www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @803
Počítadlo


Spam poison

Škola pre 21. storočie

Pozvánka na konferenciu

„Škola pre 21. storočie“ je názov konferencie, ktorá sa uskutoční v piatok, 16. mája 2014 od 9.00 do 16.00 hodiny v Nemeckom kultúrnom dome v Bratislave-Rači s cieľom podporiť proces premeny tradičnej školy na školu 21.storočia, ktorej výsledkom sú nielen deti, ktoré rady chodia do školy, ale i deti pripravené pre reálny pracovný trh. Počas prednášok aj praktických workshopov sa predstavia známi hostia – Susan Kovaliková, Patty Harrington, ale i ďalší hostia či deti a pedagógovia zo škôl, v ktorých sa učí inak.

Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Dušan Čaplovič.

Škola 21. storočia vytvára podmienky na to, aby sa deti učili prirodzene a rady v prostredí, ktoré rozvíja ich osobnosť a tvorivý potenciál, podporuje ich zvedavosť a umožňuje žiť zaujímavý, úspešný, šťastný život.

„Keďže sme zanietení pre moderné školstvo, spojili sily, aby sme zorganizovali zaujímavú konferenciu, ktorou chceme podporiť proces zmeny tradičnej školy na školu pre 21. storočie a vytváranie bezpečného a podporujúceho prostredia pre učenie sa detí a mladých ľudí,“ povedala Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, ktorá spolu s Asociáciou Susan Kovalikovej a ZŠ a MŠ Jána Amosa Komenského konferenciu organizuje.

Počas konferencie sa počas série prednášok a praktických workshopov poukážu na problémy súčasného školstva a rovnako sa naznačia ich možné praktické riešenia.

Výzvy školy 21. storočia

„Čo je pre deti zmysluplné učivo? To, ktoré vychádza zo skutočného života, viaže sa na ich doterajšie skúsenosti, je primerané veku a preto je zrozumiteľné. Je dostatočne bohaté, aby mozog mohol rozpoznávať rôznorodé vzorové schémy. Neobsahuje prvky vonkajšej motivácie (odmeny, pochvaly, tresty). Mozog sa odmeňuje sám,“ povedala ešte pred začiatkom konferencie Škola pre 21. storočie, charizmatická Susan Kovaliková, zakladateľka konceptu Vysoko efektívne učenie.

Podľa Kovalikovej je úlohou učiteľa sprostredkovať žiakom také zmysluplné skúsenosti, pomocou ktorých budú môcť naučené vedomosti využiť v prospech komunít a krajín, v ktorých žijú.

Aby sa škola nepodobala väznici

„Organizácia súčasnej štandardnej európskej školy sa v mnohom podobá väznici, v ktorej deti viac-menej pasívne preberajú informácie o svete,“ hovorí Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Mistrík ďalej uvažuje o princípoch školy, v ktorej by sa deti rozvíjali ako samostatné individuálne bytosti podľa svojich prirodzených potrieb a sklonov. Taká škola by mala byť inak organizovaná, inak by malo vznikať kurikulum a mali by sa v nej rozvíjať iné občianske zručnosti ako v súčasnej škole. Bez slobodného učenia však z detí nemôžu vyrásť samostatne konajúci a zodpovední občania, ktorí budú participovať na živote komunity.

Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

Hoci sa medzi pedagógmi vo veľkej miere prijíma, že bezpečná sociálna klíma je prvou podmienkou, aby sa človek mohol efektívne učiť, už menej sa reflektuje jej prepojenie s potrebami detí. Práve ich neuspokojenie predstavuje rozličné druhy ohrozenia, hoci dospelí ich takto vôbec nemusia vnímať.

„V príspevku sa budeme zaoberať súťažami, ktoré sa väčšinou považujú za nástroje zlepšenia výkonu. Pozrieme sa na základné riziká, ktoré súťaže prinášajú z hľadiska uspokojovania potrieb detí – aj situačne, aj z hľadiska dlhodobého vývinu detí. Povieme si tiež, čím možno súťaže nahradiť,“ konštatuje Jana Nováčková zo Spoločnosti pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie v Prahe.

Vízia školstva, ktorej súčasťou sú aj zamestnávatelia

Pracovné pohovory absolventov stredných či vysokých škôl sú dôležitým externým posúdením vedomostí a schopností mladého človeka a jeho pripravenosti pre trh práce. To, či v nich obstojí výrazne ovplyvňuje vzdelanie a formovanie jeho osobnosti v škole, v ktorej strávil mnoho rokov.

„V príspevku sa kriticky pozrieme na to, do akej miery korešponduje pripravenosť mladých ľudí pre zamestnanie s potrebami zamestnávateľov na Slovensku. Zároveň navrhneme možnosti, ako zefektívniť spoluprácu školy so zamestnávateľmi pri výučbe žiakov a študentov, ako aj v rámci miestnej komunity, ktorej sú školy i firmy súčasťou,“ uvádza Anton Ondrej, Compliance Director zo Samsung Electronics Slovakia.

O riadení procesu zmeny v škole

„Svet sa dnes mení rýchlejšie ako naše školy. Čo dnes potrebuje škola preto, aby sa deti učili v bezpečnom a podporujúcom prostredí, aby učenie bolo efektívne, reagovalo na prirodzené potreby detí pri učení sa? Ako podporiť vedenie školy pri zavádzaní pozitívnych zmien? Ako riadiť proces zmeny v škole?“ hovorí Tatiana Piovarčiová z Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku.

Príspevok sa zameria na vnútorné a vonkajšie podmienky podpory procesu zmeny v škole.

Ako funguje Vysoko efektívne učenie

Na rozdiel od tradičného vyučovania je pre VEU charakteristická výučba v tematických blokoch. Blok trvá 90 minút a obsahuje: vtiahnutie, výklad učiva, individuálnu prácu na zadanej aplikačnej úlohe, prezentáciu individuálnej práce, skupinovú prácu na výberovej aplikačnej úlohe, prezentáciu skupinovej práce, reflexiu, sebareflexiu, spätnú väzbu.

ORGANIZÁTORI

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) sa zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom. NDS podporuje celoživotné vzdelávanie pedagógov a pracovníkov MVO. Zároveň zisťuje nové potreby a problémy detí na Slovensku na základe odborných štúdií a následne ich prezentuje prostredníctvom seminárov, tréningov a on-line portálov odbornej aj laickej verejnosti.

Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku (ASK) je mimovládna vzdelávacia organizácia. Od roku 1992 vzdeláva pedagógov, študentov vysokých škôl, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v inovačných edukačných programoch. Odborne garantuje zavádzanie inovačného edukačného programu Vysoko efektívne učenie/Integrované tematické vyučovanie (VEU/ITV), overeného Štátnym pedagogickým ústavom. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami v oblasti inovácií vzdelávania.

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného ulici v Bratislave –umožňuje všetkým svojim žiakom nadobudnúť všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Cieľom školy je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dôraz kladie na rozvoj vzťahov, aby sa v kolektívoch tried rozvíjalo sebapoznanie a sebahodnotenie žiakov, posilňovala sa vzájomná komunikácia a rešpektovanie sa, aby každý jedinec prežil úspech.

Miesto konania:

Konferencia Škola pre 21. storočie, 16. máj 2014, Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava-Rača

Tešíme sa na vás!

Program konferencie Škola pre 21. storočie

Nemecký kultúrny dom – Bratislava-Rača

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.20 Otvorenie

Tatiana Kizivatová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského / Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

Peter Pilinský, starosta mestskej časti Rača

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

9.20 – 10.00 Susan Kovaliková: Rozvoj žiakov a študentov pre 21. storočie – Čo je potrebné k zmene?

10.00 – 10.25 Prestávka

10.25 – 10.40 Erich Mistrík: Sloboda učenia v škole

10.40 – 10.55 Jana Nováčková: Bezpečná sociálna klíma a súťaže nejdú v škole dokopy

10.55 – 11.15 Ako sa učíme v našej škole

Žiaci a študenti ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava (Vysoko efektívne učenie)

Žiaci a študenti Súkromnej ZŠ s MŠ Márie Montessori, Borinská 23, Bratislava (Montessori prístup)

11.15 – 11.30 Tatiana Piovarčiová: O riadení procesu zmeny v škole

11.30 – 11.45 Anton Ondrej: Škola je naším spoločným biznisom

Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského

11.45 – 13.30 Obed

13.30 – 14.45 Workshopy I / praktické ukážky inovatívnych prístupov

14.45 – 15.00 Prestávka

15.00 – 16.15 Workshopy II / praktické ukážky inovatívnych prístupov

Profily prednášajúcich na konferencii Škola pre 21. storočie

Susan Kovaliková, The Center for Effective Learning, USA

Je autorkou modelu Vysoko efektívne učenie (predtým známeho ako Integrované tematické vyučovanie), vychádzajúceho z aktuálnych poznatkov biológie učenia. Posledné dva roky učila prostredníctvom metódy Vysoko efektívneho učenia na zmluvných školách (tzv. charter shools – školy, ktoré sú financované z verejných zdrojov, ale fungujú nezávisle od štátu) študentov, ktorí boli považovaní za najhoršie sa učiacich v ázijskej populácii v USA. Ich úspech bol neuveriteľný, takže teraz majú 150 študentov na čakacej listine so záujmom o prijatie. Vzhľadom k danému úspechu bola Susan oslovená so žiadosťou o pomoc pri organizovaní školy s modelom Vysoko efektívneho učenia pre latinských študentov, ktorí majú tiež problémy s učením v bežnej škole. Už štyrikrát mala ísť do dôchodku, ale vždy bola oslovená ďalšou školou, ktorá chcela aplikovať Vysoko efektívne učenie. Učí už 53 rokov, z toho 6 rokov bola na materskej dovolenke. Aktuálne žije v Sacramente v Kalifornii.

Erich Mistrík, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Vyštudoval estetiku a filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracuje hlavne v estetike a estetickej výchove, tie aj od r. 1990 učí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium dejín kultúry a práca pre občiansku výchovu ho priviedli k multikultúrnej výchove, ktorej stále verí. Píše odborné knižky a učebnice, aj drobnú publicistiku v blogoch. Rád hľadí do minulosti (staroveký Egypt), poteší ho kvalitná poézia z ktorejkoľvek doby a fascinuje ho svet hviezd.

Jana Nováčková, Spoločnosť pre mozgovo kompatibilné vzdelávanie, Praha

Psychologička, má prax v poradenstve aj v psychologickom výskume. Bola zapojená v medzinárodnom projekte WHO Zdravá škola. Autorka seriálu Mýty ve vzdelávaní v Lidových novinách, ktorý bol v r. 2001 publikovaný aj knižne. Preložila do češtiny knihu S. Kovalikovej Integrované tematické vyučovanie. Od r. 1990 sa venuje lektorskej činnosti. Je spoluautorkou knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný (P. Kopřiva – J. Nováčková – D. Nevolová – T. Kopřivová, 2005), ktorej sa predalo 62 000 výtlačkov. Je lektorkou kurzu s rovnakým názvom, ktorý absolvovalo približne 30 000 účastníkov. Žije v Prahe.

Anton Ondrej, Compliance Director, Samsung Electronics Slovakia

Anton Ondrej je zodpovedný za definovanie a napĺňanie stratégie spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Samsung. Aktivity spoločnosti v oblasti vzdelávania vychádzajú z jeho presvedčenia, že ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku musí spoločnosť Samsung podporovať inovácie vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl – počnúc materskými, končiac vysokými. Samsung sa aj vďaka nemu stal jedným z významných partnerov ministerstva školstva i samosprávy pri formovaní zmien vo vzdelávacom systéme Slovenska, predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania.

Tatiana Piovarčiová, Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Nadácia pre deti Slovenska

Absolvovala Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Vyučovala na rôznych typoch škôl, manažovala dve neformálne vzdelávacie centrá. Od roku 1992 pracuje s programom Vysoko efektívne učenie (predtým ITV). Je autorkou a spoluautorkou viacerých projektov zameraných na pozitívnu zmenu tradičnej školy. Pôsobí ako trénerka a konzultantka v programoch, ktoré pomáhajú, aby deti a mladí ľudia získali vedomosti súčasne s rozvojom sebaúcty. Verí, že dospelí dokážu vychovávať, učiť deti a rásť spolu s nimi.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia pre deti Slovenska
– je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách
Čerpané z: www.nds.sk

Súvisiace články:
Na bezpečnosti detí záleží školám, samosprávam i mimovládkam, podporí ich Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA (06.01.2017)
Diskutujme k veci (10.11.2016)
Nadácia pre deti Slovenska a poisťovňa KOOPERATIVA podporia bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí doma, v školách a komunitách (10.10.2016)
Bezpečné a nesúťažné športovanie detí s podporou grantového programu poisťovne Kooperativa (13.09.2016)
Každé dieťa má talent! (07.09.2016)
Prázdniny pokračujú, ale my pracujeme (04.08.2016)
Nadácia pre deti Slovenska prináša správy o svojej činnosti (12.07.2016)
HUGO, všetko najlepšie k meninám! (03.04.2016)
Ďakujeme za 20 rokov pomoci deťom (10.12.2015)
Tri nadácie spojili sily v projekte Srdce plné zdravia (12.02.2015)
Hodina deťom (18.12.2014)
Sedem tipov ako viac spoznávať deti počas prázdnin (23.07.2014)
Rodičia, čítate si s deťmi? (23.07.2014)
Väčšina rodičov pozná dobre svoje deti (23.07.2014)
Leto v Trnave odštartuje aj HUGO (10.06.2014)
Rodičia, dobre poznáte svoje dieťa? (04.06.2014)
Rodičia, viete ako lepšie spoznať Vaše dieťa? (04.06.2014)
Hodina deťom podporí 38 projektov (02.06.2014)
Spoznaj svoje dieťa (30.05.2014)
Vitafit kútiky sa tešia záujmu detí i rodičov (23.05.2014)
Na Veľký festival maskotov príde aj HUGO (28.04.2014)
Hodina deťom bude pomáhať už 15. krát (01.04.2014)
Veľké sny potrebujú Vaše 2 % (13.03.2014)
Global Money Week – prvýkrát na Slovensku (10.03.2014)
„Plesajte“ a podporte Hodinu deťom (17.02.2014)
Nadácia pre deti Slovenska podporuje Deň bezpečnejšieho internetu 2014 (10.02.2014)
Nadácia pre deti Slovenska vyhlásila 15. ročník Grantového programu Hodina deťom (05.02.2014)
Výnos pre Hodinu deťom sa zvýšil na 160 268 eur (09.12.2013)
TV šou Hodina deťom v znamení detských snov (05.12.2013)
Do fondu Hodiny deťom pribudne 16 705 eur (22.11.2013)
Benefičná aukcia Hodiny deťom (18.11.2013)
Hodina deťom je teraz! (13.11.2013)
Veľké sny potrebujú malú pomoc (07.11.2013)
Grantový program BUS ovplyvnil 3 000 účastníkov z komunít (28.08.2013)
Nadácia pre deti Slovenska podporila vznik prvého Dia šlabikára (23.08.2013)

Nadácia pre deti Slovenska, 13. 05. 2014 | Prečítané: 1544 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:46
 Re: Tomáš Profant
06-08-20 * 18:14
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:14
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore