www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @032
Počítadlo


Spam poison

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor

Projekt Z Aarhusu do Bratislavy

Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z Aarhusu do Bratislavy. Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Slovensko pred viac ako 5 rokmi podpísalo Aarhuský dohovor, pričom ho podpísali nielen všetky členské štáty, ale aj samotná EÚ. Zmyslom a cieľom Aarhuského dohovoru je zabezpečiť, aby sa významné aktivity v území s dopadom na životné prostredie neuskutočnili bez aktívnej účasti verejnosti. Dohovor garantuje verejnosti prístup k informáciám, efektívnu účasť v konaniach a súdne preskúmanie každého rozhodnutia, úkonu alebo opomenutia, a to všetko v oblasti životného prostredia. Hoci je Dohovor pre SR záväzný a prijali sa viaceré legislatívne zmeny, prípady z praxe potvrdzujú, že aktuálna legislatíva tieto požiadavky stále nespĺňa. Slovensko nenapĺňa ustanovenia Aarhuského dohovoru čl. 4 (prístup k informáciám), čl. 6 (účasť na rozhodovaní) a predovšetkým ustanovenia čl. 9 ods. 2 a 3 (osobitne vo vzťahu k územným plánom a záverečným stanoviskám v EIA) a čl. 9 ods. 4 (nezabezpečenie efektívneho predbežného opatrenia).

Občianske združenie VIA IURIS, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných, sa venuje implementácii Aarhuského dohovoru. Cieľom projektu, na ktorého realizáciu získali nenávratné finančné prostriedky z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, je zabezpečiť prístup k informáciám, širokú a efektívnu účasť verejnosti na rozhodovaní a prístup k súdom vo veciach životného prostredia, a tým zabezpečiť dôslednú implementáciu Aarhuského dohovoru. V rámci projektu plánujú poskytnúť právnu podporu a konzultácie v oblasti súvisiacej s posudzovaním dopadov na životné prostredie pre približne 50 klientov z radov občanov a mimovládnych organizácii a predložiť návrh legislatívnych zmien súvisiacich s uplatňovaním Aarhuského dohovoru pri posúdení dopadov na životné prostredie pri územnom plánovaní, strategickom plánovaní a povoľovaní stavieb subjektom formulujúcim a prijímajúcim právne akty a rozhodnutia. Okrem toho monitorujú a zverejňujú informácie o legislatívnych zmenách a rozhodnutiach súdov s témou životného prostredia.

V priebehu posledných týždňov sa občianskemu združeniu VIA IURIS podarilo presadiť viaceré vylepšenia návrhu novely vodného zákona a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA).

VIA IURIS sa spoločne so Združením Slatinka zapojilo do legislatívneho procesu k návrhu novely zákona o vodách, ktorý na svojom poslednom rokovaní schválila Vláda SR. Spoločne navrhli také úpravy novely zákona, ktoré posilnia postavenie verejnosti pri ochrane vôd a zároveň zlepšia informovanosť dotknutých osôb a verejnosti o povoľovaní významných vodných stavieb. Návrhy oboch združení sa týkali aj toho, aby pri výstavbe nových vodných stavieb na vodných tokoch existovala povinnosť zabezpečiť ich priechodnosť pre vodné živočíchy. Keďže podanú hromadnú pripomienku podporilo viac ako 900 osôb, mohli zástupcovia oboch združení v postavení zástupcov verejnosti obhajovať návrhy na rokovaniach so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je predkladateľom návrhu novely. Ministerstvo životného prostredia SR súhlasilo s viacerými vylepšeniami návrhu novely, ale neakceptovalo pripomienku oboch združení, aby združenia občanov, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia mohli podávať žaloby na súd proti nezákonným povoleniam vydaným podľa zákona o vodách, pričom táto požiadavka vyplýva z Aarhuského dohovoru, ako aj z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

Vláda SR schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), v ktorej sú zapracované aj rozsiahle pripomienky organizácie VIA IURIS a Združenia Slatinka, ktoré podpismi podporila viac ako tisícka občanov. Tento zákon je kľúčový pre ochranu životného prostredia a zdravia ľudí a týka sa posudzovania a následného povoľovania priemyselných prevádzok či iných činností s najzávažnejším vplyvom na zdravie ľudí a životné prostredie ako také (elektrárne, spaľovne, diaľnice, skládky odpadov, ťažba nerastov, zásahy do chránených území, vodné priehrady atď.). Navrhované zmeny sú aj výsledkom tlaku Európskej komisie, ktorá voči Slovenskej republike zahájila konanie o porušení predpisov EÚ (tzv. „infringement“), keďže aktuálna úprava procesu EIA je podľa názoru Európskej komisie nedostatočná.

Novela obsahuje prelomové zmeny, ktoré jednoznačne môžu prispieť k zvýšenej ochrane životného prostredia. Rokovania s predkladateľom novely, Ministerstvom životného prostredia, priniesli odstránenie mnohých problematických bodov novely a našla sa zhoda aj na riešení väčšiny zo zásadných pripomienok. VIA IURIS v pripomienkach upozorňovala aj na to, že navrhovaná novela neriešila niektoré problémy procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v súčasnej praxi. Novela zároveň neriešila ani problém súčasnej právnej úpravy, že odborne spôsobilé subjekty, ktoré posudzujú vplyv navrhovaných činností na životné prostredie, platí a vyberá sám investor. Nedochádzalo ani k skvalitneniu posudzovania vplyvov na vodné biotopy, čo svojimi pripomienkami navrhovalo vylepšiť Združenie Slatinka.

Záverečné stanovisko, ktoré je výsledkom posúdenia vplyvov na životné prostredie prestane mať odporúčací charakter, ale bude pre ostatné orgány záväzné. Novela zároveň zakotvuje možnosť verejnosti odvolať sa a podať žalobu priamo proti priebehu a výsledku procesu EIA, čo v súčasnosti nie je možné.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia Ekopolis
– víziou nadácie je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.
Čerpané z: www.ekopolis.sk

Súvisiace články:
Živú učebnicu nájdete na Slovensku zatiaľ len v Banskej Štiavnici (18.12.2014)
Ekopolis završuje projekt Cesty Železnej opony (16.12.2014)
Nadácia Ekopolis zverejnila inšpiratívne videá z konferencie Áno, dá sa to! (15.12.2014)
Banská Bystrica sa pýta: Je demokracia v ohrození? (04.12.2014)
V roku 2014 boli obnovené turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora (24.11.2014)
Spevák Peter Lipa porozpráva v Banskej Bystrici na tému holokaustu (19.11.2014)
Na Severnom Spiši vznikla cesta minerálnych prameňov (12.11.2014)
V Prievidzi sa uskutočnil seminár na tému Voda a klimatické zmeny (07.11.2014)
Grantový program Zelené oázy v 9. ročníku podporí projekty zamerané aj na komunitné záhrady (06.11.2014)
V Štiavnických vrchoch pribudol nový náučný turistický chodník (24.10.2014)
Obnova turistických chodníkov v okolí Spišského hradu (23.10.2014)
Aj v trenčianskej ZátOKe pOKoja sa uskutoční jesenná slávnosť (23.10.2014)
Titulom Strom roka 2014 sa pýši moruša zo Senice (23.10.2014)
Jesenná slávnosť v Spišskej Novej Vsi (22.10.2014)
Pozvánka na seminár na tému Voda a klimatické zmeny (20.10.2014)
Nadácia Ekopolis podporila Treťohorný park v Považskej Bystrici (17.10.2014)
Z parku kráľa Žigmunda v Dunajskej Strede sa stal vlastivedný park (13.10.2014)
Záhrada-CNK priniesla rôznorodosť tém i aktivít (06.10.2014)
Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku (01.10.2014)
V Poloninách vznikla ekoučebňa v blízkosti zabudnutého prameňa (30.09.2014)
Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili svoju podporu maďarským organizáciám prenasledovaným vládou (22.09.2014)
Centrum vzdelávania neziskových organizácií prináša inovatívne vzdelávanie inšpirované Švajčiarskom (18.09.2014)
Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie (11.09.2014)
Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2014 (04.09.2014)
Vernisáž o Lesoparku Chrasť v Žiline (02.09.2014)
Otvorenie vinárskeho dvora sv. Urbana v Golianove (28.08.2014)
Komunitné služby očami Elsy a Emy (25.08.2014)
V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta (12.08.2014)
V Kráľovej pri Senci obnovili arborétum (08.08.2014)
Klenovská kvapka vody pre našu planétu (21.07.2014)
Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby (15.07.2014)
Živá energia ZSE pomôže obciam a školám (04.07.2014)
Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity (02.07.2014)
Povedzme si všetko o kompostovaní (16.06.2014)
Banskobystričania sa už po tretíkrát zapojili do súťaže Do práce na bicykli (12.06.2014)
Nový festival téma priniesol netradičné spojenia (12.06.2014)
V júni sú pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií pripravené mnohé vzdelávacie podujatia (09.06.2014)
Otvorenie komunitnej záhradky na najväčšom banskobystrickom sídlisku (05.06.2014)
Na Technickej univerzite vo Zvolene prednášali zahraniční odborníci na lesné ekosystémy (03.06.2014)
Pohoda v Trnavskom parku Kalvárka (03.06.2014)
Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2014 (20.05.2014)
Vďaka fondu Živá energia vzniklo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom slnečné laboratórium (13.05.2014)
Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka (28.04.2014)
Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie tri zelené výsadby (14.04.2014)
Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov (02.04.2014)
V roku 2014 ožije ďalších 24 zelených oáz po celom Slovensku (01.04.2014)
Na podporu aktívneho občianstva, detí a mládeže i ochranu životného prostredia sa prerozdelí takmer 1,5 milióna eur (25.03.2014)
Európskym stromom roka 2014 sa stal tisícročný brest z Bulharska (21.03.2014)
Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 6 rekreačných miest (18.03.2014)
Zlepšovanie kvality bývania vďaka programu Zelené bývanie (11.03.2014)
Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu (05.03.2014)
29 000 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine (03.03.2014)
Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici (25.02.2014)
Zvoľte si najsympatickejší strom Európy (18.02.2014)
Študenti Sokratovho inštitútu zaujímavými projektmi pomáhajú deťom, seniorom i životnému prostrediu (12.02.2014)
Trenčín si TY – príklad rozvoja mesta s účasťou občanov (05.02.2014)
Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014 (03.02.2014)
V Leviciach rozkvitla e-Slnečnica (27.01.2014)
Island a Slovensko na jednej lodi (22.01.2014)

Nadácia Ekopolis, 07. 07. 2014 | Prečítané: 1524 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (701 hl.)
 
Viac áno, ako nie (179 hl.)
 
Viac nie, ako áno (166 hl.)
 
Rozhodne nie (175 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1221
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
18-09-20 * 15:59
 Re: Trump sa správa ako Hitler
15-09-20 * 10:00
 Ktorí?
15-09-20 * 09:33
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore