Kategórie
Tlačové správy

Podmienky obnovenia školského vyučovania považujeme za nelegálne a diskriminačné

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľmi negatívne vníma situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl, ktoré sú podľa nášho názoru určené diskriminačne nie len vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičom.

Vláda SR vydala 4. 12. 2020 uznesenia, ktorým uložila ministrovi školstva SR vydať rozhodnutie, ktorým určí rozdielne podmienky pre obnovenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, tým, že podmieni možnosť obnovenia vyučovania len vo vzťahu k žiakom na druhom stupni základných škôl a na stredných školách, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19 a zároveň aj ktorých aspoň jeden rodič sa preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Vláda zároveň odporučila hlavnému hygienikovi SR, aby vydal verejnú vyhlášku, na základe ktorej vznikne povinnosť preukázať sa povinným osobám negatívnym výsledkom testu na Covid- 19 a tiež určiť okruh osôb, na ktoré sa táto povinnosť nebude vzťahovať.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal 4. 12. 2020 rozhodnutie, ktorým obnovil školské vyučovanie a prevádzku školských zariadení za podmienok uvedených v uznesení vlády a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Na základe § 150 ods. 8 Školského zákona je zrejmé, že minister môže rozhodnúť len o prerušení školského vyučovania a prevádzky školských zariadení, nemôže však určovať ďalšie podmienky obnovenia školského vyučovania a prevádzky školských zariadení a už vôbec nie určovať medze základných práv a slobôd.

Vyššie uvedenými právnymi aktmi došlo podľa nášho názoru k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania vo vzťahu k zamestnancom škôl a školských zariadení a tiež vo vzťahu k žiakom. Máme za to, že uznesenie vlády nie je spôsobilým všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe ktorého by mohli vznikať povinnosti priamo občanom, a už vôbec nie povinnosti, ktoré porušujú základné práva a slobody garantované Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami.

V tejto súvislosti vnímame uznesenie vlády a rozhodnutie ministra za nelegálne, prekračujúce ich kompetencie a neprimerane zasahujúce do práva zamestnancov na ochranu proti diskriminácii v zamestnaní podľa čl. 36 ods. 1 písm. b) Ústavy SR a tiež neprimerane zasahujúce do práva na vzdelanie podľa čl. 42 Ústavy SR.

Všetky vyššie uvedené právny predpisy vo vzájomnej súvislosti nastolili stav, kedy došlo v právnom štáte netolerovateľnému excesu pri obmedzení základných práv a slobôd tým, že na jednom pracovisku vzniknú dve skupiny osôb, teda tie, ktoré sa budú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 a tie, ktoré sa nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom na COVID-19, pričom rozlišujúcim faktorom bude len to, akú triedu navštevujú, resp. v ktorej triede vyučujú. Tieto rozlišujúce faktory považujeme za neprimerané na účel obmedzenia základných práv a slobôd, pretože nie je reálny dôvod rozlišovať medzi zamestnancami, u ktorých zamestnávateľ bude vyžadovať negatívny výsledok testu na COVID-19 len z toho dôvodu, že má vyučovať žiakov na druhom stupni základnej školy a strednej školy, pričom pre zamestnancov, ktorí vyučujú na prvom stupni, alebo v materskej škole túto povinnosť nezavádza, čo obdobne platí aj pre jeho žiakov a ich rodičov.

Na základe vyššie uvedeného sme sa obrátili na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva o posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov škôl a vydanie odborného stanoviska.

Zároveň sme požiadali verejnú ochrankyňu práv o prešetrenie zákonnosti postupu štátnych orgánov, ktoré zodpovedajú za vyššie uvedený skutkový stav a posúdenie primeranosti zásahu do základných práv a slobôd zamestnancov a žiakov.

Mgr. Martin Mikluš,
právny poradca zväzu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *