Kategórie
Humanizmus

Čo nás môže evolúcia naučiť o našom myslení?

Big Think.

Gorila

Vo svojom interview s naším portálom vysvetlil evolučný psychológ Satoshi Kanazawa, že mnohé z najdôležitejších psychologických znakov sa prestali vyvíjať pred viac ako 10 000 rokmi. Mnohé z našich dnešných podvedomých správaní sa a náklonností sa dajú chápať ako pozostatky nášho správania sa ako lovci a zberači. Posledná séria videí nášho portálu s názvom Čo nás môže evolúcia naučiť o našom myslení? ilustruje početné spôsoby, ako tieto starodávne charakteristiky ovplyvňujú náš dnešný každodenný život.

Malpa

Psychologička Yalovej univerzity Dr. Laurie Santosová študuje na modeli opíc malpy kapucínskej (Cebus capucinus) základné elementy ľudského poznávania a prežívania. Jej výskum potvrdil platnosť starého porekadla: „Nejde o to, čo poznáš, ale o to, koho poznáš“. Podobne ako u ľudí, aj u opíc sa vytvárajú sociálne skupiny s ďobacím poriadkom, ktorý do značnej miery určuje úspech pri hľadaní potravy aj nájdení partnera. Santosová vysvetľuje, ako nás „ekonomika“ opíc navádza vidieť už v nej hlboké evolučné korene pažravej ľudskej povahy – najlepší príklad bol krach hypotekárnych pôžičiek v roku 2008.

Aj najbežnejšie každodenné rozhodnutia môžu mať korene v tisícročnej psychológii. Napríklad ľudská túžba po sladkej a mastnej potrave tu bola dávno pred vynájdením piškótových sušienok so smotanovou plnkou a švajčiarskej čokolády. Kanazawa dokazuje, že pri poľovačke a zbere na africkej savane sa dalo len zriedkakedy nájsť niečo hodnotné a motivácia nájsť kúsok vysokokalorickej potravy sa zakorenila do ľudskej psychológie. Aj bezohľadné správanie u mladistvých sa dá odvodiť od ich evolučnej túžby opustiť rodné hniezdo a nájsť si partnera.

Profesor psychológie Paul Bloom hľadá pôvod ľudskej schopnosti vymýšľať a rozprávať historky. Človek by čakal, že naše „dobré darvinovské vnútro“ nás bude viesť len k úvahám o vzhľade okolitého sveta, ale fikcia našich historiek je v skutočnosti „účelovým klamaním“, ktoré má adaptívnu hodnotu tým, že nás pripravuje na najhoršie možné scenáre nášho života. A evolučný biológ Richard Dawkins vraví, že od poézie a baletu až po matematiku a duchaplnosť je náš život plný frivolných cieľov, ktoré nemajú nič do činenia s našou schopnosťou prežívať. Keby sme však nemali tento typ myslenia, ktorý nám náhodou umožňuje tieto nepraktické činnosti, neboli by sme tam, kde sme.

Nakoniec Robert Wright, autor knihy The Evolution of God (Evolúcia Boha) vysvetľuje, ako sa vyvinulo náboženstvo z prvotnej ľudskej stratégie, zameranej na poznanie a kontrolu dobrých a zlých stránok života, napríklad dobrej úrody alebo zlého počasia.


What Can Evolution Teach Us About Ourselves?

As evolutionary psychologist Satoshi Kanazawa explains during his Big Think interview, many of humankind’s most important psychological traits stopped evolving over 10,000 years ago. Today, many of our unconscious biases and behaviors can be understood as remnant artifacts of our natural hunter-gather mindset. Big Think’s latest series, What Evolution Can Teach Us About Ourselves, is collection of video features that reveal the many ways that these age-old characteristics influence our everyday lives.

Yale University psychologist Dr. Laurie Santos studies Capuchin monkeys to understand the most basic elements of human cognition and survival. In her Big Think interview, Santos explains how her research has proven the age-old saying, “It’s not what you know, it’s who you know.” Like humans, social groups among monkeys provide a pecking-order which largely determines their success in securing food and finding a mate. Santos also explains how monkey “economics” suggest that the type of greedy, loss-averse human behavior — perhaps best exemplified by the mortgage meltdown of 2008 — may have deep evolutionary origins.

Even the most mundane decisions of our daily lives may be rooted in thousand-year-old psychology. Man’s craving for sweet and fatty foods, for instance, was evident long before the invention of Twinkies and Ho-hos. When hunting and gathering on the African Savannah, food was scarce and the drive to find high-calorie nourishment became hardwired into human psychology, argues Kanazawa. Even teenagers’ tendency toward reckless behavior can be attributed to their evolutionary desire to flee the nest and find a mate.

Psychology professor Paul Bloom studies the origins of why humans are drawn to stories and storytelling. You would expect our “good Darwinian selves” to be drawn to only thinking about real world as it is, says Bloom, but in fact fiction is form of “purposeful deception” that has an adaptive value in its ability to prepare us for life’s worst case scenarios. From poetry and ballet to mathematics and being clever, life is laden with frivolous pursuits that hold no obvious bearing on our ability to survive, says evolutionary biologist Richard Dawkins. Yet, if it weren’t for the possession of the type of brain that incidentally allows us to perform these types of these impractical activities, we may not be here today.

Finally, Robert Wright, the author of The Evolution of God explains how religion grew out of an early human strategy for understanding and controlling the good and bad elements of life, such as prosperous harvest or inclement weather.

Zdroj: Big Think, What Can Evolution Teach Us About Ourselves? 4. január 2011.

Big Think je globálne fórum, ktoré spája ľudí s rôznymi názormi. Na portáli si nemyslia, že odborníci majú odpovede na všetky otázky, ale lepšia informovanosť môže prispieť k správnym rozhodovaniam v živote.

V e-zine Humanisti.sk bol článok pôvodne uverejnený 6. 1. 2011.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *