www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @241
Počítadlo


Spam poison

Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť

Detaily návrhu zákona

Čl. II

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. …/2015 Z. z., zákona č. … /2015 Z. z. a zákona č. …/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „občianskymi právami a slobodami sa rozumejú aj príslušné práva a slobody nenarodených detí, najmä ochrana osobnosti a nedotknuteľnosť vlastníctva, pričom platia podmienky uvedené v čl. 20 ods. 1 piatej vete a šiestej vete Ústavy Slovenskej republiky“.

2. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických osôb, právnických osôb a nenarodených detí, majetkové vzťahy medzi týmito osobami, nenarodenými deťmi a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb a nenarodených detí, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.1)

3. V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „ak ide o majetkové práva nenarodených detí a povinnosti nenarodených detí, podmienkou je, že sa nenarodené dieťa narodí živé“.

4. V § 3 ods. 1 sa za slovo „iných“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

5. V prvej časti druhej hlave nadpis prvého oddielu znie: „Fyzické osoby a nenarodené deti.“

6. V § 7 ods. 1 druhá veta znie: „Spôsobilosť mať práva má v rozsahu podľa čl. 14 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky aj nenarodené dieťa.“

7. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nenarodené dieťa má spôsobilosť mať povinnosti, ak sa narodí živé.“

8. V § 7 ods. 2 prvá veta znie: „Smrťou fyzickej osoby zanikne jej spôsobilosť mať práva a povinnosti.“

9. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ukončením života nenarodeného dieťaťa zanikne jeho spôsobilosť mať práva okrem práv podľa čl. 20 ods. 1 piatej vety a šiestej vety Ústavy Slovenskej republiky. Ak nie sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 ods. 1 piatej vete a šiestej vete Ústavy Slovenskej republiky, spôsobilosť nenarodeného dieťaťa mať majetkové práva nevzniká ani nezaniká. Ak nie je splnená podmienka uvedená v odseku 1 tretej vete, spôsobilosť nenarodeného dieťaťa mať povinnosti nevzniká ani nezaniká.“

10. V § 11 sa na konci pripája táto veta: „Právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, ľudskej dôstojnosti, súkromia a prejavov osobnej povahy má aj nenarodené dieťa; toto právo uplatňuje prostredníctvom svojich zákonných zástupcov.“

11. V § 12 ods. 1 sa slová „jej prejavov“ nahrádzajú čiarkou a slovami „nenarodeného dieťaťa alebo ich prejavov“ a slová „s jej“ sa nahrádzajú slovami „s ich“.

12. V § 12 ods. 3 prvej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo nenarodeného dieťaťa“.

13. V § 12 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nenarodeného dieťaťa“.

14. V § 13 ods. 1 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „a nenarodené dieťa“.

15. V § 13 ods. 2 sa slovo „jeho“ nahrádza slovami „alebo nenarodeného dieťaťa alebo ich“ a za slovo „osoba“ sa vkladajú slová „a nenarodené dieťa“.

16. V § 15 sa na konci pripája táto veta: „Po ukončení života nenarodeného dieťaťa patrí uplatňovať právo na ochranu jeho osobnosti jeho rodičom.“

17. V § 22 ods. 1 prvej vete sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

18. V § 22 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

19. V § 22 ods. 2 sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

20. V § 24 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

21. V § 26 sa na konci sa pripája táto veta: „Za nenarodené deti konajú ich zákonní zástupcovia.“

22. V § 27 ods. 1 sa za slovo „zástupcom“ vkladajú slová „nenarodeného dieťaťa a zákonným zástupcom“.

23. V § 27 ods. 2 sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo nenarodeného dieťaťa“.

24. V § 27 ods. 3 sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo nenarodeného dieťaťa“.

25. V § 28 sa za slovo „tých“ vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

26. V § 29 ods. 1 prvej vete sa za slovo „tomu“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

27. V § 30 sa za slovo „zastúpeného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“ a za slovo „tých“ sa vkladajú slová „vrátane nenarodených detí“.

28. V § 33b ods. 5 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „to sa vzťahuje aj na zákonného zástupcu nenarodeného dieťaťa konajúceho za nenarodené dieťa“.

29. V § 35 ods. 2 sa za slovo „toho“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

30. V § 35 ods. 3 druhej vete sa za slovo „toho“ v oboch prípadoch vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

31. V § 40 ods. 4 prvej vete sa za slovo „určenie“ vkladajú slová „nenarodeného dieťaťa alebo“.

32. V § 40 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „to sa nevzťahuje na konanie tých zákonných zástupcov nenarodených detí v mene nenarodených detí, ktorí môžu čítať a písať“.

33. V § 40a prvej vete sa za slovo „ten“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

34. V § 40a štvrtej vete sa za slovo „ten“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

35. V § 41a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nenarodeného dieťaťa konajúceho prostredníctvom jeho zákonného zástupcu“.

36. V § 49a prvej vete sa za slovo „ho“ vkladajú slová „nenarodené dieťa konajúce prostredníctvom jeho zákonného zástupcu alebo“.

37. V § 53 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorým sa nenarodenému dieťaťu spotrebiteľa spôsobilo ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo ujma na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

38. V § 106 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poškodeným môže byť aj nenarodené dieťa a osoba, ktorá bola v čase udalosti, z ktorej škoda vznikla, nenarodeným dieťaťom.“

39. V § 113 prvej vete sa za slovo „osôb“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“ a za slovo „osobám“ sa vkladajú slová „alebo týmto nenarodeným deťom“.

40. V § 113 druhej vete sa za slovo „osobám“ vkladajú slová „alebo týmto nenarodeným deťom“.

41. V § 114 prvej vete sa za slová „strane a“ vkladajú slová „nenarodenými deťmi,“.

42. Za § 117 sa vkladá § 117a, ktorý znie:

㤠117a

Ustanovenia § 116 a 117 sa primerane vzťahujú aj na nenarodené dieťa.“

43. V § 124 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „tým nie sú dotknuté podmienky uvedené v čl. 20 ods. 1 piatej vete a šiestej vete Ústavy Slovenskej republiky a ustanovenie § 7 ods. 1 tretej vety“.

44. V § 142 ods. 3 druhej vete sa za slovo „osobám“ vkladajú slová „a nenarodeným deťom“.

45. V § 143a ods. 3 druhej vete sa za slovo „osobe“ vkladajú slová „alebo nenarodenému dieťaťu“ , slovo „jej“ sa nahrádza slovom „im“ a na konci sa pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „táto dohoda je nenarodenému dieťaťu známa, ak je známa jeho zákonnému zástupcovi“.

46. V § 146 ods. 2 sa za slovo „byte,“ vkladajú slová „alebo k nenarodenému dieťaťu, ktoré sa nachádza v spoločnom dome alebo byte,“.

47. V § 150 tretej vete sa za slovo „detí“ vkladajú slová „a nenarodených detí“.

48. V § 150 štvrtej vete sa za slovo „deti“ vkladajú čiarka a slová „nenarodené deti“.

49. V § 151c ods. 3 druhej vete sa za slovo „oprávnenej“ vkladajú slová „alebo nenarodenom dieťati oprávnenom“.

50. V § 415 sa na konci pripája táto veta: „Škodou na zdraví sa rozumie aj škoda na zdraví nenarodeného dieťaťa.“

51. V § 417 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak hrozí škoda nenarodenému dieťaťu, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia zákonný zástupca nenarodeného dieťaťa.“

52. V § 417 ods. 2 sa za slovo „ohrozený“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

53. V § 418 ods. 1 sa za slovo „keď“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“.

54. V § 420a ods. 1 sa za slovo „inému“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

55. V § 420a ods. 2 písm. c) sa za slovo „inému“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

56. V § 449 ods. 2 sa za slovo „usmrtení“ vkladajú slová „a pozbavení nenarodeného dieťaťa života“.

57. V § 450 druhej vete sa za slová „prihliadne pritom aj“ vkladajú slová „na pomery zákonných zástupcov nenarodeného dieťaťa, ktoré bolo poškodené, a“.

58. V § 451 ods. 1 sa za slovo „iného“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

59. V § 456 prvej vete sa za slovo „tomu“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

60. V § 456 druhej vete sa za slovo „toho“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

61. V § 469 prvej vete sa za slovo „manželovi,“ vkladajú slová „nenarodeným deťom,“.

62. V § 485 ods. 1 sa za slovo „iný“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

63. V § 486 sa za slovo „Kto“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

64. V § 553b ods. 1 prvej vete sa slová „inú osobu“ nahrádzajú slovom „iného“ a slová „inej osoby“ sa nahrádzajú slovom „iného“.

65. V § 604 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na nenarodené dieťa“.

66. V § 684 prvej vete sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „alebo nenarodené dieťa“.

67. V § 705 ods. 3 sa za slovo „detí“ vkladajú čiarka a slová „nenarodených detí“.

68. V § 705a sa za slovo „byte,“ vkladajú slová „alebo k nenarodenému dieťaťu, ktoré sa s ním nachádza spoločne v byte,“.

69. V § 712a ods. 4 prvej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „je tehotnou ženou alebo ktorý“.

70. V § 712a ods. 8 druhej vete sa za slovo „byte,“ vkladajú slová „alebo k nenarodenému dieťaťu, ktoré sa s ním nachádza spoločne v byte,“.

71. V § 742 sa za slovo „ten“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

72. V § 746 sa za slovo „toho“ vkladajú slová „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

73. V § 764 ods. 1 sa za slovo „cestujúcemu“ vkladajú slová „alebo jeho nenarodenému dieťaťu“ a za slovo „alebo“ sa vkladajú slová „ak cestujúcemu vznikne počas prepravy“.

74. V § 824 sa vypúšťajú slová „v osobe“.

75. V § 835 ods. 2 sa za slovo „osobám“ vkladajú slová „a nenarodeným deťom“.

76. V deviatej časti sa za dvadsiatu druhú hlavu vkladá dvadsiata tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

DVADSIATA TRETIA HLAVA

PRECHODNÉ USTANOVENIE K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. MARCA 2016

§ 879u

(1) Ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2016 sa vzťahujú aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016.

(2) Ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2016 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. marcom 2016.

Čl. III

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015, zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. …/2015 Z. z. a zákona č. …/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak bolo pritom nenarodenému dieťaťu úmyselne spôsobené ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

2. V § 27 ods. 2 sa za slová „verejnému záujmu,“ vkladajú slová „ľudskej dôstojnosti,“.

3. V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza. Ak nie sú splnené podmienky podľa čl. 15 ods. 4 písm. b) alebo c) Ústavy Slovenskej republiky, výkonom alebo v dôsledku výkonu práv a povinností nesmie byť spôsobené ukončenie života nenarodeného dieťaťa.“

4. § 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Výnimky podľa odseku 3 písm. a) až c) sa nevzťahujú na zákazy uvedené v odseku 1 druhej vete.“

5. V § 30 ods. 2 sa za slová „vraždy podľa § 145,“ vkladajú slová „niektorý z trestných činov pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, § 152 a § 153, niektorý z trestných činov spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa podľa § 158a a § 158b,“ a slová „alebo smrť“ sa nahrádzajú čiarkou a slovami „ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, smrť alebo ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

6. V § 31 ods. 3 sa na konci pripájajú bodkočiarka a tieto slová: „ochranou spoločnosti sa rozumie aj ochrana nenarodených detí“.

7. V § 37 písm. d) sa za slovo „ľudí“ vkladajú slová „alebo nenarodených detí“.

8. V § 39 ods. 3 písm. a) sa za slová „podľa § 144 ods. 3,“ vkladajú slová „pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150,“.

9. V § 40 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „alebo ťažká ujma na zdraví“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ukončenie života nenarodeného dieťaťa, ťažká ujma na zdraví alebo ťažká ujma na zdraví nenarodeného dieťaťa“.

10. V § 47 ods. 2 prvej vete sa za slová „vraždy podľa § 145,“ vkladajú slová „pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 151 a 152,“ za slová „ublíženia na zdraví podľa § 155,“ sa vkladajú slová „spôsobenie ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa podľa § 158a,“ za slová „obchodovania s ľuďmi“ sa vkladajú slová „a nenarodenými deťmi“ a za slovami „podľa § 201“ sa vypúšťajú slová „ods. 2, 3 alebo 4“.

11. V § 58 ods. 2 sa za slová „obchodovania s ľuďmi“ vkladajú slová „a nenarodenými deťmi“.

12. V § 60 ods. 2 sa slová „inej osoby“ nahrádzajú slovom „iného“.

13. V § 60 ods. 3 sa slová „inú osobu“ nahrádzajú slovom „iného“.

14. V § 61 ods. 4 sa za slová „obchodovania s ľuďmi“ vkladajú slová „a nenarodenými deťmi“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na nenarodenom dieťati“.

15. V § 65 ods. 2 písm. f) sa za slovo „život“ vkladajú slová „alebo život jeho nenarodeného dieťaťa, ak je páchateľom tehotná žena“ a slová „v ktorom by mu“ sa nahrádzajú slovami „v ktorom by jemu alebo jeho nenarodenému dieťaťu, ak je páchateľom tehotná žena,“.

16. V § 122 ods. 7 sa za slová „inej osoby“ vkladajú slová „alebo nenarodeného dieťaťa“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane nenarodeného dieťaťa“.

17. V § 123 ods. 3 písmeno g) znie:
„g) pre ženu spôsobenie alebo vykonanie úmyselného potratu jej nenarodeného dieťaťa,“.

18. Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠123a

Ujma na zdraví nenarodeného dieťaťa a úmyselný potrat

(1) Ujmou na zdraví nenarodeného dieťaťa sa rozumejú
a) vývojová chyba nenarodeného dieťaťa,
b) poškodenie zdravia nenarodeného dieťaťa,
c) poškodenie orgánov nenarodeného dieťaťa,
d) poškodenie alebo oslabenie životných funkcií nenarodeného dieťaťa, ktorých rozsah alebo následky nie sú nepatrné.
(2) Ťažkou ujmou na zdraví nenarodeného dieťaťa sa rozumie
a) zmrzačenie nenarodeného dieťaťa,
b) ochromenie údu nenarodeného dieťaťa,
c) strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva nenarodeného dieťaťa,
d) poškodenie dôležitého orgánu nenarodeného dieťaťa,
e) zohyzdenie nenarodeného dieťaťa,
f) mučivé útrapy nenarodeného dieťaťa,
g) spôsobenie vážneho ochorenia, vážneho poškodenia zdravia alebo vážnej vývojovej chyby nenarodeného dieťaťa bez ohľadu na to, kedy sa následky prejavia a či sa prejavia na nenarodenom dieťati alebo po jeho narodení na fyzickej osobe,
h) vyvolanie predčasného pôrodu bez zdravotnej indikácie.
(3) Úmyselným potratom sa rozumie iný potrat ako spontánny potrat.“

19. V § 127 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa primerane vzťahuje aj na nenarodené dieťa.“

20. V § 127 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Blízkou osobou sa na účely trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 alebo nebezpečného prenasledovania podľa § 360a rozumie aj nenarodené dieťa.“

21. Za § 127 sa vkladá § 127a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠127a

Nenarodené dieťa

Nenarodeným dieťaťom sa rozumie nenarodené dieťa podľa čl. 12 ods. 1 štvrtej vety Ústavy Slovenskej republiky.“

22. V § 129 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Skupinou nenarodených detí sa na účely tohto zákona rozumejú najmenej tri nenarodené deti.“

23. V § 138 písm. a) sa za slová „usmrtenia podľa § 149,“ vkladajú slová „pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a, 153b a § 153d“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa podľa § 158a až 158c“.

24. V § 138 písm. k) sa na konci pripájajú čiarka a tieto slová: „na viacerých nenarodených deťoch alebo na osobe a nenarodenom dieťati“.

25. V § 139 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa slovo „alebo“.

26. V 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) nenarodené dieťa.“

27. V § 139 ods. 2 sa za slovo „stavom“ vkladajú čiarka a slová „vývojovým štádiom“.

28. V § 139 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 1 písm. j) sa tiež nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin
a) úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia podľa § 147 a 148, usmrtenia podľa § 149, účasti na samovražde podľa § 154, ublíženia na zdraví podľa § 155 až 157, neoprávneného experimentu na človeku alebo nenarodenom dieťati a klonovania ľudskej bytosti alebo nenarodeného dieťaťa podľa § 161, poškodenia zdravia podľa § 162, šírenia toxikománie podľa § 174,
b) podľa druhej časti druhej hlavy,
c) podľa druhej časti tretej hlavy okrem trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208,
d) podľa druhej časti štvrtej hlavy až šiestej hlavy,
e) podľa druhej časti siedmej hlavy okrem trestného činu záškodníctva podľa § 315,
f) podľa druhej časti ôsmej hlavy,
g) podľa druhej časti deviatej hlavy okrem trestných činov nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2 a nebezpečného prenasledovania podľa § 360a,
h) podľa druhej časti desiatej hlavy a jedenástej hlavy,
i) podľa druhej časti dvanástej hlavy okrem trestného činu mučenia a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420.“

29. V § 140 písm. f) sa slová „sexuálnu orientáciu“ nahrádzajú slovami „príslušnosť k určitej sociálnej skupine“.

30. Nadpis § 142 znie: „Ťažká ujma na zdraví, smrť, ťažká ujma na zdraví nenarodeného dieťaťa a ukončenie života nenarodeného dieťaťa“.

31. V § 142 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „fyzickej osobe“.

32. V § 142 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „fyzickej osoby“.

33. § 142 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ťažkou ujmou na zdraví nenarodeného dieťaťa sa rozumie spôsobenie ujmy na zdraví uvedenej v § 123a ods. 2 nenarodenému dieťaťu.
(4) Ukončením života nenarodeného dieťaťa sa rozumie ukončenie života organizmu, ktorý je nenarodeným dieťaťom podľa čl. 12 ods. 1 štvrtej vety Ústavy Slovenskej republiky.“

34. Za § 143 sa vkladá § 143a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠143a

Ukončenie života viacerých nenarodených detí

Ukončením života viacerých nenarodených detí sa rozumie spôsobenie ukončenia života najmenej troch nenarodených detí.“

35. V § 144 ods. 3 písm. a) sa za slová „za taký čin“ vkladajú slová „alebo za trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150“.

36. V § 145 ods. 3 písmeno a) znie: „a) a už bol za taký čin, za trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 alebo za trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150 alebo § 151 odsúdený,“.

37. Nadpis nad § 150 znie: „Pozbavenie nenarodeného dieťaťa života“.

38. § 150 a 151 znejú:

㤠150

(1) Žena, ktorá úmyselne s vopred uváženou pohnútkou akýmkoľvek spôsobom
a) spôsobí vlastný úmyselný potrat alebo ukončenie života svojho nenarodeného dieťaťa, alebo
b) pozbaví svoje nenarodené dieťa života,
potrestá sa odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá úmyselne s vopred uváženou pohnútkou
a) vykonaním alebo spôsobením úmyselného potratu spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo pozbaví nenarodené dieťa života, alebo
b) inak ako v písmene a) spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo pozbaví nenarodené dieťa života.
(3) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a už bol za taký čin alebo za trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 odsúdený,
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 151

(1) Žena, ktorá úmyselne akýmkoľvek spôsobom
a) spôsobí vlastný úmyselný potrat alebo ukončenie života svojho nenarodeného dieťaťa, alebo
b) pozbaví svoje nenarodené dieťa života,
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá úmyselne
a) vykonaním alebo spôsobením úmyselného potratu spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo pozbaví nenarodené dieťa života, alebo
b) inak ako v písmene a) spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa alebo pozbaví nenarodené dieťa života.
(3) Trestom odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a už bol za taký čin, za trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, za trestný čin vraždy podľa § 145 alebo za trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 odsúdený,
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
c) za krízovej situácie.“

39. § 152 a 153 sa vypúšťajú.

40. Za § 151 sa vkladajú § 153a až 153d, ktoré vrátane nadpisu § 153c znejú:

㤠153a

(1) Žena, ktorá v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá v úmysle spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na desať rokov až štrnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 153b

(1) Žena, ktorá v úmysle spôsobiť ujmu na zdraví svojho nenarodeného dieťaťa z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá v úmysle spôsobiť ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na šesť rokov až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.

§ 153c

Účastníctvo na pozbavení nenarodeného dieťaťa života

(1) Na trestnú zodpovednosť ženy, ktorá úmyselne
a) spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b iným
1. zosnová alebo riadi, alebo
2. inému dovolí,
b) na spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b
1. iného navedie, alebo
2. inému poskytne pomoc, alebo
c) o spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b iného požiada,
sa vzťahujú ustanovenia § 21 ods. 1 a 2, ak ide o dokonaný trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b alebo o jeho pokus.
(2) Ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 sa rovnako vzťahujú na
a) toho, kto ženu podľa § 150 ods. 1, § 151 ods. 1, § 153a ods. 1 alebo § 153b ods. 1 navedie na
1. spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b,
2. požiadanie iného o spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b, alebo
3. dovolenie inému spáchať trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b,
b) toho, kto žene podľa § 150 ods. 1, § 151 ods. 1, § 153a ods. 1 alebo § 153b ods. 1 pomáha pri
1. spáchaní trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b,
2. tom, aby iného požiadala o spáchanie trestného činu pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b, alebo
3. tom, aby inému dovolila spáchať trestný čin pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a alebo § 153b,
c) ďalších účastníkov na dokonaných trestných činoch pozbavenia nenarodeného dieťaťa života podľa § 150, 151, 153a a 153b alebo na ich pokusoch.

§ 153d

(1) Žena, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života svojho nenarodeného dieťaťa, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá iná osoba, ktorá z nedbanlivosti spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na tri roky až sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 na dvoch alebo viacerých nenarodených deťoch preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy.
(5) Rovnako ako v odseku 4 sa páchateľ potrestá, ak v súvislosti so svojím zamestnaním, povolaním, postavením alebo funkciou alebo ako vodič dopravného prostriedku spôsobí ukončenie života nenarodeného dieťaťa v stave vylučujúcom spôsobilosť vykonávať takú činnosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky.
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 5 spôsobí z nedbanlivosti ukončenie života dvoch alebo viacerých nenarodených detí.“

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1842, 23. 10. 2015

Súhlasíte, aby si ženy mohli dať umelo predčasne ukončiť svoje tehotenstvo bez zdravotných dôvodov?

Áno, podľa súčasného platného zákona (Počet hlasov: 150)
(57.92 %)

Áno, ale súhlasím aj s úpravami súčasného zákona (Počet hlasov: 20)
(7.72 %)

Nie, ale nemám vážne výhrady k súčasnému zákonu (Počet hlasov: 11)
(4.25 %)

Nie, ale súčasný zákon by sa mohol sprísniť (Počet hlasov: 19)
(7.34 %)

Nie, som za úplný zákaz interrupcií (Počet hlasov: 59)
(22.78 %)Celkom hlasovalo: 259
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť (05.12.2015)

NR SR, 05. 12. 2015 | Prečítané: 1102 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (5 hl.)
 
Sýkorka belasá (11 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (2 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 24
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Podporte 2 percentami ľudské práva
02-07-20 * 22:34
 Re: Werner
02-07-20 * 19:16
 Re: Werner
02-07-20 * 16:45
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore