www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @620
Počítadlo


Spam poison

Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 2. časť

Detaily návrhu zákona

K Čl. III

V súvislosti s návrhom ústavného zákona o ochrane života je nevyhnutné novelizovať aj Trestný zákon.

Podľa platného právneho poriadku nenarodené dieťa, ktoré sa nemohlo narodiť z dôvodu, že bolo akýmkoľvek spôsobom (vrátane v súčasnosti nelegálneho konania) úmyselne pozbavené života, nie je subjektom práva a priamo jemu neprináleží žiadna právna ochrana. Paradoxne, trestné činy nedovoleného prerušenia tehotenstva sú už toho času v rámci Trestného zákona umiestnené v jeho druhej časti prvej hlave prvom diele s názvom „Trestné činy proti životu“.

Nelegálnym a trestným by mal byť jednoznačne každý umelý, resp. úmyselný potrat bez výnimky (podľa návrhu ústavného zákona o ochrane života je akýkoľvek úmyselný potrat zakázaný). Návrh ústavného zákona o ochrane života zakazuje aj pozbavenie nenarodeného dieťaťa života okrem morálne a právne prípustných prípadných výnimiek, ktoré sa v zmysle čl. 15 ods. 4 písm. b) a c) návrhu ústavného zákona o ochrane života nepovažujú za porušenie práva na život nenarodeného dieťaťa (napr. nevyhnutná liečba matky pri bezprostrednom ohrození jej života, pri ktorej nie je možné ako jej prípadný následok vylúčiť neúmyselné a nepriame ukončenie života nenarodeného dieťaťa; táto výnimka platí, len ak život matky nenarodeného dieťaťa nie je možné zachrániť bez takého prípadného následku na jej nenarodené dieťa). Návrh ústavného zákona o ochrane života však v žiadnom prípade nepripúšťa úmyselný potrat.

Čo sa týka platného právneho stavu, ak je spôsobený v súčasnosti nelegálny umelý potrat, ide o trestný čin nedovoleného prerušenia tehotenstva, a nie vraždy či pozbavenia života nenarodeného dieťaťa. Vlastná matka nenarodeného dieťaťa, ktorá svoje tehotenstvo sama nelegálne umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je podľa platného Trestného zákona za taký čin nikdy trestne zodpovedná. Ak bol z nedbanlivosti vyvolaný potrat alebo usmrtený plod, podľa platného Trestného zákona ide iba o ťažkú ujmu na zdraví ženy, nie (aj) o usmrtenie nenarodeného dieťaťa. Aj v komentári k čl. 15 ústavy sa spomína iba nepriama ochrana plodu v trestnom zákonodarstve (priamo chránená je iba žena). Takéto neodôvodnené a extrémne nespravodlivé ustanovenia voči nenarodenému dieťaťu je nevyhnutné zmeniť.

Z uvedených dôvodov a s cieľom dosiahnutia spravodlivosti a odradenia od páchania predmetných trestných činov, ale najmä na účel účinnej prevencie a ochrany života nenarodených detí, ako aj zosúladenia trestného hmotného kódexu s celým obsahom návrhu ústavného zákona o ochrane života sa v Trestnom zákone v trestných činoch pozbavenia nenarodeného dieťaťa života ustanovuje trestnosť všetkých úmyselných potratov a trestnosť spôsobenia ukončenia života nenarodeného dieťaťa (rovnako ako pri usmrtení narodeného dieťaťa), ako aj trestnosť ďalších konaní zakázaných v návrhu ústavného zákona o ochrane života.

Vzhľadom na čl. 15 v spojení s čl. 12 a 14 návrhu ústavného zákona o ochrane života (na ústavnú garanciu rovnosti práva na život narodenej osoby a práva na život nenarodeného dieťaťa), ako aj na čl. I ods. 1 prvú vetu ústavy a na princípy právneho štátu nie je prijateľné robiť rozdiely medzi potrestaním páchateľa, ktorý usmrtil narodené dieťa, a páchateľa, ktorý to isté spáchal voči nenarodenému dieťaťu. Usmrtenie nenarodeného dieťaťa je preto podľa čl. III návrhu zákona trestané rovnako ako usmrtenie narodeného dieťaťa (nenarodené dieťa sa tiež vzhľadom na jeho zvlášť zraniteľné postavenie a absolútnu neschopnosť obrany považovať za chránenú osobu, podobne ako dieťa narodené).

Je potrebné zdôrazniť, že trestné nemá byť konanie, ktoré je z morálneho hľadiska aj právneho hľadiska prípustné a ktoré sa podľa čl. 15 ods. 4 písm. b) a c) návrhu ústavného zákona o ochrane života nepovažuje za porušenie práva na život nenarodeného dieťaťa.

Súčasne sa z vyššie uvedených dôvodov v čl. III návrhu zákona ustanovuje trestná zodpovednosť matky nenarodeného dieťaťa, ktorá vlastné nenarodené dieťa usmrtí alebo mu spôsobí ujmu na zdraví nenarodeného dieťaťa, a to rovnako ako pre iných páchateľov predmetných trestných činov.

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava bezprostredne súvisiaca s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa na práva.

K bodu 2

Precizujú sa dôvody, za ktorých nejde o dovolené riziko.

K bodom 3 až 28

Ide o úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa na práva.

K bodu 29

Ide o právnu úpravu na účel dosiahnutia spravodlivosti. Navrhuje sa všeobecnejšia úprava, teda aby sa osobitným motívom podľa § 140 písm. f) Trestného zákona rozumelo spáchanie trestného činu z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti a nenávisti pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine (nielen nenávisti pre sexuálnu orientáciu).

K bodom 30 až 36

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa na práva.

K bodom 37 až 41

V nadväznosti na súvisiaci návrh ústavného zákona o ochrane života sa vypúšťajú súčasné trestné činy nedovoleného prerušenia tehotenstva a dopĺňajú sa nové skutkové podstaty trestných činov pozbavenia nenarodeného dieťaťa života a spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa.

Odporúčame prehodnotiť potrebu navrhovaného § 153c Účastníctvo na pozbavení nenarodeného dieťaťa života. Tento § bol do návrhu zákona doplnený vzhľadom na odlišný súčasný právny stav (podľa platného Trestného zákona tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi, čo považujeme za neprijateľné). Obsah doplnených ustanovení by však mal vyplývať aj zo všeobecných ustanovení Trestného zákona (z § 21 Trestného zákona) v spojení so schváleným návrhom zákona.

Čo sa týka vyššie uvedených nových skutkových podstát trestných činov pozbavenia nenarodeného dieťaťa života a spôsobenia ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa, vzhľadom na navrhovanú ústavou garantovanú rovnosť v právach zaručených tak narodeným ľuďom, ako aj nenarodeným deťom (pozri čl. 12 súvisiaceho návrhu ústavného zákona o ochrane života), ako aj na čl. 14 a 15 návrhu ústavného zákona o ochrane života a na čl. 1 ods. 1 prvú vetu platnej ústavy sa navrhujú za ukončenie života nenarodeného dieťaťa a za spôsobenie ujmy na zdraví nenarodeného dieťaťa rovnaké tresty, ako je tomu pri usmrtení narodeného dieťaťa alebo pri ublížení na zdraví narodenému dieťaťu. Deti aj nenarodené deti sa majú vzhľadom na ich zraniteľné postavenie považovať za chránené osoby (s výnimkami podľa § 139 ods. 2 Trestného zákona v spojení s úpravami podľa návrhu ústavného zákona o ochrane života). Úmyselné pozbavenie nenarodeného dieťaťa života, úmyselné spôsobenie alebo úmyselné vykonanie úmyselného potratu a úmyselné spôsobenie ukončenia života nenarodeného dieťaťa je napr. podľa návrhu zákona trestané ako vražda, prípadne ako úkladná vražda (podľa naplnenia jednotlivých znakov skutkovej podstaty).

Súčasne je však potrebné si uvedomiť, že pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na rôzne konkrétne skutočnosti, najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Poľahčujúcou okolnosťou napr. je, ak páchateľ spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení; v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností; vo veku blízkom veku mladistvých; pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti; pod vplyvom hrozby alebo nátlaku; v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil; pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil; ak páchateľ viedol pred spáchaním trestného činu riadny život; ak sa páchateľ priznal k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval alebo sám oznámil trestný čin príslušným orgánom. Ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.

Pri menej závažných trestných činoch vrátane trestných činov spáchaných proti životu alebo zdraviu nenarodeného dieťaťa (pozri napr. trestný čin podľa § 153d ods. 1 a 2 návrhu zákona), bude navyše možné za predpokladu splnenia zákonných podmienok uloženie alternatívneho trestu (napr. podmienkami uloženia trestu povinnej práce sú o. i. súhlas páchateľa, výmera v rozpätí od 40 do 300 hodín, odsúdenie za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov). V SR je možné namiesto trestu odňatia slobody (resp. popri ňom, to sa však netýka všetkých alternatívnych možností potrestania) uložiť niektorý z alternatívnych trestov (trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti, trest vyhostenia). Cieľom rozšírenia alternatívnych trestov v Trestnom zákone bolo posilniť zásadu, že nepodmienečný trest odňatia slobody je len „ultima ratio“, t. j. krajný prostriedok, ktorý treba uplatniť len vtedy, ak by iné, menej závažné tresty neboli účinné. V prípade uloženia alternatívnych trestov je pre páchateľa pozitívnym faktorom aj skutočnosť, že k zahladeniu odsúdenia dochádza už ich vykonaním. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako keby nebol odsúdený. Tresty možno ukladať samostatne alebo viac trestov popri sebe. V § 34 ods. 7 Trestného zákona je uvedené, ktoré konkrétne tresty nemožno uložiť popri sebe (napr. odňatia slobody a domáceho väzenia, odňatia slobody a povinnej práce). Za trestný čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona prevyšuje päť rokov, však musí súd uložiť trest odňatia slobody.

V zmysle § 89 Trestného zákona je možné aj odpustenie alebo zmiernenie trestu prezidentom SR.

Na záver podotýkame, že by bolo možné zvážiť aj stručnejšie znenie jednotlivých skutkových podstát predmetných nových trestných činov (kvôli vylúčeniu obchádzania zákona je zatiaľ navrhované ich podrobnejšie a konkrétnejšie znenie).

K bodom 42 až 48

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa na práva.

K bodom 49 až 52

Upravuje sa nadpis a skutkové podstaty súčasného trestného činu podľa § 161 Trestného zákona (Neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti). Tieto úpravy sa navrhujú s cieľom ustanoviť trestnosť porušenia ústavných zákazov uvedených v čl. 16 ods. 2 návrhu ústavného zákona o ochrane života.

K bodom 53 až 219

Ide o právne úpravy a legislatívno-technické úpravy súvisiace s navrhovanou ústavnou garanciou určitých základných práv nenarodenému dieťaťu a s navrhovanou podstatnou úpravou spôsobilosti nenarodeného dieťaťa na práva. Súčasne sa precizujú určité ustanovenia platného Trestného zákona a odstraňujú sa jeho nedostatky (napr. výška trestov za spáchanie jednotlivých skutkových podstát trestného činu obchodovania s ľuďmi a nenarodenými deťmi v záujme účinnej ochrany detí a nenarodených detí).

K Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona, a to od 1. marca 2016.

Paragrafové znenie návrhu zákona

Národná rada Slovenskej republiky

VI. volebné obdobie

Návrh

Zákon

z … 2016,

ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Pozbavenie nenarodeného dieťaťa života1) sa zakazuje; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.2) Úmyselný potrat3) sa zakazuje.

Pod čiarou

1) Čl. 15 ods. 2 druhá veta a čl. 12 ods. 1 štvrtá veta Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. …/2016 Z. z.
§ 150 až 153d Trestného zákona v znení zákona č. …/2016 Z. z.
2) Čl. 15 ods. 2 druhá veta, čl. 15 ods. 4 písm. b) a c) a čl. 16 ods. 2 písm. o) bod 2b Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. …/2016 Z. z.
3) Čl. 15 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. …/2016 Z. z.
§ 123a ods. 3 Trestného zákona v znení zákona č. …/2016 Z. z.

§ 2

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016

(1) Ustanovenie § 1 účinné od 1. marca 2016 sa vzťahuje aj na nenarodené deti existujúce k 1. marcu 2016 a vzniknuté pred 1. marcom 2016.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „umelé prerušenie tehotenstva“, rozumie sa tým úmyselný potrat alebo pozbavenie nenarodeného dieťaťa života.1)“.

(3) Žiadosti o umelé prerušenie tehotenstva, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 29. februára 2016, musia byť od 1. marca 2016 zamietnuté.

(4) Kladné právoplatné rozhodnutia o žiadostiach o umelé prerušenie tehotenstva vrátane výsledkov preskúmania umožňujúcich ukončenie života nenarodeného dieťaťa, ktoré boli vydané do 29. februára 2016 a na základe ktorých by sa mal po 29. februári 2016 ukončiť život nenarodeného dieťaťa, 1. marca 2016 strácajú platnosť.

§ 3

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1842, 23. 10. 2015

Súhlasíte, aby si ženy mohli dať umelo predčasne ukončiť svoje tehotenstvo bez zdravotných dôvodov?

Áno, podľa súčasného platného zákona (Počet hlasov: 149)
(57.75 %)

Áno, ale súhlasím aj s úpravami súčasného zákona (Počet hlasov: 20)
(7.75 %)

Nie, ale nemám vážne výhrady k súčasnému zákonu (Počet hlasov: 11)
(4.26 %)

Nie, ale súčasný zákon by sa mohol sprísniť (Počet hlasov: 19)
(7.36 %)

Nie, som za úplný zákaz interrupcií (Počet hlasov: 59)
(22.87 %)Celkom hlasovalo: 258
Súvisiace články:
SaS: Sprísnenie interrupcií nepodporíme (18.05.2018)
Návrh zákona o umelom prerušení tehotenstva (02.05.2018)
Erika Jurinová je politička bez hanby (25.03.2016)
Stop politickým a náboženským extrémistom! (20.02.2016)
Voliči, dávajte si veľký pozor na hnutia OĽANO – NOVA a KDH (03.02.2016)
Stop bigotnému fanatizmu na Slovensku! (29.12.2015)
19 poslancov parlamentu pri plnom vedomí hlasovalo za to, aby žena, ktorá chce mať deti a ide na umelé oplodnenie, dostala 5 až 12 rokov basy! (14.12.2015)
Zmena zákona o umelom prerušení tehotenstva nebola schválená (11.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 6. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 5. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 4. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 3. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 2. časť (06.12.2015)
Návrh ústavného zákona, ktorým sa zakazuje interrupcia, eutanázia a asistovaná samovražda – 1. časť (06.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 6. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 5. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 4. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 3. časť (05.12.2015)
Zákon o umelom prerušení tehotenstva – 1. časť (05.12.2015)

NR SR, 05. 12. 2015 | Prečítané: 1318 | Rubrika: Polemika o…

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (17 hl.)
 
Nie (19 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 36
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Vidím pohyby
01-06-20 * 05:22
 Chcete vedieť, či ste nervózni?
01-06-20 * 05:19
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore