Kategórie
Tlačové správy

Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti

Záverečná tlačová správa – Interreg FUMU SKHU /1902/4.1/048.

Múzeum

„Múzeum je miesto, kde by mal človek stratiť hlavu.“

Renzo Piano

Myšlienka rozšírenia poslania múzeí Košického samosprávneho kraja z nositeľov a mediátorov kultúrneho dedičstva na aktívnych kultúrnych a vzdelávacích aktérov podporujúcich rozvoj publika, aktívneho občianstva a vedomostnej spoločnosti stála aj za zrodom a realizáciou projektu FUMU Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti SKHU /1902/4.1/048. Projekt s celkovým rozpočtom 177 968,40 € bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z prostriedkov Európskej únie a realizovaný od 1. marca 2021 do 30. júna 2022.

Cieľom FUMU bolo posilniť partnerské spolupráce maďarských a slovenských múzeí a ďalších kultúrnych organizácií, odovzdať vedomosti a príklady dobrej praxe z metodológie realizácie expozičnej činnosti a manažmentu expozícií. Všetky projektové aktivity vyvrcholili v júnových dňoch počas záverečnej konferencie konanej 15. júna pod názvom„Capacity building in partnership across borders for future museums“ (Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti), ktorej hlavným rokovacím jazykom bol z dôvodu výraznej medzinárodnej účasti anglický jazyk.

V rámci projektu FUMU Múzejné metodické a vzdelávacie centrum pri Maďarskom Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ako vedúci partner v spolupráci s organizáciou K13 – Košické kultúrne centrá a Košickým samosprávnym krajom odovzdalo svoje know-how z oblasti modernej muzeológie, múzejného manažmentu a marketingu múzeám Košického samosprávneho kraja. Tento transfer poznatkov bol zo strany Múzejného metodického a vzdelávacieho centra pri Maďarskom múzeu v prírode (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) možný vďaka akreditovanému tréningovému programu, ktorý poskytuje zamestnancom múzeí potrebné vzdelávacie výstupy, t. j. vedomosti, zručnosti a kompetencie od samotného vytvorenia myšlienky expozície, cez jej komplexný manažment až po jej využitie v rámci rozvoja publika. Daný program je výsledkom 15-ročného výskumu v oblasti metodológie múzejných expozícií, pričom bol v rámci daného projektu a realizovaných edukačných a tréningových aktivít zameraných na zamestnancov slovenských múzeí prispôsobený ich potrebám.

V rámci projektu boli zrealizované výskumné aktivity potrebné pre realizáciu projektu vrátane analýzy potrieb múzeí a galérií Košického samosprávneho kraja, rôzne vzdelávacie aktivity, ako sú workshopy, tréningy, jesenná múzejná univerzita či študijná cesta, i aktivity job-shadowingu a výmena príkladov dobrej praxe.

Múzejné metodické a vzdelávacie centrum pri Maďarskom múzeu v prírode (Szabadtéri Néprajzi Múzeum) ako hlavný partner viedlo vzdelávanie v oblasti metodickej prípravy pre lektorov a organizátorov vzdelávania zamestnancov kultúrnych organizácií, ako aj vzdelávanie pre zamestnancov múzeí v oblasti rozvoja publika, v múzejnom manažmente, PR, múzejnom marketingu a komunikácii.

K13 – Košické kultúrne centrá a odbor kultúry Košického samosprávneho kraja organizovali viaceré vzdelávacie podujatia a platformy. Rozvoj publika či mäkkých zručností u múzejníkov boli centrom pozornosti počas workshopov, ktoré organizovala organizácia K13 – Košické kultúrne centrá.

Rovnako „Study Visit Tour“ na Slovensku a v Maďarsku prebehla pod gesciou organizácie K13 – Košické kultúrne centrá.

Odbor kultúry Košického samosprávneho kraja pripravil a realizoval týždňový vzdelávací tréning pod názvom Ako pripraviť dobrú výstavu, v rámci ktorého sa mali múzejníci KSK pod vedením skúsených lektorov možnosť oboznámiť s najnovšími trendmi z oblasti tvorby a manažmentu múzejnej výstavy.

Päťdňová jesenná múzejná univerzita na pôde múzeí a kultúrnych organizácií v Maďarsku a dve dvojdňové študijné cesty po múzeách a kultúrnych inštitúciách Košického samosprávneho kraja umožnili múzejníkom vymeniť si príklady dobrej praxe z múzejníctva, vzájomne sa sieťovať a začať či prehĺbiť vzájomné spolupráce.

Projekt FUMU vyvrcholil na záverečnej konferencii v Košiciach 15. júna 2022. V rámci podujatia, ktoré bolo zlatým klincom obsahovo bohatého vzdelávacieho programu projektu, odzneli prezentácie jeho výsledkov, záverov, ale aj návrhov pre nové spolupráce medzi partnermi. Know-how prezentované počas početných workshopov, prednášok, job-shadowingových aktivít, študijných ciest i počas jesennej múzejnej univerzity, bolo zozbierané a spracované v publikácii v anglickom jazyku pod názvom Museum Compass. Publikácia predstavuje pre múzejníkov kompas v problematike súčasných trendov a požiadaviek v múzejníctve, múzejnom manažmente, PR, marketingu a komunikácii.

Kód projektu: SKHU/1902/4.1/048
Názov projektu: Capacity building in partnership across borders for future museums
Akronym: FUMU

Partneri:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
K13 – Košické kultúrne centrá
Košický samosprávny kraj

Začiatok projektu: 1. 3. 2021
Koniec projektu: 30. 6. 2022

Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z prostriedkov Európskej únie.

Celkový rozpočet projektu bol 177 968,40 €.

Rozpočet K13 – Košické kultúrne centrá

Finančná podpora projektu:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 34 289,00 €
Národné spolufinancovanie: 4 034,00 €
Vlastné spolufinancovanie: 2 017,00 €
Spolu: 40 340,00 €


Autor: Mgr. Matúš Binc, K13 – Košické kultúrne centrá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *