov v rámci výziev vzhľadom na to, že na verejnom obstarávaní v projektoch sa zúčastnil veľký počet záujemcov. Trh tvorí cenu a nie úradník.
 • Vytvorenie osobitného odboru na overenie a schvaľovanie implementačných stratégií MAS, výziev MAS a projektov žiadateľov predložených v rámci výziev MAS. Vytvorenie detailnej riadiacej dokumentácie pre MAS.

Porovnanie vývoja kľúčových ukazovateľov výkonnosti IROP medzi 2 obdobiami implementácie

Porovnanie vývoja kľúčových ukazovateľov výkonnosti IROP medzi 2 obdobiami implementácie
Porovnanie vývoja kľúčových ukazovateľov výkonnosti IROP medzi 2 obdobiami implementácie.

Dopady zavedených opatrení

Dopady zavedených opatrení sa dajú zosumarizovať nasledovne:

 • Vypracovalo sa a uverejnilo sa takmer toľko výziev za 2 roky ako za viac ako 7 rokov implementácie.
 • Vypracovalo sa niekoľko nových výziev v oblastiach, ktoré boli v rámci IROP neoprávnené. Ide o re­konštruk­ciu/mo­der­ni­záciu/roz­ší­re­nie kapacít základných škôl v BSK, výzvy na pred­pro­jek­tovú prípravu v rôznych oblastiach atď.
 • Záujem o výzvy bol vyšší o 20 % ako v období pred 20. 3. 2020.
 • Overil sa takmer taký istý počet ŽoNFP za 2 roky ako za viac ako 7 rokov implementácie.
 • Výrazne sa znížili lehoty (priemerná doba spracovania) na schvaľovanie a zazmluv­nenie pro­jek­tov. Ide o viac ako 50% zlepšenie v po­rov­na­ní s obdobím pred 20. 3. 2020 (schválenie ŽoNFP trvá v priemere 80 pracovných dní namiesto 200 dní).
 • Výrazne sa znížili lehoty na kontrolu verejných obstarávaní.
 • Zazmluvnilo sa 79 % počtu projektov za 2 roky v porovnaní s predošlými 7 rokmi. Priemerná zazmluvnená suma projektu stúpla zo 621 tis. € na 648 tis. €.
 • Počet overených žiadostí o platbu je 3,3-krát vyšší za 2 roky ako za predošlých 7 rokov.
 • Overilo sa a schválilo 107 implementačných stratégií MAS, 495 výziev MAS a 373 aktualizovaných výziev MAS. Navyše sa overilo sa a schválilo 843 projektov MAS a zazmluvnilo sa 484 projektov MAS za 24,5 mil. € (tieto nie sú započítané k overeným, schváleným a zazmluvneným projektom, vedie sa samo­statná evidencia) a vyplatilo sa viac ako 1 800 žiadostí o platbu v objeme 26 mil. €. Priemerná výška projektu MAS je 31 000 €, pričom prácnosť je vysoká.
 • Od roku 2020 ani v jednom roku nehrozil dekomitment a nebolo potrebné umelo presunúť alokáciu IROP na fi­nan­čné nástroje. Alokácia IROP sa využíva v prospech cieľových skupín IROP, teda najmä pre re­gio­nál­nu a miestnu samo­správu.

Dopady zavedených opatrení sa už prejavili v prvej polovici 2021. Samotná EK súhlasila s vyčlenením ďalšej samo­statnej alokácie do programu zo zdrojov REACT-EÚ. Ide o 235 mil. € v prioritných osiach 7 a 8. Išlo o prejav dôvery zo strany EK.

Osobitne významný je záujem o nástroj SUR+ (dodatočný príspevok). Vďaka SUR+ sa podarilo zachrániť veľký počet projektov. K 5. 5. 2023 je stav využívania SUR+ nasledovný:

Prehľad žiadostí o zmenu projektov
Prehľad žiadostí o zmenu projektov.

Príloha č. 1: Prehľad o prioritných osiach a špecifických cieľoch IROP a orgánoch zod­po­ved­ných za im­ple­men­tá­ciu daného cieľa

Prehľad o prioritných osiach a špecifických cieľoch IROP a orgánoch zodpovedných za implementáciu daného cieľa
Prehľad o prioritných osiach a špecifických cieľoch IROP a orgánoch zodpovedných za implementáciu daného cieľa.
Prehľad o prioritných osiach a špecifických cieľoch IROP a orgánoch zodpovedných za implementáciu daného cieľa (2)
Prehľad o prioritných osiach a špecifických cieľoch IROP a orgánoch zodpovedných za implementáciu daného cieľa (2).

Prioritné osi 7 a 8 boli zaradené do IROP 14. 6. 2021 po schválení revízie č. 9 IROP. EK schválila prioritnú osi 9 v rámci revízie IROP 12. 5. 2023. Od schvá­le­nia revízie IROP 12. 5. 2023 bolo vydaných 553 rozhodnutí v objeme 82 mil. €.

Pokrok v implementácii za IROP k 12. 5. 2023 od marca 2020

Zlepšenie implementácie za Integrovaný regionálny OP – od ťažkej situácie, v ktorej sa IROP nachádzal v marci 2020, sa jeho…

 • kontrahovanie zvýšilo o 896 mil. € (zo 70,61 % na 113,45 % alokácie)
 • a čerpanie narástlo o 747,88 mil. € (z 22,37 % na 58,28 % alokácie).

Pridelením prostriedkov v rámci REACT-EU bola alokácia navýšená o 235,78 mil. € – bez na­vý­še­nia alokácie o REACT-EU by úroveň čerpania pred­sta­vo­va­la 66,37 %.

Prijatými opatreniami (FAST CARE, SAFE CARE, SIH) sa v blízkej dobe po do­ko­če­ní admi­nistra­tívnych úkonov navýši čerpanie na úroveň 74,92 %.

Pokrok v implementácii EŠIF od marca 2020 (k 12. 5. 2023)

 • Zvýšenie alokácie vo výz­vach/vy­zva­niach o 6,30 mld. € (27,69 %).
 • Nárast kontrahovania o 5,60 mld. € (27,38 %); nárast v kontra­ho­va­ní bez PRV – 5,18 mld. €.
 • Nárast v čerpaní o 6,60 mld. € (36,63 %) – zo 4,88 mld. € v marci 2020 na 11,48 mld. €, t. j. z 31,79 % na 68,42 %.

Nárast v čerpaní bez PRV o 6,06 mld. € – zo 4,09 mld. € v marci 2020 na 10,16 mld. € bez PRV, t. j. z 29,69 % na 70,03 %.

Prijatými opatreniami (FAST CARE, SAFE CARE) sa v blízkej dobe po do­kon­če­ní admi­nistra­tív­nych úkonov navýši celkové čer­pa­nie na úroveň 79,72 %.

 • Posun v rebríčku porovnávajúcom čerpanie euro­fondov medzi krajinami EÚ z 27. miesta k 31. 3. 2020 na súčasné 21. miesto (k 30. 4. 2023). Umiestnili sme sa tak pred Bulharskom, Belgickom, Chorvátskom, Talianskom, Španielskom, Holandskom a Dánskom.
 • Neprepadnutie ani jedného eura za všetky hlavné programy okrem OP Rybné hospodárstvo v rokoch 2020 až 2022 (za roky 2020 a 2021 sme zaznamenali dekomitment iba za Európsky námorný a rybársky fond 2,43 mil. €. Za rok 2022 bol EK potvrdený dekomitment vo výške 1,65 mil. €, a taktiež iba za Európsky námorný a rybársky fond), kým za roky 2017 – 2019 predstavovala výška dekomitmentu 150,34 mil. € (Európsky fond regionálneho rozvoja 147,32 mil. €, Európsky námorný a rybársky fond 3,02 mil. €).
 • Zlepšenie implementácie v rámci Programov spolupráce SK – CZ a SK – AT, kde sa v rámci slovensko-českého programu od marca 2020 zvýšilo čerpanie z 12,49 % na 77,01 %; a v prípade slovensko-rakúskeho programu z 10,19 % na 68,35 %.

Autor: MIRRI SR.

Jedna odpoveď na “Integrovaný regionálny operačný program (IROP)”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *