Kategórie
Tlačové správy

Najväčší slovenský zberateľský veľtrh prinesie množstvo unikátov vrátane vzácnej slovenskej bankovky

Poštové známky, staré listy, pohľad­ni­ce, mince, od­znaky, medaily, samo­lepky, figúrky, knihy, platne, minerály, staro­žit­nosti, umenie a množstvo ďalších zau­jí­ma­vých zbe­ra­teľ­ských arte­faktov.

Najväčší slovenský zberateľský veľ­trh, Bra­tislavské zbe­ra­teľ­ské dni, do Incheby 2. a 3. júna 2023 pri­ne­sie ši­ro­ké port­fólio drobností aj väčších kúskov pre dopl­ne­nie a roz­ší­re­nie zbierok rôznych druhov. Návštevníci si môžu vy­be­rať z po­nu­ky zbe­ra­te­ľov zo Slo­venska, Česka, Belgicka, Fínska, Fran­cúzska, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slo­vinska, Srbska a Ta­lianska.

Vzácna slovenská bankovka a euro­su­ve­ní­ry

Slovenská 50-korunová bankovka
Slovenská 50-korunová bankovka.

V portfóliu zúčastnených zberateľov nebudú chýbať skutočné unikáty. Jedným z nich bude slo­ven­ská 50-ko­ru­no­vá ban­kovka z roku 1940, ktorej hodnota aktuálne pre­sa­hu­je 40 000 eur. V sú­čas­nosti sa vie len o pár do­cho­va­ných kúskoch z tejto emisie, čo z ban­kovky robí ex­klu­zív­ny cieľ záujmu. Návštevníkov určite zaujme aj prierez mincí a medailí od antiky, cez stre­do­vek, ob­do­bie vlády Habsburgovcov až po sú­čas­nosť. K dis­po­zí­cii bude množstvo slo­venských a česko­slo­venských euro­mincí a korún v proof aj bežnej kvalite. V ponuke poštových známok nájdu záu­jem­co­via okrem iného aj známky z ob­do­bia kráľovnej Viktórie či kom­plet­né série známok rôznych kolónií.

Ďalšou zaujímavosťou, ktorá na zbe­ra­teľ­skom veľ­trhu ne­mô­že chýbať ani v tomto roku, je ponuka nových motívov tzv. nula­eurovej su­ve­ní­ro­vej ban­kovky. Jeden z mo­tí­vov je vydaný pri prí­le­ži­tosti 5. vý­ro­čia konceptu Euro Souvenir na Slo­vensku – v tomto prípade sa návštevníci môžu tešiť aj na 2 li­mi­to­va­né série po 100 ks (jedna s prítlačou 5. vý­ro­čia konceptu a druhá s prítlačou Bra­tis­lavské zbe­ra­teľ­ské dni). Získať ich bude možné výhradne z lo­té­rio­vé­ho auto­matu, ktorý bude na veľ­trhu k dis­po­zí­cii. Ďalším motívom ban­kovky je vydanie s význam­nou slo­venskou športovou osob­nosťou, Marekom Hamšíkom. Spomínaný lotériový auto­mat bude prešpi­ko­va­ný aj mnohými ďalšími lá­ka­vý­mi a vy­hľa­dá­va­ný­mi motívmi a nie­kto­rý­mi novinkami.

Nulaeurová suvenírová bankovka (Marek Hamšík)
Nulaeurová suvenírová bankovka (Marek Hamšík).

Autogramiády a špeciálna pečiatka

Počas zberateľského veľ­trhu budú mať návštevníci prí­le­ži­tosť získať pod­pis autora kon­ceptu Euro Souvenir – Richarda Failleho, ktorý Inchebu navštívi v piatok 2. 6. v po­po­lud­ňaj­ších hodinách. Na auto­gramiáde sa zúčastní aj Adrian Ferda, ktorý je autorom návrhu už nie­koľ­kých vydaní nula­euro­vých su­ve­ní­ro­vých ban­ko­viek vrátane tej, ktorá bude vydaná k pia­te­mu vý­ro­čiu kon­ceptu Euro Souvenir na Slo­vensku. Pre záu­jem­cov je rov­na­ko pri­pra­ve­ná špeciálna pečiatka vydaná pri prí­le­ži­tos­ti 19. roč­ní­ka Bra­tis­lav­ských zbe­ra­teľ­ských dní, ktorej od­tlačok bude možné získať v sta­no­ve­ných časoch.

„Poklady“ pre každého

Zberateľský veľtrh poteší aj návštev­ní­kov, ktorí majú radi umenie, alebo ich zaujíma krása minerálov a šperkov. V Inchebe nebudú chýbať napríklad rôzne grafikyobrazy, ale aj minerály či polo­dra­ho­ka­my – či už ne­opra­co­va­né, alebo v po­do­be kom­po­nen­tov na vý­ro­bu bižutérie a šperkov.

Odborné poradenstvo od pro­fe­sio­ná­lov

Neoddeliteľnou súčasťou Bratislavských zberateľských dní bude odborné po­ra­den­stvo v oblasti nu­miz­ma­ti­ky, nota­fílie a skri­po­fílie (v stánku Slo­venskej nu­miz­ma­tickej spo­loč­nosti) a ne­deštruk­tívne skú­ša­nie drahých kovov (v stánku Puncového úradu SR).

Bratislavské zberateľské dni sa konajú 2. a 3. júna, v pia­tok od 10.00 do 18.00, v so­bo­tu od 10.00 do 16.00 h.

Partnermi veľtrhu sú Zoznam.sk, Puncový úrad SR, Slo­venská nu­miz­ma­tická spo­loč­nosť (po­boč­ka Bra­tis­la­va), Zväz slo­venských fi­la­te­listov, Fi­la­te­lia a zbie­ra­nie pošto­vých známokFinancial Report.

Foto:

Pohľad na veľtrh
Pohľad na veľtrh.
Richard Faille
Richard Faille.
Zberateľ mincí
Zberateľ mincí (zdroj foto: Metals.com).

Autorka: Martina Macková, manažérka PR a mar­ke­tingu v In­che­be.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *