www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @198
Počítadlo


Spam poison

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Deň učiteľov 2015

„Keď som bola malé päťročné dievčatko, do škôlky som sa tešila na milú, nápomocnú, kamarátsku, trpezlivú a usmiatu pani učiteľku. Pamätám si ako s nami cvičila, lepila margarétky, vždy mala pre nás milé slovo, a pre mňa aj pohladkanie po líci, keď mi bolo clivo. Táto pani učiteľka ovplyvnila moje rozhodnutie pri výbere strednej školy a môjho povolania. Teraz sme sa stretli, avšak ako kolegyne.“

Takto si na svoju nezabudnuteľnú a stále aktívnu učiteľku pani Helenu Vulganovú zaspomínala bývalá žiačka Lucia Závodná, keď posielala na mestskú časť návrh na jej ocenenie prestížnym titulom Učiteľ, na ktorého sa nezabúda. Spolu s ďalšími dvoma učiteľkami, Máriou Benkovskou a Boženou Zakovou, si mala prevziať zaslúžený titul. Zo zdravotných dôvodov sa však nemohla zúčastniť, a tak titul v jej mene prevzali kolegyne z materskej školy. Slávnostné stretnutie pedagógov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 2015 sa konalo 25. marca v sobášnej sieni CC Centra na Jiráskovej ulici. Z rúk zástupcu starostu Jána Bučana si ocenenie Učiteľ roka 2014 prevzalo 7 petržalských pedagógov za dosiahnuté mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti, vo výchove a vzdelávaní, v oblasti mimoškolskej činnosti, za mimoriadne výsledky v práci s nadanými a talentovanými žiakmi, ale aj so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, za výsledky, ktorými naši učitelia a vychovávatelia prispeli nielen k rozvoju ich základných či materských škôl, ale aj k rozvoju regionálneho školstva v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Základnou školou roka sa stala ZŠ Tupolevova, ktorá od roku 2008 zvýšila počet žiakov o 65 % a v súčasnosti je druhou najväčšou školou v pôsobnosti mestskej časti. Vyprofilovala sa na školu ponúkajúcu kvalitný školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych triedach. Veľkú starostlivosť venuje aj talentovaným a nadaným žiakom bohatou ponukou záujmovej činnosti s osobitným zameraním na tanec a šport. Ocenenie si prevzal riaditeľ školy Miroslav Cisár spolu s pani zástupkyňami Júliou Melčákovou a Jankou Hontiovou.

V tomto roku si po druhýkrát prevzala titul aj najúspešnejšia materská škola. Titul Materská škola roka 2014 získala Materská škola Iľjušinova. Materskú školu v tomto školskom roku navštevuje 240 detí. Z dvanástich tried sú dve integrované špeciálne triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Výchova a vzdelávanie detí v takejto triede sa diametrálne líši od postupov v bežnej triede materskej školy. Už druhý rok s veľkým úspechom aplikujú aj obrátenú formu integrácie – inklúziu. To znamená, že deti bežnej triedy sa priamo zúčastňujú na výučbe s deťmi v špeciálnej triede na vopred dohodnutý čas. Integrovaná výchova a vzdelávanie je prínosom pre obidve skupiny – jedna sa učí pomáhať slabším kamarátom, prejaviť empatiu a druhá sa učí ako zahajovať sociálny kontakt a sociálnu interakciu, komunikovať, športovať, spoločne sa hrať.

Titul „Učiteľ roka 2014“ získali:

1. Helena Valentíková
MŠ Iľjušinova
Je nepretržite už 20 rokov zástupkyňou riaditeľky MŠ Iľjušinova. Aktívne participuje na národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva zameranom na inováciou predprimárneho vzdelávania. Vynikajúce úspechy dosahuje v rozvoji spolupráce s Materskou školou Srdíčko z Pardubíc. S deťmi sa zapojila do celoslovenských súťaží Nakresli svojho Integráčika a The School dance 2014. Svojím zanietením, vrúcnym a láskavým prístupom k deťom povýšila svoje povolenie na poslanie.
2. Ivana Krovinová
MŠ Holíčska
Pracuje v materskej škole Holíčska už 25 rokov. Je autorkou tematických krátkodobých projektov (Šarkaniáda, Snehuľkovia, Bratislava moje mesto). So svojimi deťmi realizuje projekty Daruj knihu, Malí ochranári, Od húsenice k motýľom, Veselé zúbky… Materskú školu prezentuje organizovaním tematických výstav výtvarných prác detí. Dosahuje vynikajúce výsledky v spolupráci s rodičmi.
3. Ľubica Belačeková
MŠ Röntgenova
Už 16 rokov pôsobí v MŠ Röntgenova. V práci s deťmi aktívne využíva digitálne hračky, digitálne edukačné programy ako sú RNA, Tux Paint. U detí cieľavedome rozvíja hodnotiace a sebahodnotiace kompetencie k čomu okrem iného využíva aj moderné učebné pomôcky Logico primo a autokorektívne karty. Svojím láskavým prístupom si získala srdcia nielen detí, ale aj rodičov.
4. Mgr. Darina Kováčechová
ZŠ Tupolevova
Pôsobí ako učiteľka už 21 rokov. Pre svojich žiakov pripravuje vlastné výukové interaktívne materiály. Na hodinách využíva informačno-komunikačné technológie a edukačné portály napr. Virtuálna knižnica, Datakabinet. Je administrátorkou školy pre edukačné portály, pracuje v projektových tímoch Petržalská super škola, Petržalka v pohybe, Olympijský festival nádejí, Tanec v duši. Svoje skúsenosti publikuje v odbornej literatúre, časopisoch, webových stránkach pre učiteľov, celoštátnych a regionálnych printových médiách.
5. Ing. Nadežda Jarábková
ZŠ Holíčska
30 rokov napĺňa svoje poslanie učiteľky. Ako vedúca predmetovej komisie koordinuje prácu učiteľov anglického jazyka a svoju činnosť smeruje ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Pozornosť venuje najmä mladým začínajúcim učiteľom, ktorým odovzdáva svoje vedomosti a skúsenosti. Vytvorila vlastné gramatické cvičenia a testy, jej žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach všetkých úrovní olympiád v anglickom jazyku.
6. Mgr. Jana Davidová
ZŠ Prokofievova
Pani učiteľka Davidová 37 rokov odovzdáva svoje vedomosti a múdrosť žiakov základných škôl. So svojimi žiakmi komunikuje aj prostredníctvom portálu Bez kriedy uplatňuje nové vlastné nápady, metódy zážitkového vyučovania a skupinovej práce. Je autorkou metodického materiálu na vyučovanie regionálnej výchovy. Zapája svojich žiakov do súťaží a pripravuje pre nich testy v oblasti čitateľskej gramotnosti. Zapojila sa do pilotného projektu Športové poukazy pre športové zväzy, koordinuje projekty Petržalka v pohybe a Olympijský festival nádejí.
7. Mgr. Štefan Lukačovič
ZŠ Nobelovo námestie
Už 43 rokov pôsobí ako učiteľ, z toho 25 rokov pôsobil ako zástupca riaditeľa tejto školy. Vo svoje pedagogickej práci efektívne uplatňuje svoje dlhoročné skúsenosti, aktívne používa moderné vyučovacie metódy, interaktívnu tabuľu, využíva digitálny vzdelávací obsah na portáli Planéta vedomostí. Je koordinátorom projektu Škola podporujúca zdravie, koordinuje spoluprácu s Domovom dôchodcov, v rámci ktorej vedie žiakov k prosociálnemu cíteniu a úcte k starším. Talentovaných žiakov pripravuje na súťaže Technickej olympiády, Bratislava moje mesto, kde jeho žiaci dosiahli vždy popredné umiestnenia.

Titul „Učiteľ, na ktorého sa nezabúda“ získali:

Helena Vulganová
Navrhovateľ:
Lucia Závodná
Pani učiteľka Helena Vulganová pracovala v materskej škole 50 rokov a z toho 18 rokov bola riaditeľkou bývalej Materskej školy na Zikovej ulici. Svojej práci sa venuje ešte aj dnes a s láskou vychováva a vzdeláva malých škôlkarov. Keď som bola malé päťročné dievčatko, do škôlky som sa tešila na milú, nápomocnú, kamarátsku, trpezlivú a usmiatu pani učiteľku. Pamätám si ako s nami cvičila, lepila margarétky, vždy mala pre nás milé slovo, a pre mňa aj pohladkanie po líci, keď mi bolo clivo. Táto pani učiteľka ovplyvnila moje rozhodnutie pri výbere strednej školy a môjho povolania. Teraz sme sa stretli, avšak ako kolegyne. Pani Vulganovej pribudli rôčky, ale ja a aj naše deti – škôlkari ju vnímajú ako pokojnú, optimistickú, dobrú babičku, ktorá má iskru v očiach, úsmev na perách a žne výsledky svojej celoživotnej práce. Pani učiteľka Vulganová, ďakujeme Vám za Vašu celoživotnú pedagogickú činnosť.
Mária Benkovská
Navrhovateľ:
Ivica Podhradská
V živote sme sa stretli s mnohými učiteľmi, alebo učiteľkami, ale len niektorí v nás zanechali hlboké a trvalé spomienky. Neodovzdali nám len vedomosti, ale aj kus svojho srdca, lásku, pohladenie, ale i zdvihnutý prst, keď to bolo potrebné. Takou pani učiteľkou bola i pani Mária Benkovská. Prvýkrát som sa s ňou stretla pred 50-timi rokmi v Základnej škole Jazmínova v starej Petržalke. Bola mladučká, najkrajšia v škole, pre nás maličkých naša princezná. Učila nás iba rok, pretože sa chystala na najkrajšiu úlohu ženy, na úlohu matky. Po návrate z materskej sme my už boli na druhom stupni, ale pani učiteľka sa o nás zaujímala stále. Keď som nastúpila do svojho prvého a doteraz jediného zamestnania v ZŠ Lachova, stretli sme sa opäť, už ako kolegyne. Dennodenne mi pomáhala cennými radami, tešila sa z úspechov, povzbudzovala pri neúspechu. Dnes je už na zaslúženom odpočinku, ale stále sa zaujíma o svojich žiakov a snaží sa im aj teraz po mnohých rokoch pomáhať. Som rada, že som mala možnosť spoznať pani učiteľku, dobrého človeka s veľkým srdcom, do ktorého sme sa všetci zmestili. Nikdy na ňu nezabudnem.
Božena Zaková
Navrhovateľ:
Erika Tomasová
V Petržalských novinách sme so synom čítali článok „Učiteľ na ktorého sa nezabúda“. Po prečítaní článku sme skoro súčasne so synom vyslovili meno synovej triednej učiteľky zo základnej školy, pani učiteľky Boženy Zakovej. Pani učiteľka môjho syna učila v Základnej škole na Záporožskej ulici v Petržalke v rokoch 1987 – 1992. Bola jeho triednou učiteľkou a učila tu 34 rokov. Môj syn mal od malička zdravotné problémy, preto mal aj problémy so správaním. Ako žiakovi 4. triedy mu bola pani učiteľka triedna. Vedela si k nemu nájsť prístup, vedela mu pomôcť tak, že sa do školy tešil, vedela ako na každého žiaka, bola ich druhá mama, láskavá, ale i prísna keď bolo potrebné, dokázala pomôcť aj v najzložitejších žiackych životných problémoch, vždy s úsmevom a pochopením. Radi na ňu spomíname a želáme je ešte veľa zdravia a radosti zo života.

Bratislava 25. marca 2015
Michaela Platznerová

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest (11.12.2015)
Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady (03.12.2015)
Komuniké z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 1. decembra 2015 (01.12.2015)
Posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku (30.11.2015)
Zbierka na pomoc ľuďom bez domova (16.11.2015)
V Petržalke začína zimná pohotovosť 15. novembra (13.11.2015)
Sociálna výdajňa pokračuje v trende. Skvalitňuje služby (12.11.2015)
Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami (10.11.2015)
Keď sa sily spoja, dielo sa podarí (04.11.2015)
Záškoláctvo je vizitkou rodičov (29.10.2015)
Petržalčania dnes dostali dve správy (27.10.2015)
Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva (26.10.2015)
Petržalka: EEI dostane za parkovacie karty menej (21.10.2015)
Naplňte zásobník dobrých nápadov (20.10.2015)
Petržalka chce regulovať parkovanie (19.10.2015)
Poslanci kritizujú parkovanie, pripomienky však neposlali (15.10.2015)
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií (15.10.2015)
Stále zadarmo (09.10.2015)
Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon (08.10.2015)
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva (18.09.2015)
Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna (18.09.2015)
Školy sú inkubátormi športových talentov (17.09.2015)
Aj túto jeseň bude Petržalka zelená (14.09.2015)
Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním (10.09.2015)
Petržalka je on-line (21.08.2015)
Rozhodnutie presunúť daňové pracoviská do Petržalky považuje Bajan za najhlúpejší daňový čin roka (18.08.2015)
Na matrike s upravenými tlačivami (17.08.2015)
Investície do budúcnosti (12.08.2015)
Dvojdňová spoločná kontrola najmä o dohováraní (07.08.2015)
Petržalka opravuje výtlky na cestách a chodníkoch (05.08.2015)
Zelená Petržalka (03.08.2015)
Od septembra viac zábavy, humoru (31.07.2015)
Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných MŠ (29.07.2015)
Investor „zacvakal“ viac (28.07.2015)
Petržalka prijíma nominácie na Kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2015 (27.07.2015)
V školách to vrie! (22.07.2015)
Petržalka má elektronickú knihu návštev (20.07.2015)
V Petržalke zaznelo „ÁNO“ 860-krát (10.07.2015)
Petržalský web ponúka nové služby (07.07.2015)
Chceme byť lídri v parkovaní (07.07.2015)
Jednotkári valcujú Petržalku (07.07.2015)
Petržalská škola je super (07.07.2015)
Tisícka kníh čaká na nových čitateľov, alebo akú požičaj, takú vráť (07.07.2015)
MHD počas prázdnin (30.06.2015)
Vladimír Bajan: Pán primátor, nepodpíšte uznesenie a rešpektuje zákon! (29.06.2015)
Starostlivosť o zeleň dá Petržalke „zabrať“ (29.06.2015)
Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy (26.06.2015)
Knihy ani v lete neoddychujú (22.06.2015)
Petržalská opekačka na štyri spôsoby (19.06.2015)
Program júnového rokovania zastupiteľstva (19.06.2015)
Petržalská právna poradňa bude prázdninovať (16.06.2015)
Leto v petržalských materských školách (12.06.2015)
Už len hodiny (11.06.2015)
Dni Petržalky vo finále (10.06.2015)
Osobnosť Petržalky 2015 (09.06.2015)
Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov (09.06.2015)
Galaprogram pre deti (07.06.2015)
Sladké Petržalské leto (05.06.2015)
Mamina: „Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem!“ (04.06.2015)
Päťsto príležitostí na oddych (04.06.2015)
Jarné upratovanie nám vystavilo účet v stovkách ton (02.06.2015)
Detská výjazdová pohotovosť v Petržalke (01.06.2015)
Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby (30.05.2015)
Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov (25.05.2015)
Ste na ťahu (22.05.2015)
Detské ihriská získavajú atraktívnosť a bezpečie (18.05.2015)
Druhý domov pre havkáčov sa osvedčil (15.05.2015)
V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu (12.05.2015)
Dni Petržalky – deti a mládež (06.05.2015)
Poslanci odsúhlasia priority (30.04.2015)
Inšpektori verejného poriadku sú našimi očami na stopkách (21.04.2015)
Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí… (20.04.2015)
Krízový štáb je aj o prevencii (17.04.2015)
Najkrajšie starosti 2 (17.04.2015)
V Petržalke otestujú 330 deviatakov (15.04.2015)
Najkrajšie starosti (14.04.2015)
Podporujeme sociálne ohrozené deti (10.04.2015)
Chránime zdravie, bránime majetok a vysádzame stromy (25.03.2015)
Modrú školu podporí Meky Žbirka (24.03.2015)
Šesť šancí na každý deň (23.03.2015)
Najlepším kritikom je detská úprimnosť (19.03.2015)
Nové pravidlá pre petície (17.03.2015)
Hľadači pokladov (16.03.2015)
Radšej zberný dvor ako čierne skládky (12.03.2015)
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou (10.03.2015)
Informačný systém sa mimoriadne osvedčil (04.03.2015)
Knihy robia človeka (03.03.2015)
Petržalskí milionári (03.03.2015)
Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách (24.02.2015)
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose (23.02.2015)
Prijímanie detí do materských škôl (20.02.2015)
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov (17.02.2015)
Sedieť doma je pohroma (16.02.2015)

Petržalka, 25. 03. 2015 | Prečítané: 2182 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore