Kategórie
Humanizmus

Reakcia na vyjadrenia Tomáša Halíka

Halík opäť hlása hlúposti.

Tomáš Halík

Reakcia na článok uverejnený v Denníku N: Tomáš Halík: Desatoro argumentov k strachu z islamu.

Tomáš Halík: „Mám sto dôvodov pre to, prečo som katolíkom, a nie moslimom, ale nepotrebujem svoju kresťanskú identitu poisťovať znižovaním a ohováraním iných náboženstiev.“

Žiaľ, ale ohováraním ateizmu si to potrebuje posilňovať neustále. Vraj (podľa neho):

„Veď ateistické režimy aj v ‚osvietenom 20. storočí‘ preliali neporovnateľne viac krvi než stredoveká inkvizícia.“

Fašizmus/nacizmus ani stalinizmus neboli ateistické režimy. Prvú svetovú vojnu rozpútali kresťanskí panovníci. Benito Mussolini obnovil pápežský štát (tzv. Vatikán), Adolf Hitler veril, že ho chráni Prozreteľnosť, Josif Džugašvili/Stalin bol poverčivý. Bojovali proti cirkvám len preto, lebo v nich videli konkurenciu.

Tomáš Halík: „Ale nie každý fundamentalista je fanatik a nie každý fanatik je terorista.“

Pán Halík by sa mal naučiť, kto je to fanatik. To definujú psychiatri:

„Fanatismus je osobnostní strukturou spoluurčené, na omezené obsahy a hodnoty vztažené osobní přesvědčení s vysokým stupněm identifikace, které je udržováno nebo sledováno se značnou intenzitou, stálostí a důsledností. Trvá neschopnost dialogu a kompromisu s jinými systémy a lidmi, se kterými se bojuje jako s vnějším nepřítelem nasazením všech prostředků a v souladu s vlastním svědomím.“

Citácia: Günter Hole: Fanatismus, Portál, 1998, preklad Simona Hoskovcová.

Pozri: Josef Kasal – Kultura a divácké násilí.

Čiže je jasné, že fanatizmus = terorizmus.

Poďme k ďalšej rovnosti: Fundamentalista je ten, kto doslova verí nejakému fundamentu a odmieta to spochybniť. V prípade islamského fundamentalizmu ide najmä o Korán. Posúdenie, či Korán nevyzýva na boj proti neveriacim a inovercom, nechávam na čitateľov.

[Poznámka: Citácie z Koránu sú zo stránky Al-Quran.info, presnejšie preklad Aloisa Richarda Nykla, ktorý je vraj presnejší. V každom čísle verša je odkaz na danú podstránku, ktorá obsahuje aj arabský originál.]

Súra 2

191. A zabte je kdekoliv je najdete a vypuďte je zkadkoliv oni vypudili vás, neboť pokušení modloslužby horší jest vraždění: však nebojujte s nimi u mešity posvátné leda tehdy, kdyby vás v ní napadli. Napadnou-li vás, tedy zabte je: taková jest odměna nevěřících.
192. Však přestanou-li, pak věru Bůh velkým jest v odpouštění, slitovným.
193. A bojujte proti nim, dokud nepřestane pokušení modloslužby a nepřevládne náboženství (jediného); Boha: však přestanou-li, konec budiž nepřátelství, vyjma oproti nepravostným.

216. Předepsáno jest vám válčení, avšak vy cítíte k němu odpor: možná, že cítíte odpor k něčemu, co jest vám ve prospěch, a možná, že máte rádi něco, co jest vám ke škodě. A Bůh ví to, však vy toho nevíte.
217. Dotazovati se tě budou ohledně válčení v měsíci posvátném. Rci: „Válčení v něm jest velkým hříchem: však odpuzování od stezky Páně, nevíra v Boha a v modlitebnici posvátnou, vyhánění z ní lidu v ní dlícího, větším jest u Boha hříchem, a pokušení modloslužby horším jest vraždění. Nevěřící neustanou ve válčení proti vám, dokud neodvrátí vás od víry vaší, bude-li jim to možno: a kdožkoli z vás odvrátí se od víry své a zemře jako nevěrec, těch konání marná budou v životě tomto i budoucím: údělem těchto bude oheň, v němž přebývati budou věčně.“

Súra 3

86. Jak vésti může Bůh stezkou pravou lid, jenž poté, když byl uvěřil a dosvědčil pravdivost prorokovu a poté, když došly ho jasné důkazy toho, stal se nevěřícím? Zajisté Bůh nevede stezkou pravou nepravostné.
87. Těchto odměnou bude zlořečení Boha a andělů a lidstva veškerého.

151. Vrhneme hrůzu v srdce nevěřících za to, že Bohu dávali společníky v božství, aniž by byli obdrželi k tomu splnomocnění s hůry: přebýváním jejich bude oheň a jak hrozné bude bydliště nepravostných!“

Súra 4

37. …kteří sami jsou skoupými a k lakotě nabádají druhé a skrývají to, čím obdařil je Bůh v štědrosti své: a trest potupný připravili jsme nevěřícím.
74. Nechť tedy bojují na stezce boží ti, kdož za život vezdejší kupují si život budoucí: a kdokoli bojuje na stezce boží, ať padne či zvítězí, zajisté bohatou dostane od nás odměnu.
76. Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce boží: a nevěřící bojují na stezce Tághúta: bojujte tedy proti stoupencům Satanovým, neboť slabé budou proti vám léčky Satanovy!
89. Rádi by, abyste stali se nevěřícími jako oni, tak abyste byli stejnými. Nepřátelte se tedy s nimi, dokud neopustí zem svou na stezce boží, obrátí-li se k nevíře, tehdy chopte se jich a pobijte je, kdekolivěk je najdete: a nebeřte si ze středu jich ani přátel, ani pomocníků.
115. Však kdožkolivěk odtrhne se od proroka poté, když jasně naznačeno bylo mu dobré vedení a následovati bude jinou stezku, než stezku věřících, k tomu obrátíme se zády, stejně jako on obrátil se zády k nám a uvrhneme jej v peklo: věru, zlá bude to cesta.
150. Zajisté ti, kteří nevěří v Boha a proroky jeho a chtějí odděliti Boha od proroků jeho, praví: „Věříme některým a některým nevěříme,“ a chtějí bráti se střední cestou.
151. Tito jsou ti praví nevěřící — a nevěřícím připravili jsme trest potupný!“

Súra 7

72. A vysvobodili jsme jej a ty, kdož při něm byli, dle milosrdenství svého a zahladili jsme do posledního ty, kdo lží nazývali znamení naše a nebyli věřícími.“

Súra 8

59. A nikterak nechť nedomnívají se nevěřící, že budou v popředí: zajisté neseslabí (moc Boha).
60. Schystejte tudíž proti nim voje seč síly vaše stačí a silné čety jízdy, jimiž postrachem naplníte nepřítele Boha a nepřítele svého a jiné mimo nich, o nichž dosud nevíte, však o nichž Bůh ví. A cožkoli vydáte ze jmění na stezce boží, splaceno vám bude a nebudete zkráceni.“

Súra 9

5. A když přešly měsíce posvátné, zabíjejte mnohobožce, kdekoliv je naleznete: a jímejte je, a obléhejte je, a číhejte na ně u každé cesty však obrátí-li se kajícně a budou-li zachovávati modlitbu a povinnou dávati almužnu, nechte je pokojně jíti jich cestou, neboť Bůh velký jest v odpouštení, slitovný.
111. Zajisté Bůh koupil od věřících osoby jejich i statky jejich s tím, že dány jim budou zahrady rajské: bojovati budou na stezce boží a zabíjeti budou i budou zabíjeni: slib tento potvrzen jest v Zákoně i Evangeliu a v Koránu — a kdo věrnějším jest Boha v dodržování slibů? Radujte se tedy z úmluvy, kterou jste umluvili: toto zajisté blahem bude velkým.
123. Vy, kteří jste uvěřili, bojujte proti sousedícím s vámi nevěřícím a nechť naleznou ve vás drsnost: a vězte, že Bůh jest s těmi, kdož bojí se ho.“

Súra 61

4. Bůh zajisté miluje ty, kdož bojují na stezce jeho v šiku bitevním, jako by byli stavbou pevnou.“

Ešte jeden výrok Halíka:

„…takzvaný Islamský štát, ktorý má s islamom spoločné asi toľko, koľko mali írski teroristi či upaľovanie čarodejníc a heretikov s kresťanstvom a s evanjeliom.“

RKC doteraz odmieta zavrhnúť Starý zákon:

KKC 123 Kresťania majú v úcte Starý zákon ako pravé Božie slovo. Cirkev vždy rozhodne odmietala myšlienku zavrhnúť Starý zákon pod zámienkou, že ho Nový zákon urobil pominuteľným (marcionizmus).“

A v Starom zákone, asi zrejme každý viete, Jahve prikazuje vraždiť čarodejnice.

V čom má Halík pravdu, že nie všetci mohamedáni/moslimovia sú fundamentalisti/teroristi – ale to zrejme len preto, že sú, našťastie, maloverní (na šťastie pre nás sú maloverní aj naši kresťania, čo sa týka Starého zákona)…


Autor: Rudolf Dovičín, známy s prezývkou Ruwolf.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *