Kategórie
Tlačové správy

Stoličkový výťah sprístupní základnú školu deťom s pohybovým obmedzením

  • Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave
  • Za 2 roky venovala viac ako 50 000 eur na inštaláciu šiestich stoličkových výťahov v základných školách po celom Slovensku
  • Debarierizácia priestorov okrem iného umožňuje žiakom so znevýhodnením navštevovať školy v mieste ich bydliska

Situácia, kedy dieťa nemôže navštevovať základnú školu spolu s rovesníkmi, s ktorými vyrastalo, je ešte stále problémom mnohých slovenských rodín. Dôvodom sú okrem iného chýbajúce bezbariérové úpravy priestorov, čo sťažuje alebo úplne znemožňuje deťom s telesným znevýhodnením prístup do školy a triedy. V rámci grantového programu Vzdelaním k integrácii sa preto Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) zamerala na financovanie stavebných úprav a inštalácie stoličkových výťahov. Od roku 2019 venovala na tento účel viac ako 50 000 eur a podporila šesť základných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. V stredu 16. júna 2021 slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave.

„Možnosť dostupného vzdelávania pre každé dieťa je ukotvená aj v legislatíve, v praxi sa však stále mnohí rodičia stretávajú s prekážkami. Jednou z nich je nevyhovujúce prostredie školy – najmä v starších budovách chýba bezbariérový vchod i prístup do jednotlivých tried. Rozhodli sme sa preto v tomto smere pomôcť a prostredníctvom grantového programu Vzdelaním k integrácii poskytujeme základným školám financie na inštaláciu stoličkových výťahov a ďalšie potrebné úpravy,“ uviedol Sebastian Krapoth, predseda správnej rady Nadácie VW SK a člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.

Slávnostné odovzdanie stoličkového výťahu sa uskutočnilo za účasti starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Jána Hrčku a partnera programu Vzdelaním k integrácii, organizácie Asociácia pomoci postihnutým – APPA, ktorá podporuje začleňovanie detí i dospelých s telesným znevýhodnením do života.

Základná škola Prokofievova 5 v Bratislave zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 328 žiakov a dáva priestor aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Osobitne sa venuje zapájaniu žiakov s poruchami autistického spektra, pre ktorých vytvára špecifické vzdelávacie prostredie. V súčasnosti školu navštevuje 22 integrovaných žiakov s rôznym znevýhodnením a 34 žiakov s autizmom bez mentálneho znevýhodnenia. Stoličkový výťah bude aktuálne slúžiť štyrom žiakom s telesným znevýhodnením.

Podpora detí a mladých ľudí so znevýhodnením predstavuje jednu z kľúčových oblastí stratégie Nadácie Volkswagen Slovakia.

„Pri nastavovaní našich grantových programov sa snažíme vychádzať z aktuálnych potrieb rodín, škôl i neziskových organizácií. Vnímame, že dostupnosť vzdelávania patrí v súčasnosti k najväčším výzvam spoločnosti. Angažovaní pedagógovia, rodičia i odborníci hovoria o potrebe tak fyzickej debarierizácie priestorov, ako aj o zmene v celkovej klíme škôl, vytváraní inkluzívneho prostredia a odstránení predsudkov verejnosti,“ vyjadrila sa Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK pre oblasť podpory ľudí so znevýhodnením.

„Dúfam, že školské prostredie umožňujúce vzdelávanie všetkých detí bude čo najskôr štandardom a realitou v každej slovenskej škole. Aby sme aktívne prispeli k napĺňaniu tejto vízie, v Nadácii Volkswagen Slovakia sme aktuálne otvorili pilotný ročník nového grantového programu ‚Naša inkluzívna škola‘, v rámci ktorého rozdelíme 200 000 eur na podporu inkluzívneho vzdelávania,“ predstavil nový formát podpory Sebastian Krapoth.

Základné školy z celého Slovenska sa môžu o podporu uchádzať do konca júna 2021, všetky informácie nájdu na webovej stránke www.nadacia-volkswagen.sk.


O Nadácii Volkswagen Slovakia

Logo Nadácie Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už trinásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Foto:

Odovzdanie stoličkového výťahu
Odovzdanie stoličkového výťahu.
Prestrihnutie pásky
Prestrihnutie pásky.
Stoličkový výťah na ZŠ Prokofievova
Stoličkový výťah na ZŠ Prokofievova.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *