Kategórie
Tlačové správy

Na mimoškolskú činnosť detí a mládeže a rozvoj ich zručností ide 7,7 milióna eur

Na mladej generácií nám záleží! Zlepšiť šance detí a mládeže na úspešnú budúcnosť pomôže takmer 7,7 milióna eur z Nórskych grantov s štátneho rozpočtu. Rezort ministerky Veroniky Remišovej, ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia, podporil z Nórskych grantov 10 projektov venovaných mimoškolským aktivitám a zlepšovaniu zručností mladej generácie v multifunkčných centrách.

„Rozvoj zaostávajúcich regiónov Slovenska nie je možný bez lepšej budúcnosti pre ich najmladších obyvateľov. Deti a mládež vo všetkých regiónoch si zaslúžia rovnaké šance bez ohľadu na to, kde žijú, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Okrem klasického inštitucionálneho vzdelávania potrebujú tiež zázemie pre aktivity, v rámci ktorých rozvíjajú svoje vedomosti, zručnosti a zmysluplne trávia svoj voľný čas. Práve takéto projekty sme teraz podporili,“ vyhlásila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Remišová.

O podporu sa v rámci výzvy mohli uchádzať tri samosprávne kraje – Košický, Prešovský a Banskobystrický, ďalej mestá a obce z ich z najmenej rozvinutých okresov a tiež rozpočtové a príspevkové organizácie v týchto krajoch a orgány štátnej správy. Na projekty mohli získať grant od 200-tisíc eur až po jeden milión eur. Najviac, až 7 z 10 podporených projektov, sa plánuje v obciach a mestách Prešovského samosprávneho kraja, 2 v Košickom kraji a 1 v Banskobystrickom.

Na osobný rozvoj detí a mládeže bolo z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR vyčlenených dokopy 7,7 milióna eur, z čoho išlo takmer 6 miliónov z grantov. O podporu sa záujemcovia mohli uchádzať v rámci výzvy pre multifunkčné centrá pre mládež vyhlásenej 15. júla 2020. Žiadosti o podporu prišli na 20 projektov spolu vo výške viac ako 16 miliónov eur.

Podrobnosti o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku sú dostupné na www.eeagrants.sk.

Prehľad prijímateľov prostriedkov z Nórskych grantov

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Obec Rožkovany

Byť pasívni nie je cesta – 465 500 eur

V rámci projektu vznikne farma a budova, v ktorej bude medzi iným pôsobiť program Omama venovaný deťom zo znevýhodneného prostredia. Do svojpomocnej výstavby sa zapoja mladí z rómskych komunít, čo im umožní získať stavebné zručnosti. Jednou z aktivít projektu bude aj vybudovanie multifunkčných športovo-rekreačných ihrísk v obciach Rožkovany a Olejníkov.

Mesto Spišská Belá

Spolu Bližšie – 444 500 eur

Súčasťou projektu je vybudovanie multifunkčného centra pre deti a mládež s pestrou ponukou aktivít. Jeho súčasťou bude vzdelávacie centrum Pôjd (Loft) zamerané na neformálne a zážitkové učenie a inovatívne programy.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou (príspevková organizácia VÚC)

Multifunkčné centrum 4.0 – 594 500 eur

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia vo Vranovskom okrese prístup k mimoškolským a záujmovým činnostiam. Rôzne aktivity projektu sa napríklad venujú zdraviu, boju proti diskriminácii, príprave na pracovný pohovor, zlepšovaniu jazykových či IT zručností a ďalším oblastiam potrebným pre úspech v práci aj v živote.

Obec Kružlová

Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová – 352 700 eur

Okrem výstavby športových zariadení v Kružlovej sa v rámci projektu plánujú vzdelávacie kurzy na podporu zamestnanosti, prednášky venované boju proti nenávistným prejavom, ako aj akcie podporujúce návrat k rómskej kultúre a koreňom.

Mesto Medzilaborce

Športom k zdraviu v Medzilaborciach – 200 000 eur

V Medzilaborciach vznikne centrum venované športu ako nástroju na podporu integrácie zraniteľných a rómskych detí a mládeže. Zámerom je zapojiť čo najviac detí do športových aktivít, vyhľadať a podchytiť talenty a tým sa následne venovať.

Obec Stráne pod Tatrami

Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami – 609 800 eur

V novom multifunkčnom zariadení sa plánuje telocvičňa (čiastočne využívaná miestnou ZŠ, ktorá momentálne telocvičňu nemá), posilňovňa, počítačová učebňa s tvorivými dielňami, doučovacia trieda a miestnosť pre terénnu sociálnu prácu pracovné poradenstvo. Pod jednou strechou tu má pôsobiť šesť centier, ktoré prinesú rôzne aktivity pre deti a mládež nielen zo Stráne pod Tatrami, ale aj zo susedných obcí Ľubica a Rakúsy.

Mesto Snina

Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých – 877 100 eur

Cieľom projektu je zvýšiť príležitosti pre deti a mládež zo zraniteľných a rómskych skupín v okrese Snina. Možnosti pre svoj rozvoj majú získať v zrekonštruovaných a aj nových priestoroch.

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Mesto Moldava nad Bodvou

Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou – 616 500 eur

Hlavným poslaním plánovaného centra je zbližovanie menšín a majority. Aktivity venované budovaniu multikultúrneho prostredia v Moldave nad Bodvou sa zamerajú na tri kľúčové oblasti integrácie – vzdelávanie, zdravotníctvo a zamestnanie.

Obec Prakovce

Jednota v rozmanitosti – 773 200 eur

Projekt má zlepšiť prístup detí a mládeže zo zraniteľných skupín k mimoškolským aktivitám, ktoré im prinesú nové vedomosti a zručnosti a tým zvýšia ich šance na úspech v živote. Pre tieto ciele sa spoja menšie centrá v Prakovciach a Mníšku nad Hnilcom do jedného multifunkčného centra v Prakovciach.

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Mesto Jelšava

Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor – Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave – 1 000 000 eur

Inovatívne mládežnícke centrum má v Jelšave vzniknúť po prestavbe národnej kultúrnej pamiatky Reduta z konca 19. storočia. Vďaka nórskemu partnerovi projektu – organizácii Acting for climate bude súčasťou jeho programu aj neformálne vzdelávanie o klimatickej zmene a ďalších témach životného prostredia.

(* sumy pridelené na projekty sú zaokrúhlené)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *