Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný festival kresleného humoru

Téma: História.

(Od lovcov mamutov, cez pyramídy, vojnové bitky, obdobie hradov a zámkov, panovníkov atď.)

 1. Prijímame kreslené vtipy iba na zadané témy
 2. Celkový počet vtipov od jedného autora: 3 ks
 3. Vtipy nesmú byť už niekedy ocenené v iných súťažiach
 4. Preferované sú vtipy bez slov
 5. Vtipy sa zasielajú len elektronicky na e-mail: mfkh@email.cz
 6. Termín dodania vtipov najneskôr do 30. 4. 2021
 7. Technické parametre kresieb musia byť: min. 300 DPI, formát JPG, PNG alebo PDF.
 8. Autor zaslaním vtipov súhlasí, že:
  a) usporiadateľ smie použiť vtipy pre potreby propagácie akcie
  b) vtipy môžu byť použité v humoristickom magazíne Tapír
Medzinárodný festival kresleného humoru

Ubytovanie: Vystavujúci autori majú ubytovanie zadarmo.
Ubytovanie zaisťujeme len v termíne od 9. 7. do 11. 7. 2021.
Zaisťujeme ubytovanie max. pre dve osoby, t. j. autor a jeden sprievod. Výnimku tvoria malé deti.
Pokiaľ príde autor so svojimi deťmi, tak ubytovanie zaistíme i pre nich.
Záväzná rezervácia najneskôr do 30. marca 2021 na e-mail: mfkh@email.cz

Ocenenie víťazných prác:

 1. miesto 15 000 CZK (českých korún)
 2. miesto 10 000 CZK
 3. miesto 5 000 CZK

Nepovinné témy

Festival pomáha onkologicky chorým deťom formou kreslenia. Kresby nie sú súťažné. V termíne od 13. do 19. septembra 2021 budú kresby vystavené a budú sa dražiť. Výťažok z dražby bude použitý na činnosť onkologickej starostlivosti v nemocniciach a pre Hospic Sv. Jiří.

Pravidlá:

 1. Vytlač si kľúčovú dierku.
 2. Nakresli do nej svoj obrázok na tému „Čo by som chcel/a vidieť kľúčovou dierkou“ Môže to byť humornou formou, ale i vážne. Ako chcete.
 3. Na obrázok napíš svoje meno, vek, zamestnanie, mesto, kde žiješ.
 4. Obrázok nám pošli na adresu: Komunitní centrum Chebsko z.s., Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb alebo na e-mail: mfkh@email.cz, ale originál má pre nás väčšiu cenu, preto preferujeme skôr zaslanie poštou. Ďakujeme.

Viac o projekte: www.klicovadirka.cz a zlatytapir.cz.

Vzor:

Bořík Frýba
Autor: Bořík Frýba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *