www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @293
Počítadlo


Spam poison

Trestné oznámenie za hacknutý štátny web

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k uzneseniu Komisie pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie z 3. 10. 2018

Slovenská komora učiteľov nesúhlasí so schválením zámeru Národného projektu Systém overovania kvalifikácií.

Odôvodnenie:

  1. Pripomienky a podnety, ktoré Slovenská komora učiteľov vzniesla v priebehu prípravy zámeru národného projektu, neboli podľa nášho názoru zo strany prijímateľa dostatočne a uspokojivo zodpovedané, niektoré neboli zodpovedané vôbec. Zároveň predkladateľ v zámere projektu pomlčal o dôležitej skutočnosti, konkrétne o nefunkčnosti stránky www.kvalifikacie.sk.
  2. Zámer národného projektu obsahuje niekoľko rozporov a má viacero slabín, ktoré môžu vážnym spôsobom ohroziť úspešný priebeh projektu a jeho celkový prínos. Osobitne máme na mysli chýbajúcu analýzu rizík, nefungujúcu webovú stránku k Národnej sústave kvalifikácií a nulovú garanciu zo strany prijímateľa, že výstupy projektu a podnety na legislatívne zmeny v celoživotnom vzdelávaní budú schválené Národnou radou Slovenskej republiky, najmä vzhľadom na skutočnosť, že projekt sa má skončiť až v ďalšom volebnom období.
  3. Slovenská komora učiteľov má názor, že potrebné zmeny v zákone o celoživotnom vzdelávaní, týkajúce sa overovania kvalifikácií, je možné a nutné vykonať rýchlejšie a efektívnejšie. Sme pripravení podporiť jednoduchý a transparentný projekt, zameraný na prípravu týchto zmien. Predstavu o jednoduchšej verzii projektu sme predložili v rámci pripomienkovania a sme ochotní kedykoľvek našimi postrehmi, podnetmi a skúsenosťami prispieť k lepšiemu nastaveniu zámeru projektu.

Za Slovenskú komoru učiteľov RNDr. Soňa Puterková, poverená zastupovaním.

Bratislava 3. októbra 2018

Trestné oznámenie za hacknutý štátny web

Generálna prokuratúra
Štúrova 2
812 85 Bratislava

Oznámenie skutočností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu

Týmto podaním oznamujem skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu neoprávnený prístup do počítačového systému podľa § 247 Trestného zákona, trestného činu neoprávnený zásah do počítačového systému podľa § 247a Trestného zákona, trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona a trestného činu neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. Týchto trestných činov sa dopustil neznámy páchateľ.

Podľa zmluvy „01/Asseco/SIOV/2014“ (Príloha č. 1) uzatvorenej 9. 4. 2014 medzi objednávateľom Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a dodávateľom Asseco Central Europe, a.s., bolo jednou z nákladových položiek „Vytvorenie aplikačného softvéru pre Národný kvalifikačný rámec a Národnú sústavu kvalifikácii“ za 2 352 900 eur bez DPH. Výstupom tejto zmluvy a jej dodatkov bolo vytvorenie aplikácie, ktorá fungovala na webovom sídle „kvalifikacie.sk“, vrátane systému „tvorba.kvalifikacie.sk“.

12. júla 2018 pribudlo na facebookovej stránke „NSK – Národná sústava kvalifikácií“ oznam (Príloha č. 2) v znení:

„UPOZORNENIE!!! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že stránka www.kvalifikacie.sk je z technických príčin nefunkčná. O jej opätovnom spustení Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.“

Táto facebooková stránka odkazuje na web kvalifikacie.sk a uvádza si ako adresu Stromová 9 Bratislava – čo sa zhoduje s adresou Ministerstva školstva SR – a ako kontaktný e-mail si stránka uvádza „nsk@siov.sk“.

V zápisnici z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie z 3. októbra 2018 (Príloha č. 3) sa uvádza, že Michal Němec, riaditeľ ŠIOV, počas rokovania:

„informoval o časovom zosúladení projektu s dopytovo-orientovanou výzvou a o nefunkčnosti portálu kvalifikacie.sk. Problémy vyplynuli pravdepodobne z hackerského útoku alebo jadro DRUPAL nebolo dostatočne upgradované. ŠIOV požiadal MŠVVaŠ SR o dodatočné finančné prostriedky na dofinancovanie havarijnej situácie. Momentálne má ŠIOV predbežné určenie hodnoty zákazky, opis zákazky a spúšťa VO.“

Neskôr M. Němec podľa zápisu reagoval na otázku v diskusii:

„potvrdil, že firma Asseco C. E. predložila vysokú ponuku na upgrade technologickej podpory Drupal a preto požiadali ministerstvo financií o dodatočné finančné prostriedky, ktoré majú potvrdené a do dvoch mesiacov uskutočnia výberové konanie. Trestné oznámenie nepodali, nevidia dôvod, prečo by mali, vyšetrovanie v tejto veci neprebieha.“

V zmluve o dielo NSK-03774/2018 (Príloha č. 4) medzi objednávateľom ŠIOV a dodávateľom Asseco Central Europe, a.s., v hodnote 39 000 eur bez DPH, uzatvorenej 15. 11. 2018, sa uvádza:

  • v prílohe č. 1 bode 3. a bode 6.: „Zabezpečenie obnovenia funkčnosti Informačného systému Národnej sústavy kvalifikácii po hackerskom útoku.“
  • v prílohe č. 1, strana 12: „V júni 2018 došlo na serveroch DCRŠ k nevyžiadanej aktivite zvonku (napadnutie hackom), ktorá spôsobila nefunkčnosť oboch portálov a ich havarijný stav. Po analýze aktuálneho stavu je prioritne nevyhnutné komplexne reinštalovať verejný portál a aplikáciu upraviť tak, aby bola funkčná na poslednej stabilnej verzií redakčného systému Drupal. Zároveň bude potrebné vykonať forenzný audit a následne zaistiť bezpečnostné penetračné testy.“

„Informačný systém Národnej sústavy kvalifikácii“ (IS NSK), do júna 2018 fungujúci na webe kvalifikacie.sk, mal podľa vyššie spomínanej zmluvy NSK-03774/2018 zabezpečovať: „predovšetkým vytváranie jednotnej štruktúry Kariet kvalifikácií (KK) vrátane ich zmien, sledovania generovaných zmien v rámci jednotlivých Kariet kvalifikácií, ich bezpečnú správu a archiváciu, publikovanie a tlač v definovanom formáte. Ďalej predstavuje nástroj komunikácie (on-line, synchrónnu, asynchrónnu) členov sektorových rád NSK a ich príslušných odvetvových skupín NSK a ďalší odborný personál. Systém pozostáva z tzv. ‚interného‘ (Aplikačný softvér Národnej sústavy kvalifikácii – ďalej len ‚AS NSK‘) a ‚externého‘ portálu. AS NSK je systém, ktorý podporuje a zabezpečuje životný cyklus kariet kvalifikácií (ich správu, zmeny, publikovanie a tlač) a predstavuje nástroj kolaborácie pre všetky zainteresované subjekty v projekte a databázy pre podporu ich funkcionalít a ukladanie dát. Externý portál pre verejnosť (www.kvalifikacie.sk) slúži odbornej a laickej verejnosti ako zdroj informácií o projekte s možnosťou zistiť si informácie o jednotlivých kvalifikáciách.“

Podľa trestného zákona kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti pácha trestný čin neoprávnený prístup do počítačového systému; a kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti pácha trestný čin neoprávnený zásah do počítačového systému. Verejne dostupné informácie popísané vyššie naznačujú, že v prípade webu kvalifikacie.sk (Informačný systém Národnej sústavy kvalifikácii) došlo v priebehu júna 2018 k jeho „hacknutiu“ a znefunkčneniu.

Podľa trestného zákona kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, dopustí sa trestného činu neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. Z verejne dostupných informácií o IS NSK sa javí, že tento systém obsahoval aj osobné a identifikačné údaje používateľov, ktorí mohli prostredníctvom tohto systému vzájomne komunikovať. Neoprávneným zásahom do systému mohlo dôjsť k sprístupneniu týchto osobných údajov.

Podľa trestného zákona kto inému spôsobí škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, pácha trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa zákona 523/2004 Z. z. „právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia“.

Podľa verejne dostupných informácií nebola na webe kvalifikacie.sk po jeho prebratí od dodávateľa vykonávaná dostatočná aktualizácia redakčného systému, čo mohlo viesť k jeho „hacknutiu“ – to si následne vyžiadalo dodatočnú investíciu z verejných zdrojov vo výške 39 000 eur bez DPH na obnovenie funkčnosti portálu.

Zoznam príloh:

  1. Zmluva 01/Asseco/SIOV/2014
  2. Screenshot z facebooku „NSK – Národná sústava kvalifikácií“
  3. Zápisnica z 9. rokovania Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie z 3. októbra 2018
  4. Zmluva NSK-03774/2018

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SKUSlovenská komora učiteľov (SKU)
– je mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Z. z. o združovaní občanov
– komora združuje učiteľov (pedagogických a odborných zamestnancov) a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva
– vynakladá úsilie na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže Slovenskej republiky
– chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam, a je v záujme celej spoločnosti
Čerpané z: SKU.sk

Slovenská komora učiteľov, 18. 12. 2018 | Prečítané: 357 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (12 hl.)
 
Sýkorka belasá (15 hl.)
 
Stehlík obyčajný (7 hl.)
 
Sokol myšiar (5 hl.)
 
Drozd plavý (2 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 41
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
13-07-20 * 17:12
 RE: Zdravá výživa
12-07-20 * 16:56
 Re: Ženy neplačú
12-07-20 * 09:12
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore