Kategórie
Tlačové správy

Nemáte svoj domov podpoistený?

Rady a tipy na úsporné hospodárenie sa na nás neustále hrnú zo všetkých strán.

Efektívne nakladanie s peniazmi je v čase vysokej inflácie síce skutočne nevyhnutné, aj tak však existujú položky, na ktorých by sa šetriť nemalo. Jednou z nich sú výdaje na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti.

Minuloročný prieskum Českej asociácie poisťovní mapujúci dopyt po poistných produktoch potvrdil, že Česi už tradične dávajú prednosť ochrane majetku pred ochranou života. Z porovnania poistenia nehnuteľnosti verzus domácnosti potom približne o desať percent víťaznejšie vyšlo poistenie domácnosti.

„Samotná existencia poistnej zmluvy však ešte nemusí znamenať, že je váš domov dostatočne pokrytý poistnou ochranou,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest.

O efektívnosti tejto finančnej služby rozhodujú predovšetkým údaje oznamované poistníkom a zmluva môže plniť svoj účel len vtedy, pokiaľ sú tieto hlásené parametre úplné a pravdivé.

Fenomén zvaný podpoistenie

Majetkové poistenie sprevádza už dlhé roky jav, kedy majitelia nehnuteľnosti zámerne hlásia poisťovni nižšiu hodnotu majetku, než akú v skutočnosti má. Činia tak z dôvodu pokusu o úsporu, pretože nižšia poistná hodnota znamená i nižšie poistné.

„Poistná čiastka by sa však pri majetkovom poistení mala nastavovať tak, aby vždy presne zodpovedala hodnote samotného majetku – v našom prípade tedy nehnuteľnosti, domácnosti alebo vecí sa v nej nachádzajúcich,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová.

Pokiaľ príslušná poisťovňa zistí výrazný nesúlad medzi zvolenou poistnou čiastkou a skutočnou hodnotou nehnuteľnosti, je oprávnená poistnú zmluvu odmietnuť, uzavrieť či ju v priebehu jej trvania pre nesplnenie povinností klientovi vypovedať. Najčastejším spôsobom potrestania hriešnikov potom je výrazné krátenie poistného plnenia v rámci poistnej udalosti, ktoré zvyčajne poistníkom prináša omnoho väčšiu finančnú záťaž, než akú by predstavovalo vymerané poistné.

Ako sa pri prípadnej poistnej udalosti výška plnenia pri podpoistenom majetku počíta?

„Poistník či poistený si musí uvedomiť, že v takom prípade bude poisťovňa vychádzať nie zo skutočnej hodnoty daných vecí, ale z čiastky dohodnutej v zmluve. Poistné plnenie sa navyše zníži toľkokrát, koľkokrát bola umelo znížená hodnota predmetu poistenia,“ predostiera riaditeľka dTestu.

Pokračuje konkrétnym príkladom.

„Predstavte si, že hodnota vašej nehnuteľnosti zodpovedá hodnote 4 000 000 českých korún (≅ 170 000 €). Poistená je však len na 1 000 000 korún (≅ 42 254 €). Pri poistnej udalosti bude poistený objekt kompletne zničený (nastane totálna škoda) a vy očakávate spomenutých 1 000 000 Kč. Nakoľko však bola nehnuteľnosť podpoistená o 75 %, rovnakým pomerom sa kráti i poistné plnenie, a vy tak obdržíte nejakých 250 000 korún (≅ 10 564 €),“ vypočítava Eduarda Hekšová.

Poistné zmluvy je všeobecne vhodné aktualizovať. V prípade väčších rekonštrukcií alebo rozsiahlejších investícií do zariadenia je žiadúce zmenu poisťovni oznámiť čo najskôr, bez nákladnejších zásahov je potom bežný odporúčaný interval zhruba päť rokov.

„Zatiaľ čo sa pri poistení nehnuteľnosti bežne stretávame s podpoistením, pri niektorých poistných zmluvách je naopak časté prepoistenie (nadpoistenie). Typicky sa to týka havarijného poistenia, pretože vozidlá veľmi rýchlo amortizujú. Tento neustály pokles ich hodnoty je dobré zhruba čo dva roky premietnuť do zníženia poistnej čiastky, a tým i niekoľko eur na poistení ušetriť,“ uzatvára riaditeľka spoločnosti dTest Eduarda Hekšová.


Autorka: Lucie Korbeliusová, dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *