Kategórie
Tlačové správy

Zodpovednosť v letných detských táboroch

So začiatkom prázdnin prichádza čas detských táborov. Akokoľvek v tomto ohľade ide predovšetkým o čas oddychu a zábavy, môže i účasť v detských táboroch skrývať rôzne právne otázky, na ktoré sa oplatí poznať odpoveď.

Kto je za deti zodpovedný?

V prvom rade je potrebné uviesť, že zodpovednosť v tomto prípade rozdeľujeme na občianskoprávnu a trestnoprávnu. Zatiaľ čo občianskoprávnu budeme riešiť predovšetkým prostredníctvom občianskeho zákonníka, trestnoprávnu zodpovednosť naopak pomocou trestného zákonníka.

„Zodpovednými tu potom budú prevážne táboroví vedúci, prípadne tiež prítomní zdravotníci. Najvýraznejšie však bude zodpovednosť ležať práve na hlavnom vedúcom celého tábora,“ uvádza riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.

Čo ak dôjde k poškodeniu cudzej veci?

V rámci detských táborov úplne bežne dochádza k situáciám, kedy deti stratia napríklad telefón či peňaženku. Ako ale riešia situácie, keď dieťa napríklad poškodí mobil iného dieťaťa? V takých prípadoch záleží na celom rade premenných.

„Pokiaľ by dieťa, ktoré poškodilo cudzí mobil, bolo staršie ako 13 rokov, muselo by škodu nahradiť, ak bolo schopné posúdiť následky svojho konania. Naopak, pokiaľ by malo dieťa menej než 13 rokov, škodu musí nahradiť ten, kto nad dieťaťom zanedbal náležitý dohľad, teda najčastejšie príslušný oddielový vedúci. Pokiaľ by k zanedbaniu dohľadu nedošlo, museli by škodu štandardne nahradiť rodičia dotyčného dieťaťa,“ hovorí Eduarda Hekšová.

Ako je to so zodpovednosťou vedúcich v prípade úrazu dieťaťa?

Občiansky zákonník upravuje tzv. prevenčnú povinnosť. Tá okrem iného ukladá všetkým osobám povinnosť postupovať pri svojej činnosti tak, aby sa predchádzalo prípadnej ujme na majetku či zdraví iných osôb. Pokiaľ by teda došlo k úrazu dieťaťa napríklad v dôsledku nebezpečnej a nevhodne zvolenej hry zo strany vedúcich, vznikla by vedúcim povinnosť k náhrade škody z dôvodu porušenia ich zákonnej povinnosti.

„Vždy je ale potrebné tiež posúdiť, či určitú vinu na vzniku škody nenesie i samotné dieťa, napríklad v dôsledku neuposlúchnutia pokynov vedúcich. V takých prípadoch by mohlo dôjsť k úmernému zníženiu náhrady podľa miery osobného zavinenia,“ podotýka Eduarda Hekšová.

Za aké trestné činy môžu byť vedúci zodpovední?

Okrem občianskoprávnej zodpovednosti môže byť v niektorých prípadoch uplatňovaná tiež trestnoprávna zodpovednosť. Typickými trestnými činmi, ku ktorým by v prípade letných táborov mohlo dochádzať, je krádež, ublíženie na zdraví, podanie alkoholu dieťaťu či ohrozovanie výchovy dieťaťa. Čo sa týka detí, je viacmenej dôležité uviesť, že trestnoprávna zodpovednosť vzniká až dovŕšením veku 15 rokov.

Ako je to z pohľadu zákonníka práce?

K činnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre veci hospodárske a zdravotné, oddielových vedúcich, vychovávateľov, inštruktorov, poprípade stredných zdravotníckych pracovníkov v táboroch pre deti a mládež a pre obdobné činnosti na športových sústredeniach detí a mládeže prináleží pracovné voľno v nevyhnutne nutnom rozsahu, najviac však 3 týždne v kalendárnom roku, pokiaľ tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody na strane zamestnávateľa, a za podmienky, že zamestnanec najmenej po dobu 1 roku pred uvoľnením pracoval sústavne a bezplatne s deťmi alebo s mládežou. Podmienka sústavnej a bezplatnej práce sa nevyžaduje, pokiaľ ide o tábory pre zdravotne postihnuté deti a mládež. Zamestnancov prináleží za podmienok podľa zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy alebo platu vo výške priemerného zárobku najviac za 1 týždeň v kalendárnom roku.

Pracovné voľno prináleží zamestnancovi len za podmienky, že ide o akciu organizovanú právnickou osobou zapísanou vo verejnom registri právnických a fyzických osôb po dobu najmenej 5 rokov a práca s deťmi a mládežou je jej hlavnou činnosťou. Túto skutočnosť musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať. Zamestnávateľ má nárok na úhradu poskytnutej náhrady mzdy alebo platu zo štátneho rozpočtu; nehradí sa náhrada mzdy alebo platu nad rozsah stanovený týmto zákonom. Úhradu poskytuje na žiadosť okresná správa sociálneho zabezpečenia podľa sídla zamestnávateľa, ak je ním právnická osoba, alebo podľa miesta trvalého pobytu zamestnávateľa, ak je ním fyzická osoba. Zamestnávateľ musí doložiť poskytnutie náhrady mzdy alebo platu a splnenie podmienok pre jeho poskytnutie.


Autor: dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *