www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @869
Počítadlo


Spam poison

Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu

Detaily návrhu zákona

Poslanci NR SR Martin Chren, Jozef Kollár, Daniel Krajcer a Juraj Miškov podali 28. augusta 2015 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu.

Ide o vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Novela zákona má pridelené číslo parlamentnej tlače 1768.

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Odluka štátu a cirkví bola základnou požiadavkou, ktorá sa objavovala v prvých novembrových výzvach pri spoločenských zmenách v roku 1989. Dodnes sa však nenašla politická vôľa a odvaha presadiť ju. Odluka štátu a cirkví sa nedostala do programu žiadnej z vlád, ktoré odvtedy na Slovensku vznikli.

Slovensko je dnes jednou z posledných krajín Európskej únie, v ktorých k odluke štátu a cirkví dodnes nedošlo. Po 25 rokoch dnes teda naozaj nie je dôvod na ďalší odklad riešenia tejto témy, ktorá má, podľa dlhodobého trendu, väčšinovú podporu občanov našej krajiny.

Podľa definície je odluka cirkvi a štátu politickou a legislatívnou doktrínou, ktorá vyhlasuje, že štát a všetky náboženské inštitúcie majú byť navzájom na sebe nezávislé a oddelené. Zahŕňa v sebe dva princípy: slobodu vierovyznania a sekulárnu vládu.

Správa vecí verejných, ktorá je založená na občianskych princípoch, si vyžaduje, aby štát pristupoval ku všetkým svojim občanom rovnako. Nikto nesmie byť privilegovaný ani znevýhodňovaný zo strany štátnej moci. Podľa Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný a právny štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo, ani ideológiu.

Cirkev a jej organizácie majú v občianskej spoločnosti dôležité postavenie; nemajú však byť privilegované. Na druhej strane, je záujmom dobrého štátu aktívnych ľudí, občiansku spoločnosť, charitu a ostatné inštitúcie, podporovať na nediskriminačnom základe.

V slobodnej spoločnosti potrebujú byť organizácie občianskej spoločnosti a cirkvi potrebujú byť slobodné a nezávislé od štátu. Na druhej strane, je v záujme štátu samotného, aby vytvoril podmienky a prostredie, v ktorom dokážu nielen plnohodnotne fungovať, ale aj rozvíjať svoju činnosť v prospech občanov.

Stav financovania cirkví, ktorý upravuje komunistický zákon z roku 1949, nie je zdravý pre žiadnu z týchto strán. Duchovné veci nemajú byť predmetom svetskej politiky a rozhodovania na úrovni predstaviteľov vlády či parlamentu. Tak, ako cirkev nemá robiť politiku, ani štát nemá využívať jej závislosť na financovaní zo štátneho rozpočtu.

Duchovní registrovaných cirkví sú dnes vlastne de facto zamestnancami štátu. Štát však má vykonávať svoje činnosti vo verejnom záujme, v prospech všetkých občanov – a nie len ich časti. Povinné financovanie cirkevných aktivít aj z daní neveriacich tak prispieva k zbytočnej polarizácii spoločnosti.

Zmena financovania cirkví z neadresného – cez štátny rozpočet – na adresné, prostredníctvom daňovej asignácie, vytvorí priamy vzťah medzi občanmi, cirkvami a charitatívnymi organizáciami.

Navrhovaný model zvýši slobodu rozhodovania ľudí o použití prostriedkov, ktoré vytvorili vlastnou prácou, bez zvýšenia ich daňového zaťaženia.

Predkladatelia preto historicky po prvý raz v Národnej rade Slovenskej republiky predstavujú model finančnej odluky štátu a cirkví, založený na zmene spôsobu financovania nielen aktivít cirkevných, ale i obnovy národných kultúrnych pamiatok, starostlivosť o ktoré predstavuje podstatnú časť výdavkov registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike.

Predložený model finančnej odluky cirkví od štátu odstraňuje previazanosť a závislosť všetkých cirkví od vládnej moci. Zároveň vytvára priestor pre celkové zvýšenie financií, plynúcich na tieto účely, avšak nie z rozhodnutia politikov, ale občanov samotných. Nezabúda na riešenie historického dlhu pri obnove a rozvoji slovenského kultúrneho a historického dedičstva pre budúce generácie.

Navrhujeme, aby každý občan sám rozhodol o tom, či chce prispieť na fungovanie registrovaných cirkví a náboženských spoločností, a to prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb do výšky 2 % jednej cirkvi podľa vlastnému výberu – analogicky, ako je tomu dnes pri poukázaní podielu dane na verejnoprospešný účel (mimovládnym organizáciám).

Finančné prostriedky zo zaplatenej dane, ktoré nebudú takýmto spôsobom asignované konkrétnym cirkvám, budú poukázané novozaloženému Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva, ktorý takéto finančné prostriedky vynaloží na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP). Jedna polovica prostriedkov tohto fondu bude využitá na obnovu NKP vo vlastníctve cirkví a rozhodovať o nej bude komisia, zložená zo zástupcov cirkví. Druhá polovica prostriedkov tohto fondu bude využitá na obnovu ostatných NKP, a rozhodovať o nej bude komisia zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR a kultúrnej obce. Podrobnosti fungovania tohto fondu upraví samostatný zákon. Starostlivosť o NKP a ich obnova dnes tvorí podstatnú časť výdavkov cirkví na Slovensku.

Navrhuje sa tiež prechodné ustanovenie, podľa ktorého budú môcť v priebehu prvých štyroch rokov cirkvi využiť časť prostriedkov fondu, určených na obnovu sakrálnych NKP, aj na svoje všeobecné financovanie, s cieľom eliminovať riziko skokových zmien v príjmoch cirkví a náboženských spoločností.

Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi SR, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatiu navrhovaného modelu finančnej odluky cirkví od štátu nebráni ani znenie Základnej zmluvy so Svätou stolicou (tzv. Vatikánskej zmluvy). Financovanie cirkví na Slovensku nie je upravené touto zmluvou, iba „komunistickým“ zákonom ešte z roku 1949 – čo určite nemôže tešiť ani samotné cirkvi. Znenie tohto zákona a jeho úprava je plne v moci slovenského parlamentu. Aj samotná Vatikánska zmluva sa vo svojom texte niekoľkokrát odvoláva na našu vnútroštátnu legislatívu, napríklad aj v oblasti sociálnej či školstva. Nakoľko dnes neexistujú medzinárodno-právne záväzky Slovenskej republiky, najmä čiastková osobitná medzinárodná zmluva o finančnom zabezpečení Katolíckej cirkvi, ktorej prijatie predpokladá článok 20 Vatikánskej zmluvy, neexistujú dnes žiadne konkrétne záväzky, ktoré by bránili zmeniť aktuálny model financovania cirkví a náboženských spoločností.

Mýtus, že prijatiu finančnej odluky cirkví od štátu na Slovensku bráni Vatikánska zmluva, je teda nepravdivý, a to aj napriek tomu, že niektorí politici ho využívajú či už z neznalosti, alebo s úmyselným zámerom blokovať snahu o presadenie finančnej odluky cirkví od štátu.

Návrh zákona bude mať iba mierny dopad na rozpočet verejnej správy a na rozpočty samosprávnych krajov a obcí. Predložený model predpokladá negatívny dopad na rozpočet verejnej správy v roku 2017 vo výške 7,873 mil. eur.

 • Celkové negatívne dopady na rozpočet verejnej správy sú fixne dané ako 2 % dane z príjmov FO, nakoľko celá táto suma bude využitá, a to buď na financovanie cirkví (asignované prostriedky daňovníkmi), alebo ako príjem nového Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva (zostávajúce neasignované prostriedky).
 • Celkové pozitívne dopady na rozpočet verejnej správy vyplývajú z úspory prostriedkov, určených dnes na financovanie cirkví a náboženských spoločností (rozpočtovaná suma 38,314 mil. eur) a určených dnes na obnovu kultúrnych pamiatok (dotačný systém MK SR – Obnovme si svoj dom, dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pre obce z kapitoly všeobecná pokladničná správa a ďalšie prostriedky, napríklad dotácia na sanačné a základné rekonštrukčné práce na kaštieli Rusovce z kapitoly VPS).
 • Rozdiel medzi výdavkami nového systému a výdavkami, ktoré sa ušetria, predstavuje celkový negatívny dosah na rozpočet verejnej správy.

Dopad na rozpočty a príjmy cirkevných organizácií je možné vyčísliť len odhadom, vzhľadom na počet daňovníkov – fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú previesť časť zaplatenej dane cirkvám. V prípade, ak by sa cirkvám rozhodlo prispieť 50 % všetkých daňovníkov na Slovensku (resp. daňovníkov, ktorých daňová povinnosť predstavuje polovicu celkovej daňovej povinnosti v SR), celkový príjem cirkví by zostal takmer nezmenený (časť z neho, vo výške približne 1/3, by však bola účelovo viazaná na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok). V prípade, ak by sa 2 % cirkvám rozhodla poukázať menšia časť daňovníkov, príjem cirkví a náboženských spoločností by klesol, a naopak. S rastúcim počtom asignujúcich daňovníkov by rástol celkový príjem cirkví, ale i podiel tohto príjmu, ktorý môžu cirkvi a náboženské spoločnosti použiť bez konkrétneho účelu.

Predložený návrh právnej úpravy nebude mať dopad na životné prostredie, nezakladá nároky na tvorbu nových pracovných miest vo verejnej správe; návrh nepredpokladá vplyv na informatizáciu spoločnosti, na podnikateľské prostredie a na zamestnanosť.

Návrh bude mať pozitívne sociálne dopady, vzhľadom na zvýšenie prostriedkov na obnovu národných kultúrnych pamiatok.

B. Osobitná časť

K Čl. I

 1. V § 50 ods. 1 písm. a) sa vkladá nový bod 2., ktorý stanovuje daňovníkovi – fyzickej osobe – možnosť poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa osobitného predpisu – zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Týmto sa stanovuje nový mechanizmus financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností prostredníctvom poukázania časti zaplatenej dane, obdobne, ako je tomu dnes pri financovaní organizácií vykonávajúcich verejnoprospešný účel.
 2. Legislatívno-technické ustanovenie, upravujúce identifikáciu registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 3. Stanovuje sa mechanizmus nakladania s časťou zaplatenej dane, ktorú daňovníci – fyzické osoby – nepoukážu cirkvám a náboženským spoločnostiam. Takéto daňovo neasignované prostriedky budú poukázané novému Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva, ktorého vznik, fungovanie a nakladanie s finančnými prostriedkami upraví osobitný zákon.

  Ďalej sa ustanovujú základné princípy pravidiel nakladania s takýmito finančnými prostriedkami vo Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva. Fond finančné prostriedky využije výlučne na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Jedna polovica prostriedkov fondu bude využitá na obnovu sakrálnych národných kultúrnych pamiatok (NKP), o ich prerozdelení a použití rozhodne cirkevná komisia, zložená zo zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Druhá polovica prostriedkov fondu bude využitá na obnovu svetských NKP vo vlastníctve štátu, samospráv, fyzických a právnických osôb; o ich prerozdelení a použití rozhodne necirkevná komisia, zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry SR a kultúrnej obce. Podrobnosti fungovania Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva a jednotlivých komisií upraví v zmysle stanovených princípov osobitný zákon, dnes neexistujúci.
 4. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 5. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pre poukázanie podielu zaplatenej dane pre cirkvi a náboženské spoločnosti sa aplikuje rovnaká podmienka, ako pri poukázaní podielu zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
 6. Ustanovuje sa, že daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % len jednej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Legislatívno-technickým ustanovením sa určuje, že daňovník pri tomto rozhodnutí môže zvoliť jednu z registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností, ktorá je uvedená k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v registri cirkví a náboženských spoločností vedenom Ministerstvom kultúry SR podľa osobitného predpisu.
 7. Legislatívno-technická úprava, ustanovujúca, že nová registrovaná cirkev alebo nová náboženská spoločnosť sa môže stať prijímateľom podielu zaplatenej dane do výšky 2 %, ak bola registrovaná najneskôr v priebehu kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok oprávnenosti.
 8. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 9. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 10. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 11. Legislatívno-technické ustanovenie, súvisiace s ustanovením novej možnosti poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Pre poukázanie podielu zaplatenej dane pre cirkvi a náboženské spoločnosti sa aplikuje rovnaká podmienka registrácie údajov u notára, ako pri poukázaní podielu zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
 12. Rozširuje sa znenie § 50 ods. 10 až 13 tak, aby pravidlá pre osvedčenie prijímateľa, jeho zapísanie do zoznamu prijímateľov, prevedenia finančných prostriedkov podielu zaplatenej dane, naloženia s týmito prostriedkami v prípade nesplnenia podmienok či zániku prijímateľa a ďalšie súvisiace technické náležitosti, platili pre registrované cirkvi a náboženské organizácie obdobne ako dnes tieto pravidlá platia pri poukázaní podielu zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
 13. Ustanovuje sa vznik a vedenie ročného prehľadu prijímateľov podielu zaplatenej dane, registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
 14. Legislatívno-technická úprava.
 15. Ustanovuje sa účinnosť nového zákona tak, že poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti bude po prvýkrát možné pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2017, za zdaňovacie obdobie roku 2016.

  Zároveň sa, s cieľom zaviesť postupný prechod na nový systém, zavádza prechodný mechanizmus využitia prostriedkov v novom Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva na účel národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve registrovaných cirkví a náboženských spoločností, a to tak, že v prvých rokoch môžu cirkvi a náboženské spoločnosti využiť stanovenú časť týchto prostriedkov aj na všeobecné účely svojho fungovania. Od roku 2021 musia cirkvi a náboženské spoločnosti využiť všetky takéto prostriedky výlučne na účel obnovy NKP.

K Čl. II

Vypúšťajú sa časti zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností, ktoré stanovovali záväzok štátu uhrádzať registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam úhradu osobných požitkov duchovných a úhradu vecných nákladov spojených s výkonom bohoslužieb, náboženských úkonov a s cirkevnou administratívou, ako aj možnosť štátu poskytovať osobitnú pomoc na mimoriadne vecné náklady registrovaných cirkví a náboženských spoločností. V súvislosti s tým sa vypúšťa i povinnosť cirkví a náboženských spoločností predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ročnú správu o hospodárení s takýmito finančnými prostriedkami, ktoré už viac štátom nebudú poskytované.

K Čl. III

Ustanovuje sa účinnosť zákona.

Paragrafové znenie návrhu zákona

Národná rada Slovenskej republiky

VI. volebné obdobie

Zákon

z … 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

(zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 50 ods. 1 znie:
  „(1) Daňovník, ktorý je
  a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane:
  1. do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”) alebo že sa má prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu59k); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus; a zároveň
  2. do výšky ďalších 2 % sa má poukázať ním určenej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa osobitného predpisu155); ak tento daňovník neurčí v daňovom priznaní alebo vo vyhlásení predloženom správcovi podľa ods. 1 písm. a) registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, postupuje sa podľa ods. 6,
  b) právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie,67) na účely vymedzené v odseku 5; ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4 len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.“

  Poznámka pod čiarou k odkazu 155) znie:
  „155) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“
 2. V § 50 ods. 3 sa vkladá nové písm. e), ktoré znie:
  „e) identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to názov, sídlo, identifikačné číslo registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,“

  Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f).
 3. V § 50 sa za ods. 5 vkladajú nové ods. 6 až 8, ktoré znejú:

  „(6) Ak daňovník, ktorý je fyzickou osobou, neuplatní postup podľa ods. 1 písm. a) bod 2 prvá veta, 2 % podielu zaplatenej dane sa poukážu Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva156). Fond na obnovu kultúrneho dedičstva použije získaný podiel zaplatenej dane výlučne za účelom rekonštrukcie a obnovy
  a) národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve registrovaných cirkví a náboženských spoločností v súlade s § 52zg ods. 2, alebo
  b) ostatných národných kultúrnych pamiatok;
  a to v rovnakom pomere na základe rozdelenia dvomi nezávislými komisiami na obnovu kultúrneho dedičstva zriadenými každoročne pre tento účel.

  (7) Cirkevná komisia na obnovu kultúrneho dedičstva je komisia zložená z členov určených priamo zástupcami cirkví a náboženských spoločností podľa ich vzájomnej dohody157). Cirkevná komisia je povinná odovzdať menný zoznam jej členov Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

  (8) Necirkevná komisia na obnovu kultúrneho dedičstva je komisia zložená z členov kultúrnej obce157). Necirkevná komisia je povinná odovzdať menný zoznam jej členov Fondu na obnovu kultúrneho dedičstva najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.“

  Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 19.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 156) znie:
  „156) Zákon č. …/… Z. z. o Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva.“

  Poznámka pod čiarou k odkazu 157) znie:
  „157) § … zákona č. …/… Z. z. o Fonde na obnovu kultúrneho dedičstva.“
 4. V § 50 ods. 9 sa za slovo „prijímateľovi“ vkladajú slová „a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“ a slovo „uvedenom“ sa nahrádza slovom „uvedenými“.
 5. V § 50 ods. 9 písm. a) sa na konci písm. a) čiarka mení na bodkočiarku, za ktorú sa vkladajú slová „táto podmienka musí byť splnená aj v prípade poukázania podielu zaplatenej dane podľa ods. 6,“.
 6. V § 50 ods. 9 sa za písm. b) vkladá nové písm. c) a d), ktoré znie:
  „c) daňovník, ktorý je fyzickou osobou vo vyhlásení určil len jednu registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť s uvedením príslušnej sumy,
  d) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť je uvedená k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v registri cirkví a náboženských spoločností vedenom Ministerstvom kultúry SR podľa osobitného predpisu158),“

  Poznámka pod čiarou k odkazu 158) znie:
  „158) § 10 ods. 1 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.“

  Doterajšie písm. c) až e) sa označujú ako písm. e) až g).
 7. V § 50 ods. 9 sa za písm. g) vkladá nové písm. h), ktoré znie:
  „h) cirkev alebo náboženská spoločnosť bola registrovaná najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok podľa písmena j) a k),“

  Doterajšie písm. f) až i) sa označujú ako písm. i) až l).
 8. V § 50 ods. 9 písm. i) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
 9. V § 50 ods. 9 písm. j) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
 10. V § 50 ods. 9 písm. k) sa za slovo „prijímateľ“ vkladajú slová „a registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť“.
 11. V § 50 ods. 9 sa vkladá nové písm. m), ktoré znie:
  „m) notár osvedčil registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a bez zbytočného odkladu oznámil Ministerstvu kultúry SR identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu.“.
 12. V § 50 ods. 10 až 13 znejú:
  „(10) Notár144) osvedčuje každoročne prijímateľovi splnenie podmienok podľa odseku 9 písm. f), g), j) a k) a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti splnenie podmienok podľa ods. 9 písm. h), j) a k) do 15. decembra bežného roka, počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 3 písm. d), identifikačné údaje registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ods. 3 písm. e), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť zriadený účet a číslo tohto účtu v prípade prijímateľa komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok a v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Ministerstvu kultúry SR na účely jeho zápisu do zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ tento účet zriadený; zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností obsahuje názov registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej sídlo, identifikačné číslo, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť tento účet zriadený. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý komora každoročne zverejňuje podľa osobitného predpisu,145) a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane; zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností je verejný zoznam, ktorý Ministerstvo kultúry SR zverejňuje podľa osobitného predpisu157). Tieto zoznamy sa v rovnakej lehote doručia finančnému riaditeľstvu.

  (11) Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 9 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 9 alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi alebo registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skúmaní podmienok podľa odseku 9 písm. a), b), c), d) e) a i) a pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa a registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.128)

  (12) Ak sa zruší prijímateľ, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť po osvedčení splnenia podmienok podľa odseku 9 do poukázania podielu zaplatenej dane správcom dane, nárok na podiel zaplatenej dane zaniká. Ak sa zruší prijímateľ registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Na nedodržanie tejto povinnosti sa vzťahujú ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.74)

  (13) Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani. Ak prijímateľ nepoužije prijatý podiel zaplatenej dane, ale ho poskytne inej právnickej osobe, za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v odseku 5 zodpovedá prijímateľ, ktorý je povinný preukázať použitie podielu zaplatenej dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v odseku 5, a to v lehote, v ktorej mal prijímateľ použiť prijatý podiel zaplatenej dane podľa odseku 14.“
 13. V § 50 ods. 15 znie:
  „(15) Z údajov správcov dane o poskytnutí podielu zaplatenej dane zostavuje finančné riaditeľstvo ročný prehľad prijímateľov, registrovaných cirkví a náboženských spoločností podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. V ročnom prehľade prijímateľov, registrovaných cirkví a náboženských spoločností sa uvádza názov prijímateľa, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich sídlo, identifikačné číslo a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi, registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytnuté. Ročný prehľad prijímateľov, registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností za predchádzajúci rok zverejňuje finančné riaditeľstvo vždy do 31. januára bežného roka a zároveň tento prehľad zasiela komore v prípade prijímateľa a Ministerstvu kultúry SR v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“
 14. V § 50 sa v ods. 16 slová „podľa odseku 6 písm. h)“ v predposlednej vete nahrádzajú slovami „podľa ods. 9 písm. k)“.
 15. Za § 52zf sa vkladá nový § 52zg, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠52zg
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 1. 2017

  1) Ustanovenie § 50 ods. 1 písm. a) bod 2 a ods. 6 až 8 v znení účinnom od 1. 1. 2017 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania alebo ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2016.

  2) Použitie podielu zaplatenej dane Fondom na obnovu kultúrneho dedičstva podľa § 50 ods. 6 písm. a) je účelovo rozvrhnuté na obdobie prvých 5 rokov nasledovne:
  a) v roku 2017 sa 20 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 80 % na všeobecné financovanie cirkví;
  b) v roku 2018 sa 40 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 60 % na všeobecné financovanie cirkví;
  c) v roku 2019 sa 60 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 40 % na všeobecné financovanie cirkví;
  d) v roku 2020 sa 80 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu a 20 % na všeobecné financovanie cirkví;
  e) v roku 2021 sa 100 % podielu výnosu z asignácie viaže na rekonštrukciu a obnovu.“

Čl. II

Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. Vypúšťa sa § 1.
 2. Vypúšťajú sa § 8 a 9.

Čl. III
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. 1. 2017.

Doložka zlučiteľnosti

návrhu zákona s právom Európskej únie

 1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)
 3. Problematika návrhu právneho predpisu:
  a) nie je upravená v práve Európskej únie,
  b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
 4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
  Bezpredmetné
 5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
  Úplný
 6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
  Bezpredmetné

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon o finančnej odluke cirkví od štátu)

A.2. Vplyvy:

    Pozitívne Žiadne Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy     ×
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?   ×  
3. Sociálne vplyvy   ×  
  – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,   ×  
  – sociálnu exklúziu,   ×  
  – rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť ×    
4. Vplyvy na životné prostredie   ×  
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti   ×  

A.3. Poznámky

Navrhovateľ predpokladá mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške cca. 7,87 mil. eur v roku 2017, a obdobne v rokoch nasledujúcich. Negatívny dosah na rozpočet vyplýva zo zavedenia možnosti poukázať ďalšie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb pre registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a zároveň využitím takto neasignovaných prostriedkov pre nový Fond obnovy kultúrneho dedičstva; tento vplyv je vo veľkej miere kompenzovaný zrušením existujúcich výdavkových položiek v oblasti financovania cirkví a obnovy národných kultúrnych pamiatok.

A.4. Alternatívne riešenia

Nepredkladá sa.

A.5. Stanovisko gestorov

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

NR SRNárodná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: Návrhy zákonov predložené Národnej rade Slovenskej republiky, novela zákona, parlamentná tlač 1768, 28. 8. 2015

Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (Počet hlasov: 714)
(57.12 %)

Viac áno, ako nie (Počet hlasov: 184)
(14.72 %)

Viac nie, ako áno (Počet hlasov: 170)
(13.60 %)

Rozhodne nie (Počet hlasov: 182)
(14.56 %)Celkom hlasovalo: 1250
Súvisiace články:
Predseda vlády SR Igor Matovič je netolerantný kresťan (21.08.2020)
Financovanie náboženských organizácií na Slovensku za rok 2020 (16.05.2020)
Nemecké cirkvi stratili 660 000 členov (01.08.2018)
Cirkev si ide svoje (15.07.2018)
Budú cirkevníci uverejňovať čísla ponožiek? (24.06.2018)
Odluka cirkví od štátu je typická téma pre ľavicu? (09.06.2018)
Z prvej ruky: Financovanie a odluka cirkví (04.03.2017)
Fanatizmus nikdy neviedol k šťastnej spoločnosti (04.12.2016)
Kapitalistická vláda strany SaS bude v konflikte záujmov (19.11.2016)
SNS bojuje proti náboženským menšinám (28.09.2016)
Presaďme lepšie a moderné Slovensko! (01.03.2016)
Zdena Studenková – osobnosť medzi ženami (06.02.2016)
Pakt medzi Smerom-SD a cirkvou ide proti ústave (08.01.2016)
Zákon o finančnej odluke cirkví od štátu poslanci NR SR neschválili (07.10.2015)
ODLUKA s Havranom (14.04.2015)
Klerikom nevadí, že sú financovaní komunistickým zákonom (07.04.2015)
Kde sa píše, že strana SMER – SD išla v roku 2006 do volieb s témou o odluke? (16.03.2015)
Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za rok 2014 (02.03.2015)
Petícia za schválenie finančnej odluky cirkví a politických strán od štátu v Slovenskej republike (03.02.2015)
Vulgárni kapitalisti škodia odluke cirkví od štátu (02.02.2015)
Referendum o odluke (24.01.2015)
Prezident Kiska ma sklamal (20.01.2015)
Sociálni demokrati očividne nechcú odluku cirkví od štátu (14.10.2014)
Demokratickosť a občania na Slovensku (11.08.2014)
Nový model nezávislého financovania cirkví a občianskej spoločnosti (29.05.2014)
Diskusia pri okrúhlom stole (13.05.2014)
Kedy a kde môžete podpísať petíciu za odluku? (08.05.2014)
Odštartovala sa petícia za odluku cirkví od štátu (06.05.2014)

NR SR, 01. 09. 2015 | Prečítané: 1696 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (170 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1250
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore