Kategórie
Humanizmus

Otvorený list sekulárnej komunite

Od Amerických ateistov (American Atheists).

Je niečo úžasné byť členom sekulárneho hnutia. Pozrite len, čo sa stalo v roku 2012. Usporiadali sme Stretnutie rozumu (Reason Rally) a bola to najväčšia udalosť v dejinách našej spoločnosti. Na Národnej triede vo Washingtone sa zišlo vyše 20 000 ateistov, humanistov a iných sekularistov. Rastieme, priťahujeme ľudí, upozorňujeme na seba tak ako nikdy doteraz. Veľká časť tohto rastu ide na konto našej šíriacej sa a dynamickej online komunity. Online sekulárne krúžky pomáhajú ľuďom stretnúť sa s novými myšlienkami, prehĺbiť a rozvinúť svoje myslenie, ba niekedy aj zmeniť svoj názor.

Problémy s online komunikáciou

Táto skutočnosť však nesie so sebou aj určité výzvy. Ak sa komunikuje len online, sťažuje to spoznať osobnosť partnerov. Pri styku online nemáme k dispozícii hlasové a fyzické znaky, ktoré by nám pomohli zistiť, čo si partner myslí svojím komentárom, a tak môže ľahlo dôjsť k nedorozumeniu. Momentálna a neosobná povaha komunikácie online uľahčuje a zvyšuje nedorozumenia, a bežný hovor sa niekedy mení na ostré súboje. Tak ako v iných online krúžkoch, aj naše fóra sa stávajú miestami osobných urážok a dokonca hrozieb, hoci by mali byť čestnými dialógmi na podklade vzájomného rešpektu. Prítomnosť malého počtu hlasne urážajúcich účastníkov, často nazývaných trollmi (otravami), a prehriata rétorika inakšie priateľských a rozumných ľudí hrozí, že sa naše online diskusie stanú jedovatými. Ešte šťastie, že nám naše sekulárne hodnoty rozumu a súcitu umožňujú nájsť najmenšieho spoločného menovateľa online komunikácie.

Naše stanovisko a náš sľub

Ako vedúci predstavitelia podpísaných národných sekulárnych organizácií sľubujeme, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa tón a podstata online diskusií zlepšili. Sekulárne hnutie je vo svojej väčšine priateľské, ústretové a otvorené pre použitie rozumu a dôkazov ako prostriedku pre riešenie rozporov. Odmietame pripúšťanie poľutovaniahodného správania sa niekoľkých málo jednotlivcov, ktorí sa snažia vykoľajiť rozumné, správne a zdvorilé správanie prevažnej väčšiny našej komunity.

Naším cieľom je podporovať produktívny rozhovor a diskusiu. Sme pevne presvedčení, že otvorená a slušná diskusia je najlepší spôsob riešenia rozdielnych názorov a dosahovania potrebných zmien.

Urážky, hanobenia, nenávisť a hrozby podrývajú naše spoločné hodnoty otvorenej a slušnej diskusie, pretože nás odvádzajú od výmeny názorov, podporovaných rozumom.

Samozrejme sa medzi sebou nezhodneme na niektorých veciach, ale urobíme dobre, ak si to povieme. Môžeme sa rozhodnúť, že sa vyhneme falošným charakteristikám, založených na povestiach a nesprávnych taktikách, ako je napr. vina následkom spoluúčasti. Namiesto toho si môžeme dať navzájom výhodu pochybnosti, snažiť sa pochopiť celú historku a zmierniť rečnícky zápal v prospech produktívnej diskusie. Pri nesúhlase sa dostaneme ďalej, ak sa budeme navzájom správať ako rozumné ľudské bytosti.

Na výchovu ľudí treba trpezlivosť, a konštruktívnym dialógom sa dá dosiahnuť zmena zmýšľania ľudí. Keby to tak nebolo, nebol by tu taký záujem o komunikáciu online o dôležitých témach.

Diskusia o sexizme a feminizme

Prv než sa pozrieme na niektoré špecifické odporúčania týkajúce sa zlepšenia online komunikácie, predkladáme svoje pozorovania o osobitnom súbore posplietaných problémov, ktorým sa vlani zaoberala väčšina sekulárneho hnutia, a to sexizmom v sekulárnom hnutí, vhodným spôsobom interpretácie feminizmu a hranice, až po ktorú má feminizmus, nech je akokoľvek interpretovaný, vplývať na činnosť, ciele a politiku miestnych organizácií. Tento súbor problémov si zaslúži starostlivé posúdenie, ale niektoré naše stanoviská by mali byť veľmi jasné.

Princíp, že ženy a muži majú mať rovnaké práva, vyplýva z našich centrálnych hodnôt. V dejinách ľudstva bol úzky vzťah medzi tradičnými náboženstvami a utláčaním žien; dogmy a povery poskytovali dôvody pre zbavenie žien základných práv. Podporujúc vedu a sekularizmus súčasne zabezpečujeme dôstojnosť všetkých jednotlivcov. Naším cieľom je nielen občianska rovnosť všetkých bez ohľadu na pohlavie, ale aj koniec diskriminujúcich sociálnych štruktúr a konvencií – často napriek zvykom nášho náboženského dedičstva – ktoré obmedzujú možnosti mužov aj žien.

Nanešťastie trpí diskusia o týchto problémoch tou istou chorobou ako online diskusie vo všeobecnosti, a to pravdepodobne ešte vo zvýšenej miere. Niektoré blogy a komentáre sú plné nenávisti, vrátane hrozieb znásilnenia a urážlivého ohovárania žien. V našom hnutí nemá nenávisť miesto. Jednoznačne a bezvýhradne odsudzujeme tých, ktorí siahajú po takých hnusných a hanebných spôsoboch komunikácie.

Náš prístup

Tu sú niektoré opatrenia, ktoré plánujeme urobiť, aby sa naša online komunita stala miestom, kde sa budú vymieňať mienky a názory miesto urážok. Dúfame, že aj iní posúdia náš prístup ako osožný.

• Moderované/umiernené blogy a fóra.

Každá organizácia a každý jednotlivec, angažovaný do blogovania, alebo spravujúci nejaké fórum, má povinnosť moderovať/zmierňovať došlé komentáre. Nadávky, hrozby atď. toho vyžadujú ešte viac. Držať online priestor čistý od takých elementov vytvára občiansku klímu, ktorá uľahčuje ľuďom zapojiť sa produktívne do rozhovoru.

• Daj prednosť offline pred online: siahni po telefóne.

Keď sa dozvieš, že nejaká organizácia alebo niektorý člen nášho hnutia robí niečo, čo škodí našej komunite, zavolaj ho a pohovor si s ním; zisti, čo robí a prečo to robí. Ak nemáš jeho telefónne číslo, pošli mu súkromný e-mail a dohodni sa s ním na čase rozhovoru. Často je historka dlhšia a pohovor s osobou na druhom konci spojenia pomôže lepšie pochopiť situáciu. Okrem toho telefonický rozhovor uľahčí tomu, kto sa pomýlil, zmeniť názor, pretože nie je v defenzíve, ako by bol, keby bol napadnutý verejne.

• Ochotne počúvaj.

Ak už došlo k polarizácii problému, chýbajú nám podrobnosti a rozdielnosti vzhľadom k „druhej stránke“, pretože vidíme svoju stránku plnú podrobností a rozdielností. Naraz je tu tendencia prestať počúvať a v každom spojencovi opačného stanoviska vidieť jednoznačného nepriateľa. Ľuďom sa zvyknú pripisovať názory, ktoré nemajú, len z toho dôvodu, že nesúhlasia len s niektorými aspektmi tvojho stanoviska. Mali by sme viac počúvať, aby sme videli jemné rozdiely medzi jednotlivými opozičnými názormi a aby sme sa pohli smerom k lepšiemu pochopeniu jednotlivých problémov, namiesto toho, aby sme sa dostali do slepej uličky dvoch nepriateľských zákopov.

• Utíš drámu (napätie).

Prehnať to ohnivým a pohŕdavým rečníctvom zvádza. Vyvolá to pozornosť. Mali by sme byť opatrní pri používaní tejto taktiky v našej komunite, pretože to nakoniec poškodzuje medziľudské vzťahy a morálku. Keď kritizujeme členov našej komunity, musíme pamätať, že naším cieľom je presvedčiť našich spojencov o správnosti našej perspektívy a upraviť ich názory. Urážky nevedú k zmene názorov; veľmi ju sťažujú.

• Buď zhovievavejším.

Musíme si pamätať, že účelom argumentácie v rámci našej komunity je dohodnúť sa na spoločných správnych záveroch, ktoré nás dovedú dopredu – nie zbierať body v súťaži s protivníkom. Pritom treba aplikovať princíp zhovievavosti, ktorý prikazuje cieliť argumentmi proti najlepšej interpretácii protivníkových argumentov a nie vypichnúť jeho najslabšie verzie. Tým spôsobom sa diskusia povznesie na vyššiu úroveň a hovoríme o skutočných diferenciách miesto púšťania sa do bezvýznamných potýčok.

• Dôveruj, ale preveruj.

Kým niečomu uveríme a pošleme ďalej, čo sme videli či počuli, mali by sme si premyslieť presvedčivosť a súvislosti. Stáva sa, že mnohí hovoria to isté a vyzerá to ako kopa dôkazov, ale ak sa ich údaje zakladajú na tom istom pôvodnom prameni, nepredstavujú nezávislú verifikáciu. Mali by sme pohľadať pôvodné údaje a ich posilnenie nezávislými prameňmi, prv než niečomu uveríme a budeme to šíriť.

• Pomáhaj ostatným pozdĺž cesty.

Mali by sme si pamätať, že sme sa nenarodili s tými vedomosťami, ktoré dnes máme. Učili sme sa čítaním, rozmýšľaním a rozhovormi s inými, a tak sme prišli k rozumným záverom. Keď stretneme niekoho, kto má podľa našej mienky názory založené na nedostatku vedomostí a skúseností, mali by sme si uvedomiť, že všetci sme raz mali názory založené na zlej informácii. Mali by sme pestovať trpezlivosť a pokúšať sa vychovávať miesto odsudzovať.

S priateľským pozdravom

David Silverman, prezident, Americkí ateisti
Rebecca Haleová, prezidentka, Americká humanistická asociácia
Roy Speckhardt, výkonný riaditeľ, Americká humanistická asociácia
Chuck VonDerAhe, prezident, Aliancia amerických ateistov
Richard Haynes, prezident, Ateistický zväz
Ayanna Watsonová, výkonná riaditeľka, Čierni ateisti Ameriky, Inc.
Mandisa L. Thomasová, prezidentka, Čierni neverci, Inc.
Mynga Futrellová, za brajťanov na ich nete
Amanda Metskasová, výkonná riaditeľka, Tábor otázok
Ronald Lindsay, prezident a výkonný riaditeľ, Centrum hľadania
Tom Flynn, výkonný riaditeľ, Rada pre sekulárny humanizmus
Jan Meshon, prezident, Akcia voľnej myšlienky
Joseph McDaniel Stewart, viceprezident, Akcia voľnej myšlienky
Margaret Downeyová, zakladateľka a prezidentka, Spoločnosť voľnej myšlienky
D. J. Grothe, prezident, Výchovná nadácia Jamesa Randiho
Stuart Jordan, prezident, Inštitút pre vedu a ľudské hodnoty
Jason Torpy, prezident, Vojenská asociácia ateistov a voľnomyšlienkarov
R. Elisabeth Cornwellová, výkonná riaditeľka, Nadácia Richarda Dawkinsa pre rozum a vedu
Edwina Rogersová, výkonná riaditeľka, Sekulárna koalícia pre Ameriku
August E. Brunsman IV, výkonný riaditeľ, Sekulárna študentská koalícia
Todd Stiefel, prezident, Stiefelova voľnomyšlienkarská nadácia
Fred Edwords, národný riaditeľ, Zjednotená koalícia rozumu


Uverejnil: Dave Muscato, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou (public relations); spisovateľ, aktivista a hovorca Amerických ateistov (American Atheists).


An Open Letter to the Secular Community

The leaders of major secular organizations have issued a united call for more civility in online discussions, pledging to use their best efforts to improve the tone and substance of such discussions. The entire letter can be found on our website. Ronald A. Lindsay, president & CEO for the Center for Inquiry, and Tom Flynn, executive director of the Council for Secular Humanism, are signatories to the letter.

* * *

An Open Letter to the Secular Community

It is an amazing time to be part of the secular movement. Look at what’s happened in 2012 alone. We held the Reason Rally, the largest event our community has ever had, which brought over 20,000 atheists, humanists, and other secular people together on the National Mall. We are growing, attracting new people, and drawing more attention than ever before. A big part of that growth is thanks to our large and dynamic online community. Online secular communities have helped people encounter new ideas, deepen and broaden their thinking, and even change their minds.

A Problem with Online Communication

At the same time, the fact that so much of our community is online brings with it certain challenges. Communicating primarily online can make it difficult to recognize each other’s humanity. Online we don’t have the same vocal and physical cues to tell us what another person means by his or her comments, so it’s easier for misunderstandings to develop. The instantaneous and impersonal nature of online communication also makes it much easier for these misunderstandings to escalate, or for civil arguments to turn into bitter fights. Like many online communities, our comment and forum threads all too often become places for name calling and even threats, rather than honest dialogue based on mutual respect. Between the small but vocal number of abusive participants (often called “trolls”) who hurl threats and insults, and the overheated rhetoric of some ordinarily friendly and reasonable people, our online environment is in danger of turning toxic. Fortunately, our secular values of reason and compassion give us tools to rise above the lowest common denominator of online communication.

Our Position and Our Pledge

We, the leaders of the undersigned national secular organizations, pledge to make our best efforts toward improving the tone and substance of online discussions. The secular movement as a whole is friendly, welcoming, and committed to the use of reason and evidence as a means of resolving disagreements. We refuse to allow the deplorable conduct of a few to debase the reasonable, appropriate, and respectful conduct of the overwhelming majority of our community.

We seek to promote productive debate and discussion. We firmly believe open and candid discussion is the most reliable means of resolving differences of opinion and bringing about needed change.

Insults, slurs, expressions of hatred, and threats undermine our shared values of open and candid discussion because they move us away from an exchange of views supported with reasons.

Of course we will disagree with each other on some issues, but we can do a better job of expressing our disagreements. We can resolve to avoid mischaracterizing the positions of others, relying on rumors as the basis for our opinions, and using inappropriate tactics such as guilt by association. Instead, we can give one another the benefit of the doubt, strive to understand the whole story, and de-escalate rhetoric to foster more productive discussions. We can become better at disagreeing by treating each other like reasonable human beings.

It takes patience to educate people, but we can change how people think by having a constructive dialogue. If that weren’t the case, we wouldn’t bother in the first place to communicate online about important issues.

The Debate over Sexism and Feminism

Before listing some specific recommendations regarding improvement of online communications, we have observations about one particular set of interrelated issues that has engaged much of the secular community in the past year, namely sexism within the secular movement, the appropriate way to interpret feminism, and the extent to which feminism, however interpreted, should influence the conduct, policies, and goals of movement organizations. This set of issues is worthy of careful consideration, but in a few areas our positions should be very clear.

The principle that women and men should have equal rights flows from our core values as a movement. Historically, there has been a close connection between traditional religion and suppression of women, with dogma and superstition providing the rationale for depriving women of fundamental rights. In promoting science and secularism, we are at the same time seeking to secure the dignity of all individuals. We seek not only civil equality for everyone, regardless of sex, but an end to discriminatory social structures and conventions – again often the legacy of our religious heritage—that limit opportunities for both women and men.

Unfortunately, the discussion of these issues has suffered from the same problems that plague online discussion in general—although arguably to a greater extent. Some blogs and comments actually exhibit hatred, including rape threats and insults denigrating women. Hatred has no place in our movement. We unequivocally and unreservedly condemn those who resort to communicating in such a vile and despicable manner.

Our Approach

Here are some things that we plan to do to make our online secular community a place where we can exchange ideas and views instead of insults. We hope that others may also find this approach useful.

 • Moderate blogs and forums.
  Any organization or individual engaged in blogging or administering a forum has an obligation to moderate comments. Slurs, threats, and so forth beget more of the same. Keeping our online spaces free of these elements creates a civil climate that makes it much easier for people to engage issues productively.
 • Go offline before going online: pick up the phone.
  When you hear that an organization or member of our community is doing something that you think is wrong or bad for the community, call and talk with them, find out what they are actually doing and why they are doing it. If you don’t have a phone number, send a private email and arrange a time to talk. So much of the time there’s more to the story, and talking to another person on the other side of the issue can help us more fully understand the situation. Plus, a phone call makes it easier for people who are making mistakes to change course, because they aren’t on the defensive as they would be after being called out publicly.
 • Listen more.
  We miss the nuances and differences within “the other side” once an issue becomes polarized, while continuing to see our side as filled with nuance and distinctions. There is a tendency to stop listening and treat everyone associated with an opposing position as a monolithic group. People can be painted with views that aren’t their own just because they may disagree with some aspects of your own position. We should listen more so we can see distinctions among those with opposing views and start to move toward a more accurate understanding of the issues rather than being deadlocked into two entrenched camps.
 • Dial down the drama.
  It’s tempting to overuse inflammatory and derogatory rhetoric. It gets attention. We should be cautious about using this tactic within our community because of the long-term damage it does to relationships and morale. When critiquing people within our community, everyone should remember that our goal is to persuade our allies to see our perspective and modify their opinions. Insults don’t change opinions; they harden them.
 • Be more charitable.
  We should remember that the purpose of argument within our community is to come to shared and correct conclusions that move us forward, not to score points against the opposing side. To that end, we should apply the principle of charity, which tells us to aim our argument against the best interpretation of the opposing arguments rather than picking off weaker versions. By applying the principle of charity we will elevate the discussion so we’re actually talking about our real differences, not just engaging in a pointless exchange.
 • Trust but verify.
  Before we believe and repost something we see, we should ask ourselves about the evidence provided and the context. It’s easy for multiple people saying the same thing to look like a lot of evidence, but if their statements are all based on the same original source, they do not constitute independent verification. We should look for the original data and corroboration from independent sources before believing and spreading claims.
 • Help others along.
  We should remember that we weren’t born knowing the things we know now. To get to the reasoned conclusions that we’ve reached, we learned by reading, thinking, and talking with others. When we encounter someone espousing a view we think is based on lack of knowledge or experience, we should remember that we have all held ill-informed views. We should cultivate patience and try to educate instead of condemn.

By improving our online culture, we can make this movement a place that engages, fulfills, and welcomes a growing number and increasing diversity of secular people.

Sincerely,

David Silverman, President, American Atheists
Rebecca Hale, President, American Humanist Association
Roy Speckhardt, Executive Director, American Humanist Association
Chuck VonDerAhe, President, Atheist Alliance of America
Richard Haynes, President, Atheist Nexus
Ayanna Watson, CEO, Black Atheists of America, Inc.
Mandisa L. Thomas, President, Black Nonbelievers, Inc.
Mynga Futrell, for Brights Central, at The Brights’ Net
Amanda Metskas, Executive Director, Camp Quest
Ronald Lindsay, President and CEO, Center for Inquiry
Tom Flynn, Executive Director, The Council for Secular Humanism
Jan Meshon, President, FreeThoughtAction
Joseph McDaniel Stewart, Vice President, FreeThoughtAction
Margaret Downey, Founder and President, Freethought Society
D.J. Grothe, President, James Randi Educational Foundation
Stuart Jordan, President, Institute for Science and Human Values
Jason Torpy, President, Military Association of Atheists and Freethinkers
R. Elisabeth Cornwell, Executive Director, Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
Edwina Rogers, Executive Director, Secular Coalition for America
August E. Brunsman IV, Executive Director, Secular Student Alliance
Todd Stiefel, President, Stiefel Freethought Foundation
Fred Edwords, National Director, United Coalition of Reason

Zdroj: Center for Inquiry, An Open Letter to the Secular Community, 2. 4. 2013.

Článok bol pôvodne uverejnený 11. 4. 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *