Kategórie
Tlačové správy

Zásadný nesúhlas predstaviteľov sluchovo postihnutých s diskriminačným vládnym návrhom novely vysielacieho zákona

Česko: Predstavitelia Asociácie organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov (ASNEP) adresovali otvorený list ministrovi kultúry Lubomírovi Zaorálkovi. Vyjadrujú v ňom zásadný nesúhlas s diskriminačným vládnym návrhom novely zákona o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Novela by ešte viac zhoršila doterajší stav, namiesto aby odstránila 20 rokov neriešené bariéry v prístupnosti osobám so sluchovým postihnutím v reláciách vysielaných komerčnými televíziami.

Kochlear

Otvorený list znie:

Vážený pán minister,
dovoľte nám, aby sme Vás týmto spôsobom informovali, že naša Asociácia organizácií nepočujúcich, nedoslýchavých a ich priateľov zásadne nesúhlasí so znením vládneho návrhu novely zákona č. 231/2001 Zb., o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, ktorý je teraz v Poslaneckej snemovni ako tlač č. 981/2020.

Už 20 rokov máme bariérový prístup k programom vysielaným komerčnými televíziami a očakávali sme, že vládna novela vysielacieho zákona tento stav napraví. V skutočnosti ho však naopak ešte zhoršuje.

V tlači zo snemovne (č. 981/2020), ktorým sa novelizuje vysielací zákon, nie sú uvedené konkrétne a právne vymožiteľné podrobné pravidlá pre sprístupňovanie televízneho vysielania osobám so sluchovým postihnutím.

Pôvodné ustanovenie v zákone, ktoré v praxi dosiaľ spôsobovalo vážne aplikačné ťažkosti, malo byť v novele nahradené kvalitnejším znením, vypracovaným v roku 2016 v spolupráci s právnikmi z odboru vládnej legislatívy a podporeným Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie i Kanceláriou verejného ochrancu práv. Toto znenie bolo pripravené v Poslaneckej snemovni k 1. čítaniu už v roku 2017, avšak z dôvodu výmeny vtedajšej vlády sa snemovná tlač 934/2016 nestihla prerokovať. Verili sme, že táto časť zákona, týkajúca sa sprístupnenia televízneho vysielania osobám so sluchovým postihnutím, bude do návrhu novely zákona aplikovaná teraz. Namiesto toho však úradníci z Ministerstva kultúry Českej republiky pôvodné ustanovenie zákona z návrhu novely len odstránili a žiadne nové nepridali.

V snemovnej tlači 981/2020 teda nie je určené, aký podiel televíznych programov má byť v akom konkrétnom termíne sprístupnený ktorej skupine a ktorými prístupovými službami.

To odporuje okrem iného i Smernici 2018/1808 EP a Rady (EÚ), ktorá novelizuje predpisy poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb a Smernici 2019/882 EP a Rady (EÚ) o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ďalšími právnymi predpismi, medzinárodnými i českými.

Text Dohovoru OSN tiež výslovne ustanovuje v článku 30, odsek 1: „Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto dohovoru, uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím účastniť sa kultúrneho života spoločnosti na rovnoprávnom základe s ostatnými a prijmú všetky zodpovedajúce opatrenia, aby osoby so zdravotným postihnutím: a) mali prístup ku kultúrnym materiálom v prístupných formátoch; b) mali prístup k televíznym programom, filmom, divadelným a iným kultúrnym činnostiam v prístupných formátoch.

Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sú všetky štáty EÚ povinné ešte pred prijatím národného zákona zapájať do legislatívneho procesu i cieľovú skupinu osôb so zdravotným postihnutím, ktorých potreby má zákon spĺňať. Pre nás je prístup k televízii zásadný, pretože nepočujeme rozhlas. Vysielací zákon sa nás teda priamo dotýka. Vaši úradníci však pri spracovaní textu návrhu novely zástupcov našej strešnej organizácie ASNEP k prerokovaniu tejto veci neprizvali. Neboli sme dokonca ani informovaní, že vládny návrh novely bol už zaslaný do Poslaneckej snemovne. Nedostatky snemovnej tlače 981/2020 sme preto zistili až dodatočne, viacmenej náhodne.

Prekvapilo nás to tým viac, že úradníci, ktorí text návrhu novely zostavovali, už od roku 2016 vedia, že v prístupe k vysielaniu komerčných televízií majú osoby so sluchovým postihnutím v Českej republike už 20 rokov závažné bariéry. Sú to rovnakí úradníci, ktorí v roku 2016 vyhotovovali znenie, ktoré s nami vtedajšia prvá námestníčka MK ČR, JUDr. Kateřina Kalistová, riadne prerokovala, a preto vyhovovalo našim potrebám. Napriek tomu túto nevyhnutnú časť textu o bezbariérovom prístupe k televíznemu vysielaniu do súčasného návrhu novely nepridali, čím nás v našich právach veľmi poškodili. Na potrebné zmeny, ktoré sú úplne odôvodnené, márne čakáme už mnoho rokov.

Veľmi uvítame informáciu, ako a prečo k tomuto závažnému pochybeniu došlo.

Oznamujeme Vám, že po tejto skúsenosti sme sa rozhodli ísť inou cestou a nadviazali sme spoluprácu so skupinou niekoľkých poslancov na čele s Patrikom Nacherom, ktorí nám ponúkli pomoc. Chystajú sa podať návrh na zmenu zákona č. 231/2001 Zb., o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení, ktoré s nami prerokovali, a ktoré občanom so sluchovým postihnutím v Českej republike zaručí právnu istotu prístupu k televíznemu vysielaniu.

Vážený pán minister, veríme, že po oboznámení sa s textom poslaneckého návrhu zmeny zákona ho akceptujete a podporíte. Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a ochotu zastať sa našich legitímnych práv.

Mgr. Věra Strnadová
predsedníčka Expertnej komisie
pre skryté titulky pri ASNEP
Bc. Jindřich Mikulík
prezident ASNEP

Prílohy:

Kochlear
Kochlear

K tomu je i dobrý argument, pre počujúcu verejnosť, že skryté titulky sú síce primárne pre sluchovo postihnutých, ale veľmi ich využívajú i počujúci. Napríklad tam, kde je veľký hluk, alebo naopak musia byť ticho a zvuk televízora je vypnutý (napríklad v čakárni u lekára), alebo nie sú zdatní v jazyku a porovnávajú hovorenú a písanú formu. V Spojenom kráľovstve sa pred časom uskutočnil prieskum a titulky tam v tom čase používalo 6 miliónov ľudí, ktorí nemajú žiadne poškodenie sluchu. Pritom, keď budeme počítať, že nejaké postihnutie sluchu má zhruba 6 % populácie, tak pri počtu obyvateľov Spojeného kráľovstva (66,5 milióna) to robí nejaké 4 milióny ľudí s postihnutím sluchu.

Pozri: Článok na BBC z roku 2006.

Zdroj: Ladislav Kratochvíl (Kochlear.cz) a Facebook.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *